Spotkanie z OG po polsku

Polskojęzyczne Forum.

Moderator: Jaro

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-07 15:59, Monday

Wstęp

Wiele lat temu syn zainstalował PG2 na komputerze i powiedział - "Ojciec spróbuj zagrać"
No i zagrałem ...
Teraz dzięki Luisowi mamy nową grę - Open General, kontynuację głównie PG2
Oprócz tego mamy społeczność, która chciała poświęcić czas na rozwój tej gry

E-file
Są różne - jest ich cała masa, lecz tylko jeden jest po polsku - choć nieoficjalny
Mówimy o e-filu Gustlika. Mówimy o polskim forum
To jest strona polskiej społeczności(forum)
http://forum.opengeneral.pl/
a to serwer z wszystkimi kampaniami do e-fila Gustlika
http://opengeneral.pl/

Sprzęt
Staramy się wprowadzać polski sprzęt dla okresu międzywojennego - i ten realny i ten hipotetyczny
Robimy swoje ikony
Również dla obecnych czasów

Kampanie
Na wspomnianym powyżej serwerze znajdziesz kampanie o nucie patriotycznej - Jak choćby "Znak Orła", czy "Wojny Śląskie"
I wiele innych
Znajdziesz też kapanie na czas współczesny

Zapraszamy
Do odwiedzania i brania czynnego udziału --> grania, opisywania, zabawy z grafiką, robieniem scenariuszy, kampanii .....
Na naszym serwerze znajdziesz też pełną instalkę gry z wszystkimi kampaniami
Last edited by sympatyk on 2020-01-16 17:25, Thursday, edited 1 time in total.

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-08 08:22, Tuesday

:howdy
If you have any questions and do not know Polish -> ask, also comment in English

Who is who?

Gustlik - owner of the e-file, creator of most campaigns, map creator, icon creator.
Waldzioś - e-file maintainer - is responsible for technical matters - updates: EFile, EquipIcons, icon creator.
Kowdar - maintains the server, updates game installations and campaigns, creator of converting many campaigns into Gustlik's e-file.

Jeśli masz jakieś pytania -> pytaj.

Kto jest kim?

Gustlik - właściciel e-pliku, twórca większości kampani, twórca map, twórca ikon
Waldzioś - opiekun e-pliku - odpowiada za sprawy techniczne - aktualizacje: EFile , EquipIcons, twórca ikon
Kowdar - utrzymuje serwer, aktualizuje instalacje gry i kampani, twórca konwersji wielu kampani na e-plik Gustlika

Zsamot
Private
Private
Posts: 2
Joined: 2019-10-10 20:49, Thursday
Location: Poland

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Zsamot » 2019-10-10 21:00, Thursday

Dodajmy, że jest też mały fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/140111696051369/
Taki do szybkiego kontaktu.
Nic nie zastąpi forum i jego zasobów wiedzy, bo to swoiste kompendium. Trzeba ważne wątki archiwizować.

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-13 16:44, Sunday

Co znajdziesz na naszym serwerze?
http://opengeneral.pl/Po pierwsze - Wersja instalacyjna gry
Po drugie - Instalator kompletu map do OG
Dalej
Katalog EFILE_GUS
Katalog EFILE_GUS_Wx
Katalog EFILE_GUS_PeG
Najnowsza wersja plików Efile Gustlika
Obok w\w struktur są numery i daty wydania(aktualizacja odbywa się co pewien czas w\g potrzeb - powstania nowych kampanii, modernizacji)
Oczywiście pobierając wersję instalacyjną - powyższe katalogi e-filowe są tam zawarte

Można też pobrać poszczególne kampanie
Znajdują się one w 7-u katalogach od Kampanie I do Kampanie VII

W dwóch katalogach pod nazwą Opisy I i Opisy II znajdziesz krótkie opisy z testów wraz z obrazkami

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-13 17:09, Sunday

Gdzie na forum znaleźć opisy do kampanii?

Opisy /wprowadzenia autorów do poszczególnych kampanii znajdziemy tu
http://forum.opengeneral.pl/kampanie-pr ... autorow/0/
oraz tu
http://forum.opengeneral.pl/kampanie-ni ... e-i-t-p/0/
Last edited by sympatyk on 2020-01-16 17:37, Thursday, edited 2 times in total.

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-10-27 19:20, Sunday

Trochę o kampaniach ...
Artykuł na "Onecie"
"Nigdy nie zapomnimy, że swoją wolność zawdzięczamy Polakom".
Holandia oddaje hołd gen. Maczkowi i jego żołnierzom

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-hola ... ow/9dsykbw

" Nigdy nie zapomnimy, że swoją wolność zawdzięczamy żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. Dbamy o ich dziedzictwo - mówił burmistrz Bredy Paul Depla. "

Chciałbyś to zagrać ?
Nic prostszego --> kampania G22 Znak Orła
Po klęsce wrześniowej możesz wybrać dwie drogi
- Bliski Wschód, by przejść szlak bojowy Strzelców Karpackich. Od Tobruku, przez Monte Cassino, po Anconę i Bolonię.
- do Francji, gdzie będziesz walczyć w wojnie obronnej w maju 1940, potem w Wielkiej Brytanii, aż po lądowanie w Normandii - szlakiem gen. Maczka dotrzesz do finału w Niemczech, w 1945.

Do tej kampanii zrobiłem kilka smacków
Dzisiaj mówimy o Bredzie, więc zobacz czy Ci się spodoba?
https://drive.google.com/file/d/1kgWbOK ... sp=sharing

A bit about campaigns ...
Article on "Onet"
"We will never forget that we owe our freedom to Poles."
The Netherlands pays tribute to General Maczek

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-hola ... ow/9dsykbw

"We will never forget that we owe our freedom to soldiers of the 1st Polish Armored Division under the command of General Stanisław Maczek. We care for their heritage - said Mayor Breda Paul Depla."

Would you like to play it?
Nothing simpler -> G22 campaign. Eagle Sign
After September, you can choose two ways
- Middle East to cross the Carpathian Riflemen combat trail. From Tobruk, through Monte Cassino, to Ancona and Bologna.
- to France, where you will fight in the defensive war in May 1940, then in Great Britain, until landing in Normandy - along the trail of general Maczek you will reach the final in Germany, in 1945.

I did some smack for this campaign
Today we are talking about Breda, so see if you like it?
https://drive.google.com/file/d/1kgWbOK ... sp=sharing

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-04 21:32, Monday

Corekta
Tych , wszystkich, którzy są zainteresowani tą kampanią --> proszę o pobranie wersji G22_41g.
http://opengeneral.pl/files/G22_41g.zip

Doszło do nieporozumienia i na serwerze była niewłaściwa wersja gry --> wszystkich przepraszam.

Co, jest zmienione?

Mamy typową 'Kawalerię' (piechotę na koniach) w ramach oddziałów Kawalerii.
Oraz 'Kawalerię' (jednostki rozpoznawcze) jako szwadrony kawalerii dywizyjnej. Były to szwadrony przydzielone do dywizji piechoty. Spełniały funkcje pododdziału rozpoznawczego.

Poprawione/zaktualizowane transporty w kampanii.

Co do Szkocji,
Poprawiony plik (z warunkami zwycięstwa zmienionymi na utrzymanie heksów)

Cztery pierwsze pliki ( obrazki) na start scenariusza - w nowej rozdzielczości 500x500px z wymaganymi prawem autorskim oznaczeniami ...

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi

Correction
Those who are interested in this campaign -> please download version G22_41g.
http://opengeneral.pl/files/G22_41g.zip

There was a misunderstanding and the server version - was wrong -> sorry everyone.

What is changed?

We have a typical 'Cavalry' (infantry on horseback) as part of Cavalry troops.
And 'Cavalry' (reconnaissance units) as divisional cavalry squadrons. They were squadrons assigned to the infantry division. They fulfilled the functions of a reconnaissance unit.

Corrected / updated transports the campaign.

As for Scotland,
Corrected file (with victory conditions changed to keep hexes)

The first four files (pictures) for the start of the scenario - in the new 500x500px resolution with the required copyright markings ...

We will be very grateful for any comments

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-08 13:10, Friday

Mapy
W czasach PG2 używano map w specjalnym formacie *.shp
Miały specjalną paletę kolorów - 254 kolory ( paleta indeksowana)
Rozmiar tych map nie przekraczał 1920x1920px
Obecnie posługujemy się mapami w formacie *.jpg (choć nie tylko)
Natomiast rozmiar maksymalny - to 5400x5500px

Chcesz zagrać tylko na dużych mapach?
Zobacz kampanię - G41 WOJNY ŚLĄSKIE
http://opengeneral.pl/files/G41_43.zip
Wszystkie scenariusze tej kampanii zostały zrobione od podstaw

Maps
In PG2, maps were used in the special * .shp format
They had a special color palette - 254 colors (indexed palette)
The size of these maps did not exceed 1920x1920px
We currently use * .jpg maps (but not only)
The maximum size is 5400x5500px

Do you want to play only on large maps?
See the campaign - " G41 SILESIAN WARS"
http://opengeneral.pl/files/G41_43.zip
All scenarios for this campaign have been done from scratch

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-08 16:36, Friday

Dlaczego używamy dużych map?

E-plik Gustlika liczy około 120 kampanii
Jedne opowiadają o pierwszej wojnie światowej, drugie - o 2 wojnie światowej, a inne o hipotetycznych bitwach w czasach wsopóczesnych.
Staramy się zachowywać skalę map - 1,5 do 2,2 km/hex
Rozwój artylerii i lotnictwa wymusza powiększenie mapy
Jeśli umieścisz na środku mapy - o wielkości 20x20 hex - wyrzutnię rakiet --> to pokryje zasięgiem całą mapę
Oczywiście używamy skali nieliniowej
Jeśli chcesz zagrać i sprawdzić jak się gra na większych mapach --> zagraj 'G36 Greater America' albo 'G37 FLOWERING CHERRYS'

Why do we use large maps?

Gustlik's e-file has about 120 campaigns
Some tell about the First World War, the other about World War 2, and others about hypothetical battles in modern times.
We try to keep the maps scale - 1.5 to 2.2 km / hex
The development of artillery and aviation forces the map size to be enlarged
If you place in the center of the map - 20x20 hex - rocket launcher -> it will cover the entire map
Of course, we use a non-linear scale
If you want to play and check how to play on larger maps -> play 'G36 Greater America' or 'G37 FLOWERING CHERRYS'

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-28 17:26, Thursday

Specjalna kampania

Kampania sił specjalnych - zadaniem jednostki są wyspecjalizowane misje, które obejmują przede wszystkim zwalczanie terroryzmu, ratowanie zakładników, misje specjalne ...
Sprawdź to!
Zagraj w kampanię - G35 Delta Force (w nowej wersji)
http://opengeneral.pl/files/G35_50.zip

Dobrze jest pobrać najnowszy oficjalny plik elektroniczny
GusOpen719.zip;
EquipIcons719.zip;
http://forum.opengeneral.pl/instalacja- ... /#msg50987

Special campaign

Special forces campaign - The task of the unit are specialized missions, which primarily include combating terrorism, rescuing hostages, special missions ...
Check it out!
Play campaign - G35 Delta Force (in the new version)
http://opengeneral.pl/files/G35_50.zip

It's good to download the latest official e-file
GusOpen719.zip;
EquipIcons719.zip;
http://forum.opengeneral.pl/instalacja- ... /#msg50987
Last edited by sympatyk on 2020-01-16 17:33, Thursday, edited 1 time in total.

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-11-29 19:43, Friday

Konwersje

Duży zestaw kampanii został przekonwertowany przez Kowdar - z PEG na e-file Gustlika. Znajdują się one w katalogu EFILE_GUS_PeG
http://opengeneral.pl/files/EFILE_GUS_PeG_5.04.zip

Ostatnia konwersja o nazwie - D06 Nowy Europejski Porządek. Obejmuje lata 2007-2017
http://opengeneral.pl/files/D06_40.zip

Nieco wcześniej powstało - D07 Dziedzictwo Nienawiści (2016-2020)
http://opengeneral.pl/files/D07_40.zip

Tylko dla doświadczonych graczy ... ??

Conversions

A large set of campaigns has been converted by Kowdar - from PEG to Gustlik's e-file. They are located in the EFILE_GUS_PeG catalog
http://opengeneral.pl/files/EFILE_GUS_PeG_5.04.zip

The last conversion called - D06 New European orderliness. It covers the years 2007-2017
http://opengeneral.pl/files/D06_40.zip

A little earlier converted - D07 Heritage of hate (2016-2020)
http://opengeneral.pl/files/D07_40.zip

Only for experienced players ... ??

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-12-23 21:18, Monday

:howdy

Pozdrawiam wszystkich
Życzę miłych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

I greet everyone
I wish you a nice and cheerful Christmas!

User avatar
LuisGuzman
General, Special Forces
General, Special Forces
Posts: 666
Joined: 2019-03-10 08:35, Sunday
Location: Spain
Contact:

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by LuisGuzman » 2019-12-24 11:52, Tuesday

Życzę miłych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Grzegorz

I wish you and all the Polish community to enjoy the Christmas and a happy new year full of new maps and campaigns :)
:howdy
  Visit my website to get my latest tools.
* Click Open General banner to get more info about the game
Image

User avatar
Gustlik
Marshal of Poland (Marszałek Polski)
Marshal of Poland (Marszałek Polski)
Posts: 25
Joined: 2019-10-07 18:10, Monday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Gustlik » 2019-12-24 17:10, Tuesday

Feliz navidad!

Frohe weihnachten!

Merry Christmas!

Wesołych Świąt!

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-12-30 17:30, Monday

:howdy

Życzenia noworoczne

Chciałbym wszystkim życzyć cudownego, wesołego i szczęśliwego Nowego Roku 2020 - całej społeczności OG

W szczególności chciałbym bardzo dużo życzyć Luisowi - za cierpliwość, zrozumienie, dużo pracy i serca, które wkłada w rozwój tej gry.

Życzę Ci szczęśliwego Nowego Roku z głębi serca! Luis
Niech rok 2020 będzie rokiem, w którym spełnią się wszystkie twoje marzenia.

New Year's wishes

I would like to wish everyone a wonderful, cheerful, happy New Year 2020 - for the entire OG community

And in particular I would like to wish Luis a lot - for patience, understanding, a lot of work and heart that he puts into the development of this game.

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart! Luis
Let the year 2020 be the year when all your dreams come true.

User avatar
LuisGuzman
General, Special Forces
General, Special Forces
Posts: 666
Joined: 2019-03-10 08:35, Sunday
Location: Spain
Contact:

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by LuisGuzman » 2019-12-31 09:31, Tuesday

sympatyk wrote:
2019-12-30 17:30, Monday
:howdy
New Year's wishes

I would like to wish everyone a wonderful, cheerful, happy New Year 2020 - for the entire OG community

And in particular I would like to wish Luis a lot - for patience, understanding, a lot of work and heart that he puts into the development of this game.

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart! Luis
Let the year 2020 be the year when all your dreams come true.
:lol thank you very much, be sure I'll try to keep doing my best!

I wish you all the best for the new year too :howdy
  Visit my website to get my latest tools.
* Click Open General banner to get more info about the game
Image

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2019-12-31 10:26, Tuesday

I too want to send many greetings and best wishes for 2020 :banana :party to everyone over there at Gildia Generalow :howdy
Image Slava Ukraini!

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2019-12-31 18:27, Tuesday

Luis, Randowe

Thank you for beautiful wishes
Have fun New Year

:howdy

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-01-16 17:42, Thursday

Nastąpiła zmiana adresu forum
obecnie jest to:
http://forum.opengeneral.pl/

The forum address has changed
currently it is:
http://forum.opengeneral.pl/

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-02-15 17:13, Saturday

:howdy

Co nowego na forum?
http://forum.opengeneral.pl/

Nowa, aktualna paczka wszystkich map jest dostępna
http://opengeneral.pl/files/OG_map_5.06.exe
Wszystkie mapy są w formacie jpg

Zalecane jest pobranie tej paczki i nadpisanie wszystkich map

Mapy w poprzedniej paczce w niektórych przypadkach, były o innym rozmiarze niż oficjalne
Bardzo przepraszam tu Randowe - mapa nr 50005 - przez przypadek nie znalazła się w paczce
Jest oczywiście do pobrania
http://www.opengeneral.pl/map/50005.jpg
..........................................................................................

What's new on the forum?
http://forum.opengeneral.pl/

A new, current package of all maps is available
http://opengeneral.pl/files/OG_map_5.06.exe
All maps are in jpg format

It is recommended to download this package and overwrite all maps

Maps in the previous package in some cases were of a different size than the official ones
I'm very sorry here, Randowe - map No. 50005 - by accident was not included in the package
It is of course downloadable
http://www.opengeneral.pl/map/50005.jpg

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2020-02-17 11:18, Monday

:howdy Thanks a lot for the map package. I think it can be useful for everyone :cool

Please could you give a brief overview about the Ranking Generałów 2020? What are the rules? Which campaigns are allowed?
Image Slava Ukraini!

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-02-17 16:24, Monday

:howdy
I don't know if the Google translation is right ...

If you want to play ranked - here you will find the regulations
http://forum.opengeneral.pl/ranking-gen ... 20/3048/0/

I do not undertake to translate ..
Simply put in the Google translator ...

Start a new topic here:
http://forum.opengeneral.pl/ranking-generalow-2020/0/

... see how others do it ... and ask - if you have doubts ...

The list of campaign to rantingowej game is here:
http://forum.opengeneral.pl/kampanie-pr ... /#msg15541

We download from the site
- Kowdar's website - http://opengeneral.pl/
- repository: http://www.open-general.com/installer-efiles.php

Time to complete the campaign is 90 days. After this time, the thread with the campaign abandoned may (but does not have to) be removed after prior warning of the player with the appropriate post in his thread. Player is not awarded points for abandoned campaigns.
Ranked games MUST have "AI prestige modifier" set to 100%. "Player prestige modifier" can be set to any value the game allows.

To pass the campaign it is necessary to publish all the AARs from the scenarios - the "Include Game Scores" option must be permanently enabled in the AAR report - to showed the number of points in each scenario.
- the option of counting destroyed and lost units must also enabled in the report
The campaign must end with the publication of an AAR containing the total number points scored.
A campaign completed to the last selected scenario is considered a completed campaign paths (inclusive) a bonus of 100 points is awarded.
The player may declare that he ends the campaign at any time and asks for credit points gained so far. In this case, the bonus will not be awarded.
The campaign not completed and not declared for partial credit will be considered abandoned and her thread deleted

Nothing writes about the language ... :)
Descriptions, pictures, notes are welcome.
There were unwritten rules ... only 3 helicopter transports ...
and now I don't know (I don't play ranked :evil )

I invite you to play :cool

Jaro
Second Lieutenant
Second Lieutenant
Posts: 7
Joined: 2019-09-23 07:23, Monday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Jaro » 2020-02-17 17:04, Monday

sympatyk wrote:
2020-02-17 16:24, Monday
There were unwritten rules ... only 3 helicopter transports ...
Just to be clear. The hello limit defined in the scenario (mostly 3) is the limit to be respected by the player. Game limits only hello that are used in the same time (in the air). But there is a possibility to avoid this limit using some special force type units equipped with the hello with phase movement. Such units can end up their move on the ground and you can, using hello, as many special forces units as you can. That we agree to respect the scenario hello limit.
But there is an exception currently being tested. American special forces like Delta, Green Berets (units with combat support special and hello with phase movement) have their hello "included in their price". That means they are more expensive but users don't need to bother with hello limit.
You can always ask for information about particular unit.

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2020-02-18 20:33, Tuesday

Thanks a lot of the informations. I will think about it :yes Don't know if i want to join a 5th forum :lol
At the moment i play G14 GHOST DIVISION :cool No ladder though... ;)
Image Slava Ukraini!

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2020-03-07 11:49, Saturday

All the years i wished there is a feature that allows the player to set waypoints. Because often planes fly into ADs that are known to the player. Thanks to the post by Seta i learned that acctually there is such a feature:
Gram kampanię "Naprawdę Wielka Polska" i w scenariuszu 18 "Królowa Bałtyku" nie działa kombinacja klawiszy ctrl+shift+ klik zmieniająca trasę ruchu dla jedn.
Jak to naprawić? Proszę o pomoc.
Hooray to "ctrl+shift+ klik" :notworthy Many thanks and greetings :howdy
Image Slava Ukraini!

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-04-13 07:47, Monday

:howdy

Właśnie Gustlik opublikował - nową wersję kampanii G36 "Greater America".
http://opengeneral.pl/files/G36_50.zip
Jest gruntownie modyfikowana --> od 10 scenariusza --> tylko mapy 3000px. Ostatnia mapa nr 50001(5100x5100px)

Podziękowania dla Randowe za duże mapy, które zostały tu użyte

Do pobrania:
Pliki efila: GusOpen724.zip;
https://www.dropbox.com/sh/d3qjnqp0gdd2 ... 3WQ9a?dl=0
Pliki ikon: EquipIcons724.zip;
https://www.dropbox.com/sh/1wi9hjne67g0 ... MtM7a?dl=0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gustlik has just published - a new version of the G36 "Greater America" campaign.
http://opengeneral.pl/files/G36_50.zip
It is thoroughly modified --> from scenario 10 --> only 3000px maps. Last Map No. 50001

Thanks to Randowe for the large maps that were used here

To download:
Efila files: GusOpen724.zip;
https://www.dropbox.com/sh/d3qjnqp0gdd2 ... 3WQ9a?dl=0
Icon files: EquipIcons724.zip;
https://www.dropbox.com/sh/1wi9hjne67g0 ... MtM7a?dl=0

User avatar
LuisGuzman
General, Special Forces
General, Special Forces
Posts: 666
Joined: 2019-03-10 08:35, Sunday
Location: Spain
Contact:

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by LuisGuzman » 2020-04-13 07:55, Monday

sympatyk wrote:
2020-04-13 07:47, Monday
:howdy

Gustlik has just published - a new version of the G36 "Greater America" campaign.
http://opengeneral.pl/files/G36_50.zip
It is thoroughly modified --> from scenario 10 --> only 3000px maps. Last Map No. 50001

Thanks to Randowe for the large maps that were used here

To download:
Efila files: GusOpen724.zip;
https://www.dropbox.com/sh/d3qjnqp0gdd2 ... 3WQ9a?dl=0
Icon files: EquipIcons724.zip;
https://www.dropbox.com/sh/1wi9hjne67g0 ... MtM7a?dl=0
Thank you very much for posting the links :bow
  Visit my website to get my latest tools.
* Click Open General banner to get more info about the game
Image

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-05-31 12:45, Sunday

:howdy
Greetings to all

Because I like this campaign( G36 "Greater America") very much ..
I found that playing on hex halves is annoying ...

Image

then I enlarged the pictures with those missing pixels for maps mainly 1920px

Image

You can put it in the local Map folder (the original drawings will be in the main map folder) and see the whole hexes .. ;)
https://drive.google.com/file/d/1Ap6fsY ... sp=sharing

.........................................................................................................

Ponieważ bardzo mi się ta kampania podoba ..( G36 "Greater America")
stwierdziłem, ze gra na połówkach hex jest wkurzająca ..
to powiększyłem obrazki o te brakujące piksele dla map głównie 1920px
Można sobie wrzucić do lokalnego folderu Map( oryginalne rysunki zostaną w głównym folderze map) i widzieć jak należy .. ;)
https://drive.google.com/file/d/1Ap6fsY ... sp=sharing

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-07-19 10:17, Sunday

:howdy
Właśnie ukończyłem kampanię G36 versja 5
Bardzo mi się podobało
Polecam wszystkim!
................................................
I have just completed the G36 version 5 campaign
I liked it very much
I recommend it to everyone!

Image

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-07-28 19:06, Tuesday

:howdy

From July 14th it is valid for the Gustlik e-file

Efila files: GusOpen730.zip;
https://www.dropbox.com/sh/d3qjnqp0gdd2 ... 0.zip?dl=0
Icon files: EquipIcons730.zip;
https://www.dropbox.com/sh/1wi9hjne67g0 ... 0.zip?dl=0

From July 24
New installation version of the game
version 5.06
date: July 24, 2020
size: 435 904 063
http://opengeneral.pl/files/OG_setup_5.06.exe
The version includes:
game engine 0.93.3.99RC10 from 13/05/2020
efile OpenGus 7.3.0 from 07/14/2020
OpenIcons.dat icon file from 06/06/2020
Polish game locating file: STRINGS-PL.txt from 16/06/2019
EFILE_GUS, EFILE_GUS_Wx, EFILE_GUS_PeG, EFILE_GUS_Zx directories valid for July 24, 2020

Map set installer for OG
version 5.07, 1513 maps
date: July 24, 2020
size: 1 049 692 501
http://opengeneral.pl/files/OG_map_5.07.exe
The version includes:
A set of maps for the game Open General available on 07/24/2020

..........................................................................................................

Od 14 lipiec obowiązuje - dla e-file Gustlika

Pliki efila: GusOpen730.zip;
https://www.dropbox.com/sh/d3qjnqp0gdd2 ... 0.zip?dl=0
Pliki ikon: EquipIcons730.zip;
https://www.dropbox.com/sh/1wi9hjne67g0 ... 0.zip?dl=0

Od 24 lipiec
Nowa wersja instalacyjna gry
wersja 5.06
data: 24.07.2020
rozmiar: 435 904 063
http://opengeneral.pl/files/OG_setup_5.06.exe
Wersja zawiera:
silnik gry 0.93.3.99RC10 z dnia 13.05.2020
efile OpenGus 7.3.0 z dnia 14.07.2020
plik ikon OpenIcons.dat z dnia 6.06.2020
polski plik lokalizujący grę: STRINGS-PL.txt z dnia 16.06.2019
katalogi EFILE_GUS, EFILE_GUS_Wx, EFILE_GUS_PeG, EFILE_GUS_Zx aktualne na dzień 24.07.2020

Instalator kompletu map do OG
wersja 5.07, 1513 map
data: 24.07.2020
rozmiar: 1 049 692 501
http://opengeneral.pl/files/OG_map_5.07.exe
Wersja zawiera:
Komplet map do gry Open General dostępnych na dzień 24.07.2020

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-10-17 17:42, Saturday

:howdy
Once again the G36 campaign --- shown a bit differently ...
https://drive.google.com/file/d/1rU9vUm ... sp=sharing
... is the last campaign transferred to the big maps by Gustlik ....

--------------------------------------------------------------------------------
Po raz kolejny kampania G36 --- pokazana trochę inaczej ...
... to ostatnia kampania przeniesiona na duże mapy przez Gustlika ....

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2020-12-25 15:26, Friday

:howdy

Have I already write that Kowdar was converting 40 campaigns from PEG to OG to Gustlik e-file?
You can download it here
http://opengeneral.pl/files/EFILE_GUS_PeG_5.06b.zip

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-10-07 17:59, Thursday

Hello sympatyk :howdy

I see Krzychu72 has made some nice icons :cool I want to ask if he would allow other efile makers to use his icons? Maybe you can ask him in the polish forum?

Btw, is anyone working on new campaigns for Efile_Gus?
Image Slava Ukraini!

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2021-10-08 10:25, Friday

:howdy
You have permission - you can use the icons created by Krzych72
http://forum.opengeneral.pl/instalacja- ... /#msg54742
Nie ma problemu aby skorzystał z ikon.

(There is no problem for him to use the icons.)

Officially, no one is doing any campaign, although some are up to something ...

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-10-08 13:40, Friday

sympatyk wrote:
2021-10-08 10:25, Friday
:howdy
You have permission - you can use the icons created by Krzych72
http://forum.opengeneral.pl/instalacja- ... /#msg54742
Many thanks to Krzychu72 :notworthy Finaly i can add a Bergepanther to my efile :banana :banana

The file size of the icons is large, so i reduced it before i added them to the equipicons.dat:

KL758 - 31,0 kb -> 7,16 kb
KL759 - 32,2 kb -> 6,66 kb
KL760 - 29,5 kb -> 6,41 kb
Image Slava Ukraini!

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Alberich » 2021-10-12 16:51, Tuesday

randowe wrote:
2021-10-07 17:59, Thursday
Hello sympatyk :howdy

I see Krzychu72 has made some nice icons :cool I want to ask if he would allow other efile makers to use his icons? Maybe you can ask him in the polish forum?

Btw, is anyone working on new campaigns for Efile_Gus?
I want to come back to work on my campaign regarding the Condor Legion in the near future, unfortunately I had to postpone work on it in the last months. I also changed the number of scenarios from 6 to 8, but I am not satisfied with the four maps in use (I made some corrections in some of them).

Image
Image

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-10-12 18:33, Tuesday

Alberich wrote:
2021-10-12 16:51, Tuesday
I want to come back to work on my campaign regarding the Condor Legion in the near future, unfortunately I had to postpone work on it in the last months. I also changed the number of scenarios from 6 to 8, but I am not satisfied with the four maps in use (I made some corrections in some of them).
I really like the scenario intro picture :cool Do you move the little icon to the different spots of the respective scenario?

Do you mean you had to make changes to the mapx data in your scenarios? I also do that quite often. Even on my own maps :lol
Image Slava Ukraini!

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Alberich » 2021-10-13 19:40, Wednesday

randowe wrote:
2021-10-12 18:33, Tuesday
I really like the scenario intro picture :cool Do you move the little icon to the different spots of the respective scenario?

Do you mean you had to make changes to the mapx data in your scenarios? I also do that quite often. Even on my own maps :lol
That's right. The gold color means the current mission. Black and white color means missions completed.

I corrected the terrain in hexes to match what is visible on the map. But to be honest, I would like to see in future the battles of Malaga, Brunete, Teruel and Ebro on new maps, more in line with reality.
Image

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-10-13 20:35, Wednesday

Alberich wrote:
2021-10-13 19:40, Wednesday
That's right. The gold color means the current mission. Black and white color means missions completed.
Sounds very good :yes I was thinking about such intro pictures too, showing a map. At one point i even had the idea to create a fake choice scenario before every scenario in a campaign, so i could show a map of the battlezone or historic situation map.
But i was always in some kind of conflict and just went for the ordinary picture/photo which was easier to create. I wish there would be some kind of "maproom" which you can enter while playing, which would show a map of the battle zone (Just another picture created by the scenario designer) But on the other hand i am sure 99% of the players klick the intros away without reading :lol :lol

What's wrong with the maps? I don't know them. Just can look at the pictures.
Image Slava Ukraini!

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Alberich » 2021-10-18 21:15, Monday

randowe wrote:
2021-10-13 20:35, Wednesday
Sounds very good :yes I was thinking about such intro pictures too, showing a map. At one point i even had the idea to create a fake choice scenario before every scenario in a campaign, so i could show a map of the battlezone or historic situation map.
I also had a similar idea with fictional scenarios that would show a strategic area on a schematic map. I called such scenarios with a word: Kriegsgebiet. Meanwhile, the tactical area of fights along with the progress would be realized through pictures from the intro.

Here, as an example, I have written what it might look like in a campaign:
OPERATION I - SPANIEN
 • KG SCEN 1.00
  SCEN 1.01
  SCEN 1.02
OPERATION II - POLEN
 • KG SCEN 2.00
  SCEN 2.01
  SCEN 2.02
  SCEN 2.03
OPERATION III - BENELUX
 • KG SCEN 3.00
  SCEN 3.01
  SCEN 3.02
  SCEN 3.03
OPERATION IV - FRANKREICH
 • KG SCEN 4.00
  SCEN 4.01
  SCEN 4.02
OPERATION V - RUSSLAND
 • KG SCEN 5.00
  SCEN 5.01
  SCEN 5.02
  SCEN 5.03
  SCEN 5.04
  SCEN 5.05
randowe wrote:
2021-10-13 20:35, Wednesday
But on the other hand i am sure 99% of the players klick the intros away without reading :lol :lol
That's why my picture is so big, it is 1000x800 and has an average size of 1.3MB.
randowe wrote:
2021-10-13 20:35, Wednesday
What's wrong with the maps? I don't know them. Just can look at the pictures.
Regarding the maps, I will have the materials ready and post a reply within a few days.
Image

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-10-19 00:47, Tuesday

Is there no way to reduce the file size? Can you post such a picture, so i can take a look?

Btw, what would be the polish word for motorcycle infantry i can use in my efile?
Image Slava Ukraini!

User avatar
connor71
Private
Private
Posts: 12
Joined: 2019-09-27 19:32, Friday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by connor71 » 2021-10-19 06:36, Tuesday

In Gustlik's efile are "Strzelcy motocyklowi" - "motorcycle shooters". There may also be "Piechota motocyklowa" - "motorcycle Infantry".
= =/\= ====================================================
Open General :: Polska :: http://opengeneral.pl/
Forum Open General :: Polska :: http://forum.opengeneral.pl/
= =/\= ====================================================

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-10-19 14:21, Tuesday

connor71 wrote:
2021-10-19 06:36, Tuesday
In Gustlik's efile are "Strzelcy motocyklowi" - "motorcycle shooters". There may also be "Piechota motocyklowa" - "motorcycle Infantry".
I will choose the first one. Thank you :howdy
Image Slava Ukraini!

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Alberich » 2021-10-19 18:25, Tuesday

randowe wrote:
2021-10-19 00:47, Tuesday
Is there no way to reduce the file size? Can you post such a picture, so i can take a look?
When I save the image in GIF format, size is 292 KB, but at the same time there is a significant drop in quality (gray effect ).

PNG version:

http://www.opengeneral.pl/upload/LC00.png

GIF version:

http://www.opengeneral.pl/upload/LC00.gif
Image

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-10-19 19:31, Tuesday

Alberich wrote:
2021-10-19 18:25, Tuesday
PNG version:

http://www.opengeneral.pl/upload/LC00.png
So i loaded the png in photoshop and then save jpg for internet with 3 different quality numbers:

jpg 50% quality - 123kb / 132kb
jpg 75% quality - 232kb / 250kb
jpg 100% quality - 573kb / 599kb

I think the 75% looks good and is still more than 1mb less file size. What do you think?

[EDIT: one moment - i have to check if jpg pictures are compromised when uploaded]

[EDIT2: hmmm okay, jpg pictures change a little when i upload them but quality is the same. I guess it's like at mapfinder where pictures are compressed when uploaded but actually get a little bigger like here. Looking at the pictures at a normal zoom they all look the same, despite different quality:]

50%

Image

75%

Image

100%

Image
Image Slava Ukraini!

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Alberich » 2021-10-20 05:29, Wednesday

Wow, looks good. Thank you very much for idea.

I looked for how can get the same thing in GIMP. And now I know how.
Image

sympatyk
Major
Major
Posts: 573
Joined: 2019-10-03 17:05, Thursday

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by sympatyk » 2021-10-20 09:23, Wednesday

:howdy

Tak dla porównania pokażę swoją wersję ..
Jest to 70% jakość - rozmiar 94.45 KB
Użyłem IrfanView

Image

Temat był opisany w temacie map na tym forum i nie tylko ...

Teraz porównamy jakości i rozmiary oraz ilość kolorów ...

Image

Image

Image

Image

Image

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Alberich » 2021-11-03 12:50, Wednesday

Sympatyk wrote:Tak dla porównania pokażę swoją wersję ..
Jest to 70% jakość - rozmiar 94.45 KB
Użyłem IrfanView
Wychodzi chyba na to, że IrfanView najlepiej sobie radzi.
Sympatyk wrote:Temat był opisany w temacie map na tym forum i nie tylko ...
Niestety nie skojarzyłem, że było coś takiego opisanego, nie śledziłem całego wątku...

---- ---- ---- ---- ----

Wybaczcie, że post o mapach będzie w języku polskim...

Oto obecne mapy ze zaznaczonym orientacyjnym układem sił z których nie jestem zadowolony. Są trzy przyczyny. Pierwsza to, że chcę się trzymać w mojej kampanii jak najbardziej historycznej realności. Drugi powód to jak są skonstruowane obecnie dostępne mapy, pod względem terenu i możliwych ustawień jednostek i jak zastosowanie po ten odpowiedniej taktyki/strategii. Niżej wymienione mapy są też raczej starsze niż młodsze w stosunku do innych map. Trzecią przyczyną jest zwiększenie możliwości rozgrywki poszczególnych scenariuszy.

1. MALAGA - mapa jest za mała przez co scenariusz jest zbyt krótki

Image

2. BRUNETE - mam wrażenie, że teren (wzgórza i lasy) jest wstawiony przypadkowo, mało jest też miejscowości zatem i mniej możliwego prestiżu z flag

Image

3. TERUEL - teren nieodpowiedni, za dużo terenu clear w okolicach głównego miasta

Image

4. EBRO - teren nieodpowiedni, wzgórza i lasy są pasmowo

Image

Jak sobie wyobrażam nowe mapy. Zaznaczyłem też walczące oddziały oraz linię frontu. Kwestia rozmiarowo to widzę możliwość by pojedynczy hex miał coś koło od 0,75 do 1,25 (1,5) w zależności od mapy. Raczej miejscowości nie będą uwzględnione przez skale (przynajmniej w przypadku Malagi).

1. MALAGA - duża mapa pozwoli na większość różnorodność w wyborze strategii przejścia misji, będzie też to pierwszy scenariusz gdzie będzie możliwość kupienia jednostek lądowych i myślę, że gracz będzie mógł mieć kilka miejsc do wyboru jeśli chodzi o ich rozstawienie

Image

Znaleziona mapa okolic Malagi z lat czterdziestych XX wieku:

https://maps.lib.utexas.edu/maps/ams/sp ... a-1053.jpg

2. BRUNETE - nowa mapa spowoduje na bardziej rozbudowany scenariusz, wykraczający poza obecny schemat liniowej bitwy spotkaniowej

Image

Znalazłem też mapę okolic Brunete, prawdopodobnie z pierwszej połowy XX wieku, widać że wtedy miejscowości były o wiele mniejsze niż dzisiaj:

Image

3. TERUEL - scenariusz na nowej mapie pozwoli na zwiększenie możliwości obronnych sił w Teruel co będzie skutkować dłuższą obroną (jako pierwsza część scenariusza, w drugiej części zadaniem gracza będzie odzyskanie miasta), zwiększenie obszaru walk pozwoli na wydłużenie scenariusza

Image

4. EBRO - nowa mapa pozwoli na bardziej zróżnicowany scenariusz

Image

Tutaj mam fragment mapy z gry planszowej "Ebro 1938", jak widać dużo jest terenu wyżynnego i zarośniętego, linia najwyższych szczytów to teren górzysty

Image
Image

User avatar
randowe
Lieutenant Colonel
Lieutenant Colonel
Posts: 2931
Joined: 2019-09-20 19:02, Friday
Location: Germany

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by randowe » 2021-11-03 16:03, Wednesday

A big map of Malaga would be interesting, but i have still so many other maps to do :dunno I'm sorry i can not help.
Image Slava Ukraini!

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Spotkanie z OG po polsku

Post by Alberich » 2021-11-03 16:23, Wednesday

randowe wrote:
2021-11-03 16:03, Wednesday
A big map of Malaga would be interesting, but i have still so many other maps to do :dunno I'm sorry i can not help.
Randowe, I see. That's not a problem for me. Moving scenarios to new maps is rather a matter of the further future. I can wait.
Image

Post Reply