Spotkanie z OG po polsku

Polskojęzyczne Forum.

Moderator: Jaro

Post Reply
sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-07 15:59, Monday

Wstęp

Wiele lat temu syn zainstalował PG2 na komputerze i powiedział - "Ojciec spróbuj zagrać"
No i zagrałem ...
Teraz dzięki Luisowi mamy nową grę - Open General, kontynuację głównie PG2
Oprócz tego mamy społeczność, która chciała poświęcić czas na rozwój tej gry

E-file
Są różne - jest ich cała masa, lecz tylko jeden jest po polsku - choć nieoficjalny
Mówimy o e-filu Gustlika. Mówimy o polskim forum
To jest strona polskiej społeczności
http://www.forum.gildiageneralow.pl/
a to serwer z wszystkimi kampaniami do e-fila Gustlika
http://opengeneral.pl/

Sprzęt
Staramy się wprowadzać polski sprzęt dla okresu międzywojennego - i ten realny i ten hipotetyczny
Robimy swoje ikony
Również dla obecnych czasów

Kampanie
Na wspomnianym powyżej serwerze znajdziesz kampanie o nucie patriotycznej - Jak choćby "Znak Orła", czy "Wojny Śląskie"
I wiele innych
Znajdziesz też kapanie na czas współczesny

Zapraszamy
Do odwiedzania i brania czynnego udziału --> grania, opisywania, zabawy z grafiką, robieniem scenariuszy, kampanii .....
Na naszym serwerze znajdziesz też pełną instalkę gry z wszystkimi kampaniami

sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-08 08:22, Tuesday

:howdy
If you have any questions and do not know Polish -> ask, also comment in English

Who is who?

Gustlik - owner of the e-file, creator of most campaigns, map creator, icon creator.
Waldzioś - e-file maintainer - is responsible for technical matters - updates: EFile, EquipIcons, icon creator.
Kowdar - maintains the server, updates game installations and campaigns, creator of converting many campaigns into Gustlik's e-file.

Jeśli masz jakieś pytania -> pytaj.

Kto jest kim?

Gustlik - właściciel e-pliku, twórca większości kampani, twórca map, twórca ikon
Waldzioś - opiekun e-pliku - odpowiada za sprawy techniczne - aktualizacje: EFile , EquipIcons, twórca ikon
Kowdar - utrzymuje serwer, aktualizuje instalacje gry i kampani, twórca konwersji wielu kampani na e-plik Gustlika

Zsamot
Private
Private
Posts: 2
Joined: 2019-10-10 20:49, Thursday
Location: Poland

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Zsamot » 2019-10-10 21:00, Thursday

Dodajmy, że jest też mały fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/140111696051369/
Taki do szybkiego kontaktu.
Nic nie zastąpi forum i jego zasobów wiedzy, bo to swoiste kompendium. Trzeba ważne wątki archiwizować.

sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-13 16:44, Sunday

Co znajdziesz na naszym serwerze?
http://opengeneral.pl/Po pierwsze - Wersja instalacyjna gry
Po drugie - Instalator kompletu map do OG
Dalej
Katalog EFILE_GUS
Katalog EFILE_GUS_Wx
Katalog EFILE_GUS_PeG
Najnowsza wersja plików Efile Gustlika
Obok w\w struktur są numery i daty wydania(aktualizacja odbywa się co pewien czas w\g potrzeb - powstania nowych kampanii, modernizacji)
Oczywiście pobierając wersję instalacyjną - powyższe katalogi e-filowe są tam zawarte

Można też pobrać poszczególne kampanie
Znajdują się one w 7-u katalogach od Kampanie I do Kampanie VII

W dwóch katalogach pod nazwą Opisy I i Opisy II znajdziesz krótkie opisy z testów wraz z obrazkami

sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-13 17:09, Sunday

Gdzie na forum znaleźć opisy do kampanii?

Opisy /wprowadzenia autorów do poszczególnych kampanii znajdziemy tu
http://www.forum.gildiageneralow.pl/kam ... autorow/0/
oraz tu
http://www.forum.gildiageneralow.pl/kam ... e-i-t-p/0/

sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-27 19:20, Sunday

Trochę o kampaniach ...
Artykuł na "Onecie"
"Nigdy nie zapomnimy, że swoją wolność zawdzięczamy Polakom".
Holandia oddaje hołd gen. Maczkowi i jego żołnierzom

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-hola ... ow/9dsykbw

" Nigdy nie zapomnimy, że swoją wolność zawdzięczamy żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. Dbamy o ich dziedzictwo - mówił burmistrz Bredy Paul Depla. "

Chciałbyś to zagrać ?
Nic prostszego --> kampania G22 Znak Orła
Po klęsce wrześniowej możesz wybrać dwie drogi
- Bliski Wschód, by przejść szlak bojowy Strzelców Karpackich. Od Tobruku, przez Monte Cassino, po Anconę i Bolonię.
- do Francji, gdzie będziesz walczyć w wojnie obronnej w maju 1940, potem w Wielkiej Brytanii, aż po lądowanie w Normandii - szlakiem gen. Maczka dotrzesz do finału w Niemczech, w 1945.

Do tej kampanii zrobiłem kilka smacków
Dzisiaj mówimy o Bredzie, więc zobacz czy Ci się spodoba?
https://drive.google.com/file/d/1kgWbOK ... sp=sharing

A bit about campaigns ...
Article on "Onet"
"We will never forget that we owe our freedom to Poles."
The Netherlands pays tribute to General Maczek

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-hola ... ow/9dsykbw

"We will never forget that we owe our freedom to soldiers of the 1st Polish Armored Division under the command of General Stanisław Maczek. We care for their heritage - said Mayor Breda Paul Depla."

Would you like to play it?
Nothing simpler -> G22 campaign. Eagle Sign
After September, you can choose two ways
- Middle East to cross the Carpathian Riflemen combat trail. From Tobruk, through Monte Cassino, to Ancona and Bologna.
- to France, where you will fight in the defensive war in May 1940, then in Great Britain, until landing in Normandy - along the trail of general Maczek you will reach the final in Germany, in 1945.

I did some smack for this campaign
Today we are talking about Breda, so see if you like it?
https://drive.google.com/file/d/1kgWbOK ... sp=sharing

sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-04 21:32, Monday

Corekta
Tych , wszystkich, którzy są zainteresowani tą kampanią --> proszę o pobranie wersji G22_41g.
http://opengeneral.pl/files/G22_41g.zip

Doszło do nieporozumienia i na serwerze była niewłaściwa wersja gry --> wszystkich przepraszam.

Co, jest zmienione?

Mamy typową 'Kawalerię' (piechotę na koniach) w ramach oddziałów Kawalerii.
Oraz 'Kawalerię' (jednostki rozpoznawcze) jako szwadrony kawalerii dywizyjnej. Były to szwadrony przydzielone do dywizji piechoty. Spełniały funkcje pododdziału rozpoznawczego.

Poprawione/zaktualizowane transporty w kampanii.

Co do Szkocji,
Poprawiony plik (z warunkami zwycięstwa zmienionymi na utrzymanie heksów)

Cztery pierwsze pliki ( obrazki) na start scenariusza - w nowej rozdzielczości 500x500px z wymaganymi prawem autorskim oznaczeniami ...

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi

Correction
Those who are interested in this campaign -> please download version G22_41g.
http://opengeneral.pl/files/G22_41g.zip

There was a misunderstanding and the server version - was wrong -> sorry everyone.

What is changed?

We have a typical 'Cavalry' (infantry on horseback) as part of Cavalry troops.
And 'Cavalry' (reconnaissance units) as divisional cavalry squadrons. They were squadrons assigned to the infantry division. They fulfilled the functions of a reconnaissance unit.

Corrected / updated transports the campaign.

As for Scotland,
Corrected file (with victory conditions changed to keep hexes)

The first four files (pictures) for the start of the scenario - in the new 500x500px resolution with the required copyright markings ...

We will be very grateful for any comments

sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-08 13:10, Friday

Mapy
W czasach PG2 używano map w specjalnym formacie *.shp
Miały specjalną paletę kolorów - 254 kolory ( paleta indeksowana)
Rozmiar tych map nie przekraczał 1920x1920px
Obecnie posługujemy się mapami w formacie *.jpg (choć nie tylko)
Natomiast rozmiar maksymalny - to 5400x5500px

Chcesz zagrać tylko na dużych mapach?
Zobacz kampanię - G41 WOJNY ŚLĄSKIE
http://opengeneral.pl/files/G41_43.zip
Wszystkie scenariusze tej kampanii zostały zrobione od podstaw

Maps
In PG2, maps were used in the special * .shp format
They had a special color palette - 254 colors (indexed palette)
The size of these maps did not exceed 1920x1920px
We currently use * .jpg maps (but not only)
The maximum size is 5400x5500px

Do you want to play only on large maps?
See the campaign - " G41 SILESIAN WARS"
http://opengeneral.pl/files/G41_43.zip
All scenarios for this campaign have been done from scratch

sympatyk
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 36
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-08 16:36, Friday

Dlaczego używamy dużych map?

E-plik Gustlika liczy około 120 kampanii
Jedne opowiadają o pierwszej wojnie światowej, drugie - o 2 wojnie światowej, a inne o hipotetycznych bitwach w czasach wsopóczesnych.
Staramy się zachowywać skalę map - 1,5 do 2,2 km/hex
Rozwój artylerii i lotnictwa wymusza powiększenie mapy
Jeśli umieścisz na środku mapy - o wielkości 20x20 hex - wyrzutnię rakiet --> to pokryje zasięgiem całą mapę
Oczywiście używamy skali nieliniowej
Jeśli chcesz zagrać i sprawdzić jak się gra na większych mapach --> zagraj 'G36 Greater America' albo 'G37 FLOWERING CHERRYS'

Why do we use large maps?

Gustlik's e-file has about 120 campaigns
Some tell about the First World War, the other about World War 2, and others about hypothetical battles in modern times.
We try to keep the maps scale - 1.5 to 2.2 km / hex
The development of artillery and aviation forces the map size to be enlarged
If you place in the center of the map - 20x20 hex - rocket launcher -> it will cover the entire map
Of course, we use a non-linear scale
If you want to play and check how to play on larger maps -> play 'G36 Greater America' or 'G37 FLOWERING CHERRYS'

Post Reply