Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Polskojęzyczne Forum.

Moderator: Jaro

User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Welcome Back, Commander

Code: Select all

Kampania: G35 DELTA FORCE v.5.0
Wersja Efila: GusOpen ver. 7.2.4d
Poziom: 25%
W niedawną rocznicę 'Unternehmen Barbarossa' czas wrócić do OG. Kampania znana mi, chociaż się zmieniła trochę: zmodyfikowane misje, w miejsce kilku starych kilka nowych. Dla większego porządku będę umieszczać osobno opisy bitew oraz osobno raporty po nich.
On the recent anniversary of 'Unternehmen Barbarossa', it's time to return to OG. The campaign I know, although it has changed a bit: modified missions, in place of several old ones, several new ones. For greater order, I will place battle descriptions separately and reports separately after them.
Opisy z kampanii również zamieszczam tutaj: http://forum.opengeneral.pl/ranking-gen ... percent/0/, a tłumaczenie na angielski jest za pomocą google tłumacza.
Campaign descriptions can also be found here: http://forum.opengeneral.pl/ranking-gen ... percent/0/, and the English translation is using by a Google translator.
Image

Mogadishu

Mogadiszu i okolice zostały opanowane przez miejscowych piratów oraz terrorystów. Wojska amerykańskie wysyłają zatem w ten rejon swoje siły w postaci grupy regimentu wojsk specjalnych, w tym oddziału DELTY i 501st Aviation Regiment, a wsparcie z morza zapewnia lotniskowiec USS 'Nimitz'. Misja pierwsza wymaga finezji by opanować wszystkie flagi w dostępnym czasie, a utrzymanie VH jest dosyć proste. Początkowe uderzenie - lotnictwo wykonuje skoncentrowany atak. Najważniejszym celem w ciągu dwóch tur jest opanowanie lotniska po to by w 3 turze śmigłowce i drony mogły być nadal operacyjne. Warto wykorzystać tutaj DELTĘ. Tymczasem w rejonie portu i SH pozostałe oddziały, lądowe, przygotowują się do desantu.
Mogadishu and the surrounding area were taken over by local pirates and terrorists. Therefore, American troops are sending their forces to this region in the form of a special forces regiment group, including a DELTA division and 501st Aviation Regiment, and the support from the sea is provided by the aircraft carrier USS 'Nimitz'. The first mission requires finesse to master all flags in the time available, and maintaining VH is fairly simple. Initial impact - aviation performs a concentrated attack. The most important goal during two turns is to master the airport so that helicopters and drones can still be operational in round 3. It is worth using DELTA here. Meanwhile, in the area of the port and SH, other land units are preparing for the landing.
Image

Po opanowaniu lotniska i wyładowaniu pozostałych oddziałów na ląd wysyłam DELTE na opanowanie drugiego lotniska (gdzie jest dodatkowe +50 do doświadczenia), RANGERSÓW by zdobył kolejny wrogi SH, a ENGEENERSÓW na północ. Jednocześnie staram się z powietrza ograniczyć liczne siły terrorystów cały czas pamiętając by co turę uzupełniać amunicję oraz paliwo. Dosyć mocno odsłaniam przed chwilą zdobyte lotnisko, ale zaskakujące AI nie stara się go odbić. Pod koniec DELTA wraca w okolice stolicy Somalii by ostatecznie rozbić pozostałości po przeciwniku. W ostatniej turze wszystkie flagi są pod moją kontrolą (choć można to zrobić w 7 tur licząc na dobre losowania).
After taking control of the airport and unloading the remaining troops ashore, I send DELTE to take control of the second airport (where there is an additional +50 to experience), RANGERS to get another enemy SH, and ENGEENERS to the north. At the same time, I try to limit the terrorist forces from the air, remembering to replenish ammunition and fuel every turn. I quite reveal the airport I just gained, but the surprising AI is not trying to recapture it. At the end of DELTA returns to the capital of Somalia to finally break up the remains of the opponent. In the last round all flags are under my control (although you can do it in 7 turns counting on good draws).
Image
Last edited by Alberich on 2020-07-01 15:10, Wednesday, edited 2 times in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61
--
Campaign score: 61 * Average: 61

..
Current scenario: Mogadishu, VH prestige is 70 , All map prestige is: 170
Army cost: 0 , Current prestige is 218
Prestige available on map yet is 0 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 9
AI stance is Aggressive
if BV: +500, Mogadishu2 , cap disabled, 8 turns prestige: 52
if V : +250, Mogadishu2 , cap disabled, 8 turns prestige: 52
if TV: +100, Mogadishu2 , cap disabled, 8 turns prestige: 52
Ls: Loss , turn prestige: 52

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 1 bars , 194 exp , USA , 7/10 , 4 kill , 0 pp - U:002 [+114 exp]
* Rangers 2000 , M998 Humvee [W] , , 0 bars , 80 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 0 pp - U:003

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 1 bars , 156 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 0 pp - U:004 [+76 exp]
* MQ-9 Reaper , 501.AvReg/2.bat(r) 'Desert Knights' , 1 bars , 159 exp , USA , 9/10 , 2 kill , 0 pp - U:005 [+79 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:8 AT:1 FLAK:1 FORT:2 AD:1 Total: 13
Lost : Total: 0

BV 1
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 2 Units * 0 Leaders Total : 274 exp, 4 kill, 0 pp Average: 137 exp, 2 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 0 Leaders Total : 315 exp, 7 kill, 0 pp Average: 158 exp, 4 kill, 0 pp
* Summary: * 4 Units * 0 Leaders Total : 589 exp, 11 kill, 0 pp Average: 147 exp, 3 kill, 0 pp


Player 1 USA has 7 units total (core+aux):
Piechota : 3
Myśliwiec : 1
Bomb. taktyczny : 2
Lotniskowiec : 1

Player 2 Terroryści has 2 units total (core+aux):
Fortyfikacje : 2


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Mogadishu 2

Image

Jako prezent otrzymuję kolejną jednostkę DELTY. Jednocześnie sprzedaję RANGERSÓW oraz 501.AvReg/2.bat(a) posiadający MQ-9 na stanie ulepszam do AH-64D LONGBOW. Za resztę prestiżu dokupuję dodatek amunicyjny do 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons'. Teren operacyjny jest ten sam. Po zdobyciu Mogadishu musimy tym razem przenieść działa bojowe w głąb lądu. W pierwszej turze wysyłam oba oddziały DELTY na północy-zachód by zabezpieczyć i oczyścić oba miasteczka. Tymczasem 501st Aviation Regiment będzie pilnować kierunku południowo-zachodniego, żeby żaden oddział wroga się tędy nie prześlizgnął.
1120/5000
As a gift I receive another DELTA unit. At the same time, I sell RANGERS and 501.AvReg / 2.bat (a) with MQ-9 in stock, upgrading to AH-64D LONGBOW. For the rest of the prestige I buy an ammunition additive to 501.AvReg / 1.bat (a) 'Iron Dragons'. The operational area is the same. After getting Mogadishu, we have to move the combat inland this time. In the first round I am sending both DELTA units north-west to secure and clean both towns. Meanwhile, the 501st Aviation Regiment will be guarding south-west so that no enemy unit slips through.
Image

Następna tura przynosi rozpoznanie skromnych sił terrorystów, którzy chcą odbić miasto. Przenoszę moje śmigłowce w tym kierunku i ich wsparciu obiema oddziałami DELTY je gromie, następnie przerzucam w kierunku miasta i lotniska - gdzie są wrogie VH do zdobycia. A do zdobycia SH na wschodzie wysyłam ENGEENERSÓW. Dzięki dodatku amunicyjnego dla COBRY mogę w trzeciej turze zaatakować i zdobyć moje główne cele. Drugim śmigłowcem zdobywam doświadczenie. Proste zwycięstwo tylko trzeba pamiętać by nie dać AI zdobyć naszego VH.
The next turn brings recognition of the humble forces of terrorists who want to take back the city. I am moving my helicopters in this direction and their support with both DELTA troops thundering them, then moving them towards the city and the airport - where there are hostile VH to conquer. And I am sending ENGEENERS to get SH in the east. Thanks to the COBRA ammunition add-on, I can attack and win my main goals in the third round. I'm gaining experience with the second helicopter. A simple victory you just have to remember not to let AI win our VH.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
--
Campaign score: 140 * Average: 70

..
Current scenario: Mogadishu2, VH prestige is 70 , All map prestige is: 140
Army cost: 0 , Current prestige is 247
Prestige available on map yet is 20 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 3
AI stance is Aggressive
if BV: +800, Somali , cap disabled, 10 turns prestige: 70
if V : +400, Somali , cap disabled, 13 turns prestige: 80
if TV: +200, Somali , cap disabled, 16 turns prestige: 80
Ls: Loss , turn prestige: 80

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 2 bars , 234 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 0 pp - U:001 [+40 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 1 bars , 147 exp , USA , 6/10 , 2 kill , 0 pp - U:005 [+57 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 1 bars , 171 exp , USA , 10/10 , Support, 7 kill , 0 pp - U:003 [+15 exp]
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 1 bars , 199 exp , USA , 9/10 , 5 kill , 0 pp - U:004 [+40 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:13 AT:2 FLAK:2 FORT:2 ATY:2 AD:2 Total: 23
Lost : Total: 0

BV 2
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 2 Units * 0 Leaders Total : 381 exp, 9 kill, 0 pp Average: 191 exp, 5 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 0 Leaders Total : 370 exp, 12 kill, 0 pp Average: 185 exp, 6 kill, 0 pp
* Summary: * 4 Units * 0 Leaders Total : 751 exp, 21 kill, 0 pp Average: 188 exp, 5 kill, 0 pp


Player 1 USA has 5 units total (core+aux):
Piechota : 3
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Terroryści has 10 units total (core+aux):
Piechota : 6
Rozpoznanie : 1
Artyleria ppanc. : 1
Fortyfikacje : 2


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Parabellum
Captain
Captain
Posts: 2484
Joined: 2019-09-23 11:10, Monday
Location: Chemnitz, Free State of Saxony
Contact:

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Parabellum »

Alberich wrote: 2020-06-24 12:03, Wednesday
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%
witamy na forum i powodzenia w kampanii. 25% będzie prawdziwym wyzwaniem :cool .
(welcome to the forum and good luck in the campaign. 25% will be a real challenge.)

Uwaga: Potrzebujesz innego avatara. Administrator Juankar już używa tego obrazu.
(Note: You need a different avatar. Admin Juankar is already using this image.)

All translations with Google translator
Completed CCs: 1x4, 2x5, 3x3, 4, 5x3, 6, 7x2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17x2, 18x3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56x3, 57, 58, 59, 60x3, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67x2, 68, 69, 70, 71, 72x2, 73, 74, 75x2, 76x5, MTC I
Completed CCCs: #8
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Parabellum wrote: 2020-06-24 12:15, Wednesday witamy na forum i powodzenia w kampanii. 25% będzie prawdziwym wyzwaniem :cool .
(welcome to the forum and good luck in the campaign. 25% will be a real challenge.)

Uwaga: Potrzebujesz innego avatara. Administrator Juankar już używa tego obrazu.
(Note: You need a different avatar. Admin Juankar is already using this image.)

All translations with Google translator
Również witam i dziekuję. Zwykle gram na poziomie prestiżu 125%-250%. Tym razem postanowiłem się sprawdzić. I zabawa.
Also welcome and thank you. I usually play at prestige level 125% -250%. This time I decided to check myself and the campaign that I got to know well. And fun.

Dziękuję również za zwrócenie uwagi na awatar. Myślałem, że ten (logo Kaiser General) akurat jest dla każdego. Na razie wystarczy mi Weimarska flaga.
Thank you also for paying attention to the avatar. I thought that this one (Kaiser General logo) is for everyone. For now, the Weimar flag is enough for me.
:)

All translations with Google translator
Last edited by Alberich on 2020-06-24 19:42, Wednesday, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Somali

Image

Prestiżu wystarcza na tyle by się wzbogacić o jednostkę M109A6 PALADIN. Działamy dalej w Somalii lecz przenosimy się w okolice wybrzeża, gdzie mamy opanować lokalne porty. Siły terrorystów oraz somalijskich piratów są mało liczne. Wywiad donosi, że utworzyli pozycje obronne na dwóch przeprawach rzecznych. Pierwsza z nich pada już na początku po ostrzale z dział i rakiet, a następnie po szturmie DELTY. W następstwie tego dzielę swoje oddziały na dwie grupy: zachodnią, która ma opanować lotnisko oraz miasto w składzie: Delta Section 'B' i 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights', wschodnią, która opanuje inne porty w składzie: Delta Section 'A' i 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons'. Tymczasem 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' będzie wspierać ogniem artyleryjskim 155mm. Akcja przebiega sprawnie. W toku działań zyskuje lidera Devastating Fire na śmigłowcu, a w SH otrzymuję Street Fighter dla artylerii. W czwartej turze ostatecznie przystępuję do szturmu na główne miasto. Zwycięstwo.
Prestige is enough to enrich you with the M109A6 PALADIN unit. We operate further in Somalia but we move to the coast area, where we are to master the local ports. Terrorist and Somali pirate forces are scarce. The interview reports that they formed defensive positions on two river crossings. The first of them falls at the beginning after the shelling and rocket fire, and then after the assault of DELTA. As a result, I divide my branches into two groups: the western one, which is to take over the airport and the city composed of: Delta Section 'B' and 501.AvReg/2.bat (a) 'Desert Knights', the eastern one, which will take control of other ports in the composition : Delta Section 'A' i 501.AvReg/1.bat (a) 'Iron Dragons'. Meanwhile, 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' will support 155mm artillery fire. The action goes smoothly. In the course of activities, he gains the Devastating Fire leader on a helicopter, and in SH I receive Street Fighter for artillery. In the fourth round I finally storm the main city. Victory.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72
--
Campaign score: 212 * Average: 70

..
Current scenario: Somali, VH prestige is 80 , All map prestige is: 140
Army cost: 984 , Current prestige is 222
Prestige available on map yet is 30 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 4
AI stance is Defensive
if BV: +700, Algerian crisis , cap disabled, 8 turns prestige: 70
if V : +350, Algerian crisis , cap disabled, 11 turns prestige: 85
if TV: +100, Algerian crisis , cap disabled, 14 turns prestige: 100
Ls: Loss , turn prestige: 100

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 2 bars , 296 exp , USA , 6/10 , 8 kill , 0 pp - U:001 [+62 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 1 bars , 192 exp , USA , 7/10 , 5 kill , 0 pp - U:004 [+45 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 1 bars , 104 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 1 kill , 984 pp - U:027 [+14 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 1 bars , 199 exp , USA , 10/10 , Support, 9 kill , 0 pp - U:002 [+28 exp]
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 2 bars , 217 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 6 kill , 0 pp - U:003 [+18 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:18 AT:3 FLAK:2 FORT:4 ATY:2 AD:2 Total: 31
Lost : Total: 0

BV 3
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 2 Units * 0 Leaders Total : 488 exp, 13 kill, 0 pp Average: 244 exp, 7 kill, 0 pp
Artyleria * 1 Units * 1 Leaders Total : 104 exp, 1 kill, 984 pp Average: 104 exp, 1 kill, 984 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 1 Leaders Total : 416 exp, 15 kill, 0 pp Average: 208 exp, 8 kill, 0 pp
* Summary: * 5 Units * 2 Leaders Total : 1008 exp, 29 kill, 984 pp Average: 202 exp, 6 kill, 197 pp


Player 1 USA has 5 units total (core+aux):
Piechota : 2
Artyleria : 1
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Terroryści has 15 units total (core+aux):
Piechota : 5
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 7
Obrona plot. : 1
Okręt pomocniczy : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Algerian crisis

Image

Przenosimy się z Somalii do Algierii. Tam oddziały bezpieczeństwa ONZ wpadły w zasadzkę i zostały przez to okrążone przez terrorystów. Musimy je uratować. Tymczasem moje siły się trochę rozbudowują. Kwatera główna dostarcza nam do przetestowania prototyp w postaci F-15E AESA, a ilość prestiżu (po usunięciu dodatku amunicyjnego) idealnie starcza na nową kompanię ABRAMSÓW, które staną się szpicą w dywizji. Przystępujemy się do bitwy.

Rozstawiam jednostki w danym miejscu. Cel pierwszy to miasto oraz VH na południu. Najpierw wysyłam śmigłowce z 501st Aviation Regiment z misją rozpoznawczą, aby odkryły teren, a potem ostrzeliwuję zlokalizowane wrogie jednostki. Tak jak w poprzednich staram się by zasięg ruchu śmigłowców pozwalał na powrót na lotnisko po uzupełnienia (szczególnie jak ma się lidera pozwalającego strzelać podwójnie przy limicie 2 ammo to taki statek powietrzny praktycznie staje się jednoturowy). Uzupełniam to atakiem z samolotów bojowych i artylerii. Dzięki temu ABRAMS mógł za pomocą overrun'a wyeliminować obronę pierwszego VH. Dzięki właściwością oddziałów DELTY też zdobywam SH na pustyni. Druga tura to dopełnienie ataku i zdobycie pozostałego VH na zachodzie. Nie ma się co więcej rozpisywać. 494th Fighter Squadron zdobył lidera Fire Discipline podczas jednego z ataków.

We are moving from Somalia to Algeria. There, the UN security forces were ambushed and were surrounded by terrorists. We have to save them. Meanwhile, my strength is building up a bit. The headquarters provides us with a F-15E AESA prototype for testing, and the amount of prestige (after removing the ammunition add-on) is perfectly enough for the new ABRAMS company, which will become the spitz in the division. We're joining the battle.

I put units in place. The first goal is the city and VH in the south. First, I send helicopters from the 501st Aviation Regiment with a reconnaissance mission to discover the area, and then shoot at localized enemy units. As in previous ones, I try to make the range of helicopters allow to return to the airport after replenishment (especially if you have a leader that allows you to shoot twice at the 2 ammo limit, such an aircraft practically becomes single-track). I supplement it with an attack from combat aircraft and artillery. Thanks to this ABRAMS could use the overrun to eliminate the defense of the first VH. Thanks to the property of DELTA, I also get SH in the desert. The second turn is to complete the attack and capture the remaining VH in the west. There is more to write about. 494th Fighter Squadron won the Fire Discipline leader during one of the attacks.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
--
Campaign score: 285 * Average: 71

..
Current scenario: Algerian crisis, VH prestige is 50 , All map prestige is: 80
Army cost: 2304 , Current prestige is 132
Prestige available on map yet is 10 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 2
AI stance is Aggressive
if BV: +350, Sneak attack! , cap disabled, 6 turns prestige: 87
if V : +180, Sneak attack! , cap disabled, 9 turns prestige: 100
if TV: +100, Sneak attack! , cap disabled, 12 turns prestige: 100
Ls: Loss , turn prestige: 100

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 3 bars , 302 exp , USA , 10/10 , 10 kill , 0 pp - U:001 [+6 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 2 bars , 207 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 0 pp - U:004 [+15 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1.ArDiv/37.ArReg 'Ready First' , 1 bars , 108 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 1320 pp - U:034 [+38 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 1 bars , 115 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 1 kill , 984 pp - U:005 [+11 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494. Fighter Squadron , 1 bars , 104 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 0 kill , 0 pp - U:006 [+34 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 2 bars , 231 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 0 pp - U:002 [+32 exp]
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 2 bars , 248 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , 7 kill , 0 pp - U:003 [+31 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:22 RCN:1 AT:4 FLAK:3 FORT:6 ATY:2 AD:2 Total: 40
Lost : Total: 0

BV 4
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 2 Units * 0 Leaders Total : 509 exp, 15 kill, 0 pp Average: 255 exp, 8 kill, 0 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 108 exp, 4 kill, 1320 pp Average: 108 exp, 4 kill, 1320 pp
Artyleria * 1 Units * 1 Leaders Total : 115 exp, 1 kill, 984 pp Average: 115 exp, 1 kill, 984 pp
Myśliwiec * 1 Units * 1 Leaders Total : 104 exp, 0 kill, 0 pp Average: 104 exp, 0 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 1 Leaders Total : 479 exp, 16 kill, 0 pp Average: 240 exp, 8 kill, 0 pp
* Summary: * 7 Units * 3 Leaders Total : 1315 exp, 36 kill, 2304 pp Average: 188 exp, 5 kill, 329 pp


Player 1 USA has 11 units total (core+aux):
Piechota : 5
Czołg : 1
Rozpoznanie : 1
Artyleria : 1
Myśliwiec : 1
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Terroryści has 12 units total (core+aux):
Piechota : 7
Rozpoznanie : 1
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 2
Obrona plot. : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
LuisGuzman
General, Special Forces
General, Special Forces
Posts: 638
Joined: 2019-03-10 08:35, Sunday
Location: Spain
Contact:

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by LuisGuzman »

Alberich wrote: 2020-06-24 17:42, Wednesday
Parabellum wrote: 2020-06-24 12:15, Wednesday (Note: You need a different avatar. Admin Juankar is already using this image.)
Thank you also for paying attention to the avatar. I thought that this one (Kaiser General logo) is for everyone. For now, the Weimar flag is enough for me.
If you want any custom avatar, just send me a png file 70x70 24bpp (can find my email ii my website)
:howdy
  Visit my website to get my latest tools.
* Click Open General banner to get more info about the game
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

LuisGuzman wrote: 2020-06-25 09:35, Thursday
Alberich wrote: 2020-06-24 17:42, Wednesday
Parabellum wrote: 2020-06-24 12:15, Wednesday (Note: You need a different avatar. Admin Juankar is already using this image.)
Thank you also for paying attention to the avatar. I thought that this one (Kaiser General logo) is for everyone. For now, the Weimar flag is enough for me.
If you want any custom avatar, just send me a png file 70x70 24bpp (can find my email ii my website)
:howdy
If I find something in the near future I will send it. :)
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Sneak attack!

Image

Algierii ciąg dalszy. Nasze siły te same, a terroryści przystępują do kontrataku na stolicę kraju w dwóch grupach, na zachodzie i wschodzie. Stosuję taką samą taktykę jak w poprzedniej misji czyli, najpierw atak z powietrza, potem z batalionu artylerii samobieżnej, a na koniec overrun ABRAMSAMI. Dzięki temu w pierwszej turze grupa wschodnia przestaje istnieć. Przemieszczam obie kompanie DELTY na flanki, żeby potem mogły spokojnie uderzyć na cele główne, na VH wroga. Warto też zdobyć SH (ten sam co był w poprzedniej misji) na południowym-wschodzie, tam można dostać lidera i ja otrzymałem Overwhelming Attack w oddziale Delta Section 'B'. Jednostkami francuskimi (AUX) przesuwam lekko w stronę południa by zablokować atak przeciwnika, będą je także wspierać PALADINY ustawione za rzeką. W swojej turze AI przekierowuje swoje oddziały w kierunku Algieru. Nieśmiało również atakuje Francuzów jednak ogień z dział 155mm śmiało ich powstrzymuje. W mojej turze te same oddziały ostrzeliwuję z góry ogniem rakiet z śmigłowców. Zapobiegawczo cofam jeden oddział Francuzów do VH w Algierze. Ostatecznie w trzeciej turze komandosi z DELTY niszczą umocnione pozycje wroga i przejmują jego VH. Szybko i łatwo.
Algeria continues. Our forces are the same, and the terrorists are starting a counterattack to the capital in two groups, west and east. I use the same tactics as in the previous mission, i.e. first, an aerial attack, then a self-propelled artillery battalion, and finally overrun with ABRAMS. Thanks to this, the eastern group ceases to exist in the first round. I move both DELTA companies onto the flanks so that they can calmly hit their main targets, on enemy VH. It is also worth getting SH (the same as in the previous mission) in the south-east, there you can get a leader and I received the Overwhelming Attack in the Delta Section 'B' branch. French units (AUX) move slightly towards the south to block the enemy's attack, they will also be supported by PALADINS set behind the river. In its turn, AI redirects its troops towards Algiers. He also shyly attacks the French, but the 155mm gun fire bravely stops them. In my turn, I shoot the same troops from above with helicopter rocket fire. As a precaution, I am withdrawing one French unit to VH in Algiers. Finally, in the third round, DELTA commandos destroy the enemy's strengthened positions and take over his VH. Quick and easy.
Image
Last edited by Alberich on 2020-06-25 14:09, Thursday, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
--
Campaign score: 363 * Average: 72

..
Current scenario: Sneak attack!, VH prestige is 50 , All map prestige is: 130
Army cost: 2304 , Current prestige is 250
Prestige available on map yet is 0 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 3
AI stance is Aggressive
if BV: +450, Heavy Water , cap disabled, 8 turns prestige: 75
if V : +220, Heavy Water , cap disabled, 11 turns prestige: 93
if TV: +100, Heavy Water , cap disabled, 14 turns prestige: 112
Ls: Loss , turn prestige: 112

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 3 bars , 320 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 0 pp - U:001 [+18 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 3 bars , 310 exp , USA , 4/10 , Overwhelming Attack , 7 kill , 0 pp - U:004 [+103 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1.ArDiv/37.ArReg 'Ready First' , 1 bars , 142 exp , USA , 10/10 , 11 kill , 1320 pp - U:007 [+34 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 1 bars , 132 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 2 kill , 984 pp - U:005 [+17 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494. Fighter Squadron , 1 bars , 130 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 0 kill , 0 pp - U:006 [+26 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 2 bars , 274 exp , USA , 8/10 , Support, 11 kill , 0 pp - U:002 [+43 exp]
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 2 bars , 272 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 7 kill , 0 pp - U:003 [+24 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:30 TNK:1 RCN:2 AT:5 FLAK:4 FORT:7 ATY:5 AD:4 Total: 58
Lost : Total: 0

BV 5
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 2 Units * 1 Leaders Total : 630 exp, 20 kill, 0 pp Average: 315 exp, 10 kill, 0 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 142 exp, 11 kill, 1320 pp Average: 142 exp, 11 kill, 1320 pp
Artyleria * 1 Units * 1 Leaders Total : 132 exp, 2 kill, 984 pp Average: 132 exp, 2 kill, 984 pp
Myśliwiec * 1 Units * 1 Leaders Total : 130 exp, 0 kill, 0 pp Average: 130 exp, 0 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 1 Leaders Total : 546 exp, 18 kill, 0 pp Average: 273 exp, 9 kill, 0 pp
* Summary: * 7 Units * 4 Leaders Total : 1580 exp, 51 kill, 2304 pp Average: 226 exp, 7 kill, 329 pp


Player 1 USA has 9 units total (core+aux):
Piechota : 4
Czołg : 1
Artyleria : 1
Myśliwiec : 1
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Terroryści has 6 units total (core+aux):
Piechota : 4
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Heavy Water

Image

Przenosimy się z Afryki do Bliskiego Wschodu. Przeciwnikiem jest Iran, której armia jest bardziej zorganizowana niż bojówki piratów i dżihadystów. W tej misji nie opłaca się nic kupować, ponieważ w następnej doświadczenie początkowe jednostek jest prawie dwa razy większej niż w tej. Za to cały prestiż idzie w dodatki amunicyjne dla śmigłowców, by były jak najdłużej operacyjne. Zaczynamy na południu na małej wyspie, nasze cele są na północy za górami. Musimy wyeliminować instalacje jądrowe. Wystawiam DELTE i śmigłowce z 501st Aviation Regiment (na pokładzie lotniskowca USS 'Nimitz'). Jednocześnie trzeba się pilnować, ponieważ jak donosi zwiad satelitarny wróg przysyła w miejsce działań swoją brygadę.

Irańczycy dysponują w okolicy czterema bateriami przeciwlotniczymi, głównie MIM-23B I-HAWK, ale też 2K12 KUB. Trzeba je jak najszybciej wyłączyć z gry. DELTA niszczy dwie baterie pod Qeshm i Hormoz, a potem jeden oddział zajmuje port w Surak - gdzie wystawiam poddziały mojej Armored Division, a drugi oddział lotnisko na wschód od Bandar E-bbas gdzie AH-1Q COBRA niszczę baterię przeciwlotniczą i otrzymuję lidera Aggressive Attack. Pod koniec tury oczyszczam lotnictwem piechotę kryjącą się w mieście (ostatecznie zostaje wyeliminowana w drugiej turze), a ABRAMSEM rozwalam KUBA.

We are moving from Africa to the Middle East. The opponent is Iran, whose army is more organized than pirate and jihadist militias. Nothing pays to buy in this mission, because in the next unit's initial experience is almost twice that of this one. But all the prestige goes into the ammunition additions for helicopters to keep them operational as long as possible. We start in the south on a small island, our goals are in the north behind the mountains. We must eliminate nuclear installations. I exhibit DELTA and helicopters from 501st Aviation Regiment (aboard USS 'Nimitz' aircraft carrier). At the same time, you need to watch out, because according to satellite reconnaissance, the enemy sends his brigade to the place of operations.

Iranians have four anti-aircraft batteries in the area, mainly MIM-23B I-HAWK, but also 2K12 KUB. They must be excluded from the game as soon as possible. DELTA destroys two batteries under Qeshm and Hormoz, and then one branch occupies the port of Surak - where I set up divisions of my Armored Division, and the other branch the airport east of Bandar E-bbas where AH-1Q COBRA destroys anti-aircraft battery and receives the leader Aggressive Attack. At the end of the turn, I clean the air of infantry hiding in the city (eventually eliminated in the second round), and ABRAMS smash KUB.
Image

W drugiej turze przygotowuję się do osiągnięcia VH. W trzeciej turze przystępuję do ataku. Dwie grupy uderzeniowe złożone z DELTY i śmigłowców szturmowych gromią obronę zakładu wzbogacania uranu i garnizonu Chahchekor. Niestety garnizon Banu Band jest mocno okopany i połączony atak artylerii i myśliwców nie przynosi pozytywnych rezultatów. Na czas tury komputera zostawiam także śmigłowce pod osłoną myśliwców. Jest to dobry ruch, bo AI wpada swoim MIGIEM-29 na mój myśliwiec od strony słońca i zostaje całkowicie anihilowany. Czwarta tura przynosi zwycięstwo w chwili gdy przybywa pułk piechoty przeciwnika z kierunku zachodniego, który zostaje przeze mnie ostrzelany. Tracą oni polowe z swych sił. DELTA rozbija w końcu garnizon Banu Band i przejmuje VH

Misję można przejść w trzy tury przy szczęściu. Mogłaby być trudniejsza, a AI posiadać więcej wojsk, zarówno lądowych i jak lotniczych. Brakuje mu także okrętów co według mnie posiadanie ich urozmaiciło by rozgrywkę.

In the second round I am preparing to achieve VH. In the third round I start the attack. Two assault groups composed of DELTA and assault helicopters thunder the defense of the uranium and garrison enrichment plant at Chahchekor. Unfortunately, the Banu Band garrison is heavily entrenched and a combined attack of artillery and fighters does not bring positive results. I leave helicopters under the cover of fighters for the duration of the computer turn. This is a good move, because the AI ​​collides with its MIG-29 on my fighter from the sun and is completely annihilated. The fourth turn brings victory when the enemy infantry regiment arrives from the west, which I am firing on. They lose half of their strength. DELTA finally destroys the Banu Band garrison and takes over VH

The mission can be completed in three turns with happiness. It could be more difficult and the AI ​​have more troops, both land and air. He also lacks ships, which in my opinion having them would add variety to the game.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
--
Campaign score: 442 * Average: 73

..
Current scenario: Heavy Water, VH prestige is 60 , All map prestige is: 170
Army cost: 2304 , Current prestige is 339
Prestige available on map yet is 70 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 4
AI stance is Defensive
if BV: +600, Afganistan , cap disabled, 10 turns prestige: 65
if V : +300, Afganistan , cap disabled, 13 turns prestige: 80
if TV: +150, Afganistan , cap disabled, 16 turns prestige: 95
Ls: Loss , turn prestige: 95

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 4 bars , 402 exp , USA , 6/10 , 17 kill , 0 pp - U:001 [+82 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 3 bars , 368 exp , USA , 7/10 , Overwhelming Attack , 10 kill , 0 pp - U:004 [+58 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1.ArDiv/37.ArReg 'Ready First' , 1 bars , 157 exp , USA , 10/10 , 12 kill , 1320 pp - U:007 [+15 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 1 bars , 144 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 3 kill , 984 pp - U:005 [+12 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494. Fighter Squadron , 1 bars , 164 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 2 kill , 0 pp - U:006 [+34 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 3 bars , 356 exp , USA , 8/10 , Aggressive Attack , Support, 12 kill , 0 pp - U:002 [+82 exp]
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 3 bars , 367 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 9 kill , 0 pp - U:003 [+95 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:37 TNK:1 RCN:2 AT:6 FLAK:4 FORT:10 ATY:5 AD:8 FTR:1 Total: 74
Lost : Total: 0

BV 6
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 2 Units * 1 Leaders Total : 770 exp, 27 kill, 0 pp Average: 385 exp, 14 kill, 0 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 157 exp, 12 kill, 1320 pp Average: 157 exp, 12 kill, 1320 pp
Artyleria * 1 Units * 1 Leaders Total : 144 exp, 3 kill, 984 pp Average: 144 exp, 3 kill, 984 pp
Myśliwiec * 1 Units * 1 Leaders Total : 164 exp, 2 kill, 0 pp Average: 164 exp, 2 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 723 exp, 21 kill, 0 pp Average: 362 exp, 11 kill, 0 pp
* Summary: * 7 Units * 5 Leaders Total : 1958 exp, 65 kill, 2304 pp Average: 280 exp, 9 kill, 329 pp


Player 1 USA has 9 units total (core+aux):
Piechota : 2
Czołg : 1
Artyleria : 1
Myśliwiec : 2
Bomb. taktyczny : 2
Lotniskowiec : 1

Player 2 Iran has 10 units total (core+aux):
Piechota : 4
Artyleria ppanc. : 1
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 3
Artyleria : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Afganistan

Image

W końcu posiadam znaczne środki na rozbudowę sił naziemnych. Więc kupuję drugą baterię dział PALADIN i kompanię RANGERS. I tak oto mam już w pełni ukończoną moją główną szpicę pancerną, która będzie mi dobrze służyć przez resztę kampanii. Teatrem operacyjnym jest okupowany przez Amerykanów Afganistan, a wrogiem znów dżihadyści. Celami jest opanowanie kilku VH położonych w górach. Uwaga, to że nie widać jednostek przeciwnika to wcale nie znaczy to, że ich tam nie ma. Początek jest na południu. Pierwsza do akcji przystępuje DELTA - ich zadaniem jest zdobycie północnego lotniska w drugiej turze. Trzeba je jak najszybciej zdobyć by móc uzupełniać śmigłowce bez straty tury na powrót do bazy. Poddziały 1st Armored Division przesuwam w kierunku mostu. A oddziałami dodatkowymi AUX rozkazuje okopać się na wschodzie. Druga uwaga, wróg lubi skrycie zaatakować nasz VH.
In the end I have considerable funds for the development of ground forces. So I'm buying a second PALADIN battery and the RANGERS company. And so I already have my main armor fully completed, which will serve me well for the rest of the campaign. Afghanistan is occupied by the operating theater, and jihadists are the enemy again. The goals are to master several VHs located in the mountains. Note, just because you can't see enemy units, it doesn't mean they aren't there. The beginning is in the south. The first to take action is DELTA - their task is to capture the northern airport in the second round. You need to get them as soon as possible to be able to refuel helicopters without losing a turn to return to base. I move 1st Armored Division divisions towards the bridge. And additional troops AUX orders to dig in the east. Second remark, the enemy likes to covertly attack our VH.
Image

W dalszych turach, to jest drugiej i trzeciej rozbijam całkowicie niewielki kontratak przeciwnika złożony głównie z piechoty, lecz także z czołgów i pojazdów opancerzonych. Gdzieś z gór ostrzeliwuje mnie jego artyleria, ale nieskutecznie. Bardziej niebezpieczny jest mój ogień kontr-bateryjny. Zdobywam w końcu pierwszy VH w mieście. Teraz kieruję DELTĘ za rzeką na pozostałe cele w górach. Reszta wojsk tymczasem ma na zadanie dokończyć walki w dolinie. Zaskoczeniem dla mnie jest opór w pobliżu SH, gdzie można dostać doświadczenie (+80). Wrogi oddział trzyma się dzielnie pomimo ostrzału z artylerii oraz rakiet. Ostatecznie ulega mojej potędze i RANGERSI zajmują ten hex.

Gdyby odpuścić SH misję można przejść szybciej. Uważam, że jednak warto go zdobyć. Ciekawe czy przy takim samym stanie wojsk, ale przy lepszej taktyce można misję przejść w 3 tury?

In the later turns, i.e. the second and third, I completely smash a small counterattack of the opponent, mainly consisting of infantry, but also tanks and armored vehicles. Somewhere in the mountains his artillery is firing at me, but to no avail. My counter-battery fire is more dangerous. I finally get the first VH in town. Now I direct DELTA across the river to the other targets in the mountains. Meanwhile, the rest of the army is to finish the battle in the valley. A surprise to me is the resistance near SH, where you can get experience (+80). The enemy unit is brave despite artillery and rocket fire. Ultimately, it succumbs to my power and RANGERS occupy this hex.

If you let SH you can go mission faster. I think it's worth getting it. I wonder if with the same state of troops, but with better tactics, you can go mission in 3 turns?
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72
--
Campaign score: 514 * Average: 73

..
Current scenario: Afganistan, VH prestige is 80 , All map prestige is: 180
Army cost: 4032 , Current prestige is 325
Prestige available on map yet is 30 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 5
AI stance is Defensive
if BV: +300, Seoul , cap disabled, 8 turns prestige: 86
if V : +225, Seoul , cap disabled, 11 turns prestige: 97
if TV: +100, Seoul , cap disabled, 14 turns prestige: 108
Ls: Loss , turn prestige: 108

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 4 bars , 443 exp , USA , 9/10 , 19 kill , 0 pp - U:001 [+41 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 4 bars , 419 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 14 kill , 0 pp - U:004 [+51 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 2 bars , 216 exp , USA , 8/10 , 2 kill , 744 pp - U:042 [+76 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1.ArDiv/37.ArReg 'Ready First' , 1 bars , 193 exp , USA , 10/10 , 17 kill , 1320 pp - U:007 [+36 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 1 bars , 159 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 3 kill , 984 pp - U:005 [+15 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 1 bars , 155 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 984 pp - U:041 [+15 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494. Fighter Squadron , 1 bars , 195 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 5 kill , 0 pp - U:006 [+31 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 3 bars , 381 exp , USA , 9/10 , Aggressive Attack , 13 kill , 0 pp - U:002 [+25 exp]
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 4 bars , 401 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , 9 kill , 0 pp - U:003 [+34 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:46 TNK:2 RCN:3 AT:7 FLAK:7 FORT:11 ATY:6 AD:9 FTR:1 Total: 92
Lost : Total: 0

BV 7
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 3 Units * 1 Leaders Total : 1078 exp, 35 kill, 744 pp Average: 359 exp, 12 kill, 248 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 193 exp, 17 kill, 1320 pp Average: 193 exp, 17 kill, 1320 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 314 exp, 3 kill, 1968 pp Average: 157 exp, 2 kill, 984 pp
Myśliwiec * 1 Units * 1 Leaders Total : 195 exp, 5 kill, 0 pp Average: 195 exp, 5 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 782 exp, 22 kill, 0 pp Average: 391 exp, 11 kill, 0 pp
* Summary: * 9 Units * 5 Leaders Total : 2562 exp, 82 kill, 4032 pp Average: 285 exp, 9 kill, 448 pp


Player 1 USA has 12 units total (core+aux):
Piechota : 5
Czołg : 1
Artyleria ppanc. : 1
Artyleria : 2
Myśliwiec : 1
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Terroryści has 14 units total (core+aux):
Piechota : 9
Fortyfikacje : 3
Artyleria : 1
Obrona plot. : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

Seoul

Image

Na półwyspie Koreańskim ostatnio zrobiło się niebezpiecznie. Liczba incydentów na linii demarkacyjnej rośnie. W końcu bomba wybucha. Satelity wywiadowce donoszą o ruchu wojsk północnokoreańskich w kierunku Seulu. W obliczu tego, Kolegium Połączonych Szefów Sztabów rozkazało wysłanie moich oddziałów w rejon walk i wzięcie jak najszybciej w nich udział. W nagrodę dostaję również EA-18G GROWLER (SEAD) przeznaczony do misji eliminacji obrony przeciwlotniczej. Ok. Jednostki wystawione, oprócz śmigłowców - te należy rozstawić w drugiej turze jak lotnictwo wroga się ujawni. Rozglądam się po okolicy. Dużo niewidocznych hexów, lecz zauważam słaby punkt u przeciwnika na południe od Kaesong. Wysyłam więc tam myśliwce i oddziały DELTY. W ten sposób eliminuję baterię ZSU 23-4 i M1989 KOKSAN. Kończę swoją turę i czekam.
On the Korean peninsula recently it has become dangerous. The number of incidents on the demarcation line is increasing. Finally the bomb explodes. Intelligence satellites are reporting a movement of North Korean troops towards Seoul. In the face of this, the College of Combined Chiefs of Staff ordered to send my troops to the fighting area and take part in it as soon as possible. As a reward I also get EA-18G GROWLER (SEAD) for the mission of eliminating anti-aircraft defense. Ok. Listed units, except helicopters - these should be deployed in the second round as enemy aviation reveals itself. I look around the area. A lot of invisible hexes, but I notice a weak spot on the opponent's south of Kaesong. So I send DELTA fighters and troops there. In this way I eliminate the ZSU 23-4 and M1989 KOKSAN batteries. I finish my turn and wait.
Image

W turze AI przesuwa on swoje oddziały w kierunku Yeongch'on, jednocześnie ich lotnictwo koncentruje się nad lasami na północ od Seulu, jeden z eskadr MIGÓW pada od ognia z PATRIOTÓW. Przychodzi moja tura. Trwa zażarta bitwa lądowo-powietrzna w drugiej turze. Szpica pancerna w towarzystwie śmigłowców groni Północnokoreańczyków. Moje lotnictwo uziemia ich lotnictwo. Komandosi w tym samym czasie oczyszczają Yonan i zdobywają Haeju, gdzie po zdobyciu lotniska otrzymuję prototyp. W końcu udaje mi się przekroczyć rzekę i przebić się do okolic Koum-ni. Po brygadzie wroga zostają palące się wraki pojazdów. Ogień kontr-bateryjny unieszkodliwił wrogą artylerię. W czwartej turze, w której zaczą padać deszcz, DELTA uderza i zdobywa VH. Resztą wojska dobijam co się da.

Na początku następnej misji, Phenian, mam uzbierane 2133 prestiżu. PYTANIE: co warto zakupić? A co Wy byście kupili na mojej sytuacji. Zapraszam do aktywności.

During the AI turn, he moves his troops towards Yeongch'on, while their aviation focuses on the forests north of Seoul, one of the MIGS squadrons falls from fire from PATRIOTS. My turn comes. A fierce land-air battle is underway in the second round. An armored spitz in the company of helicopters is a group of North Koreans. My aviation is grounding their aviation. Commandos clean Yonan at the same time and capture Haeju, where after getting the airport I receive a prototype. In the end I manage to cross the river and break into the vicinity of Koum-ni. After the enemy brigade, burning wrecks of vehicles are left. Counter-battery fire destroyed enemy artillery. In the fourth round, when it will rain, DELTA hits and scores VH. I can do my best with the rest of the army.

At the beginning of my next mission, Pyongyang, I have accumulated 2133 prestige. QUESTION: what is worth buying? And what would you buy for me? I invite you to activity.
Image
Last edited by Alberich on 2020-06-27 18:27, Saturday, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25%

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
--
Campaign score: 590 * Average: 73

..
Current scenario: Seoul, VH prestige is 50 , All map prestige is: 210
Army cost: 4032 , Current prestige is 314
Prestige available on map yet is 80 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 4
AI stance is Aggressive
if BV: +400, Phenian , cap disabled, 8 turns prestige: 75
if V : +250, Phenian , cap disabled, 11 turns prestige: 90
if TV: +100, Phenian , cap disabled, 15 turns prestige: 110
Ls: Loss , turn prestige: 110

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 4 bars , 476 exp , USA , 8/10 , 21 kill , 0 pp - U:001 [+33 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 4 bars , 460 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 17 kill , 0 pp - U:004 [+41 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 3 bars , 308 exp , USA , 6/10 , 3 kill , 744 pp - U:009 [+92 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1.ArDiv/37.ArReg 'Ready First' , 2 bars , 299 exp , USA , 9/10 , 28 kill , 1320 pp - U:007 [+106 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 201 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 3 kill , 984 pp - U:005 [+42 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 1 bars , 183 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 984 pp - U:008 [+28 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494. Fighter Squadron , 2 bars , 222 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 6 kill , 0 pp - U:006 [+27 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390. Electronic Combat Squadron , 2 bars , 219 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 0 pp - U:010 [+89 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 4 bars , 413 exp , USA , 8/10 , Aggressive Attack , 14 kill , 0 pp - U:002 [+32 exp]
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 4 bars , 438 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 10 kill , 0 pp - U:003 [+37 exp]
+ RQ-4 Global Hawk , , 1 bars , 130 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 0 pp - U:088

Player 1 : USA
Killed: INF:57 TNK:4 RCN:3 AT:7 FLAK:9 FORT:15 ATY:9 AD:12 FTR:3 Total: 119
Lost : Total: 0

BV 8
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 3 Units * 1 Leaders Total : 1244 exp, 41 kill, 744 pp Average: 415 exp, 14 kill, 248 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 299 exp, 28 kill, 1320 pp Average: 299 exp, 28 kill, 1320 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 384 exp, 4 kill, 1968 pp Average: 192 exp, 2 kill, 984 pp
Myśliwiec * 2 Units * 1 Leaders Total : 441 exp, 8 kill, 0 pp Average: 221 exp, 4 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 981 exp, 24 kill, 0 pp Average: 327 exp, 8 kill, 0 pp
* Summary: * 11 Units * 5 Leaders Total : 3349 exp, 105 kill, 4032 pp Average: 304 exp, 10 kill, 367 pp


Player 1 USA has 35 units total (core+aux):
Piechota : 10
Czołg : 1
Artyleria ppanc. : 1
Fortyfikacje : 14
Artyleria : 2
Obrona plot. : 2
Myśliwiec : 2
Bomb. taktyczny : 3

Player 2 Korea Północna has 28 units total (core+aux):
Piechota : 7
Rozpoznanie : 2
Artyleria ppanc. : 3
Fortyfikacje : 10
Artyleria : 1
Obrona plot. : 1
Okręt pomocniczy : 4


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
mythos
Second Lieutenant
Second Lieutenant
Posts: 784
Joined: 2019-09-30 19:37, Monday
Location: near a faerie forest in a misty vale

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by mythos »

Cześć and :welcome to the forums :howdy
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Phenian

Image

Dedykuję opis tej misji graczowi Seta, który sam miał problem z przejściem: http://forum.opengeneral.pl/ranking-gen ... /#msg52287

Mapa jest dosyć rozległa, cele daleko od siebie położone, a siły pod moją kontrolą bardzo skromne. Misję trzeba rozegrać na spokojnie, czasu jest dużo, 15 tur do BV. Trzeba też pamiętać o kilku rzeczach:
1) liczyć tury i amunicję
2) atakować oddziałami DELTY w sposób atak i odskok
3) starać się być niezauważonym dla przeciwnika czyli pozostawać poza zasięgiem widzenia ich jednostek przy jednoczesnym jak najszybciej wyeliminowaniu wrogiego radaru
4) pogoda jest naszym sprzymierzeńcem, często tutaj pada

Za zgromadzone wcześniej fundusze zakupuję trzecią jednostkę DELTY. Idealnie będzie pasować do stosowanej przeze mnie taktyki, która dominuję wręcz w tym scenariuszu. Myślałem o czołgu lub o obronie przeciwlotniczej, ale zostawiam ten zakup na później. Zaczynamy na południowym schodzie. Strefy rozstawienia są rozdzielone od siebie więc trzeba pomyśleć co i jak wystawić. Ze względu na wiele nie wiadomych nie wystawiam śmigłowców. Ok. Zadania na pierwsze tury wyrażają się jasno: zlokalizować oraz wyeliminować baterie przeciwlotnicze i radar, połączyć siły 1. Armored Division. I jeszcze jedno, zostawiam jedną jednostkę AUX w Yon'an gdzie mieści się nasz VH - przeciwnik lubi wjechać niespodziewanie w niego. Prawie wszystkie zaś inne jednostki AUX kieruję w kierunku Haeju, gdzie jest wrogi SH, zajmuję go jak najszybciej przy wsparciu artylerii. Przez resztę misji będę na południu zajmować flagi i pilnować korytarza. W okolicy Ayang moje ABRAMSY niszczą całkowicie wrogi batalion czołgów z liderem złożony z CH'ONMA-HO IV bez strat własnych.

Tymczasem myśliwce oraz trzy oddziały Delta Section kieruję najpierw w kierunku Sariwon, gdzie niszczę obronę, a potem dalej do Hwangju. Tam w końcu lokalizuję niebezpieczny radar. Cała obrona zostaje pokonana, miasto i lotnisko przejmuję.

I dedicate the description of this mission to Set's player who himself had a problem with the transition: http://forum.opengeneral.pl/ranking-gen ... /#msg52287

The map is quite extensive, the targets are far apart, and the forces under my control are very modest. The mission must be played calmly, there is a lot of time, 15 turns to BV. There are a few things to keep in mind:
1) count the turns and ammunition
2) attack the Delta troops in a manner of attack and rebound
3) try to be unnoticed for the opponent, i.e. remain out of sight of their units while eliminating the enemy radar as soon as possible
4) the weather is our ally, it often rains here

I purchase a third DELTA unit for the funds I have previously collected. It will ideally suit the tactics I use, which I dominate in this scenario. I was thinking about a tank or anti-aircraft defense, but I'm leaving this purchase for later. We start on the south stair. Deployment zones are separated from each other so you have to think what and how to display. Due to many unknowns, I do not display helicopters. Ok. The tasks for the first round are clear: to locate and eliminate anti-aircraft batteries and radar, join forces of the 1st Armored Division. And one more thing, I leave one AUX unit in Yon'an where our VH is located - the opponent likes to enter it unexpectedly. Almost all other AUX units are directed towards Haeju, where there is hostile SH, I occupy it as soon as possible with the support of artillery. For the rest of the mission I will be taking flags and guarding the corridor in the south. In the Ayang area, my ABRAMS are completely destroying an enemy tank battalion with a leader made of CH'ONMA-HO IV without their own losses.

Meanwhile, I am directing fighters and three Delta Section units first towards Sariwon, where I destroy my defense, and then to Hwangju. I locate a dangerous radar there. All defense is defeated, the city and airport are taken over.
Image

Uderzam dalej. Przede mną stolica Korei Północnej, Pyongyang. Wykrywam baterię S-75 DVINA, którą natychmiast atakuję i niszczę.
I keep on hitting. In front of me is the capital of North Korea, Pyongyang. I detect the S-75 DVINA battery, which I immediately attack and destroy.
Image

W następnych turach przybywa do miasta DELTA. Uciszam nimi stanowiska artylerii po drugiej stronie rzeki oraz pojedyncze jednostki piechoty. Również, co jest ważne, atakuję Pyongyang Sunan International Airport - lotnisko gdzie jest SH (a w nim nagroda 250 prestiżu). Zdobycie umożliwia mi teraz uzupełniać samoloty w amunicję co od razu wykorzystuję.
In the next rounds he comes to the city of DELTA. I silence the artillery positions on the other side of the river and individual infantry units. Also, which is important, I attack Pyongyang Sunan International Airport - the airport where there is SH (and 250 prestige prize). The capture now allows me to replenish planes with ammunition, which I use immediately.
Image

Dalej, przerzucam oddziały komandosów do następnego celu jakim jest Namp'o, a Pyongyang zostawiam mojej szpicy pancernej. Miasto jest dosyć mocno ufortyfikowane. Piechota, ciężkie karabiny maszynowe. Priorytetem też jest wyeliminowanie pozostałej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i balistycznych HWASONG-5 (której w ogóle AI nie wykorzystało w tej misji). Szybko milkną.
Next, I move commando troops to my next goal, which is Namp'o, and Pyongyang I leave my armored warhead. The city is quite fortified. Infantry, heavy machine guns. The priority is also to eliminate the remaining HWASONG-5 anti-aircraft and ballistic missile launcher (which AI did not use at all in this mission). They quickly fall silent.
Image

Oddziały pancerne w końcu docierają w okolice Sariwon bez kontaktu z wrogiem. Tak w końcu natrafiam na jakieś siły wroga. Bezskutecznie koreański MIG 21FL atakuje moje czołgi w swojej turze by następnej turze zostać zniszczony przez moje myśliwce. Bezskutecznie M1989 KOKSAN ujawnia swoją pozycję by zostać zniszczony w mojej turze. Piechota, która im towarzyszy również przestaje istnieć. Ruszam dalej.
Armored units finally reach the Sariwon area without contact with the enemy. So finally I come across some enemy forces. Inevitably, the Korean MIG 21FL attacks my tanks in its turn to be destroyed by my fighters the next turn. To no avail M1989 KOKSAN reveals its position to be destroyed in my turn. The infantry that accompanies them also ceases to exist. I move on.
Image

Ciężkie walki o Namp'o w 8 turze. Po stronie wroga przybył okręt, który wspiera go ogniem.
Hard fights for Namp'o in turn 8. A ship arrived on the enemy's side, supporting it with fire.
Image

I w końcu miasto jest moje i oczyszczone w 10 turze. Straty są znaczne, ale zostaję nagrodzony liderem, Fire Discipline.
And finally the city is mine and cleared in turn 10. The losses are significant, but I'm awarded the leader, Fire Discipline.
Image

W 11 turze docieram na obrzeża Pyongyangu swoją grupą pancerną. Przed generalnym szturmem uzupełniam amunicję. Rozpoczynają się pierwsze uliczne starcia.
In round 11 I reach the outskirts of Pyongyang with my armored group. I replenish ammunition before a general assault. The first street clashes begin.
Image

Pyongyang jest cały mój.
Pyongyang is all mine.
Image

Jednocześnie wysyłam Delta Section 'C' do ostatniego VH do zdobycia. To miasto Pungchon. Docieram tam w 12 turze. Przed atakiem na samo miasto zajmuje nieopodal leżące lotnisko. W końcu wystawiam śmigłowce, które pomimo deszczu gromią obronę przeciwnika.
At the same time I am sending Delta Section 'C' to the last VH to get. This is the city of Pungchon. I get there in 12th round. Before the attack on the city itself, it takes a nearby airport. Finally, I set up helicopters that, despite the rain, defeat the enemy's defenses.
Image

Dodatkowo zdobywam także SH, tam dostaje drugiego lidera w postaci Devastating Fire. W 14 turze jest po wszystkim, zwyciężam.
In addition, I also get SH, where I get the second leader in the form of Devastating Fire. It's all over in turn 14, I'm winning.
Image

Sytuacja globalna w chwili zakończenia scenariusza:
Global situation at the end of the scenario:
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
--
Campaign score: 658 * Average: 73

..
Current scenario: Phenian, VH prestige is 80 , All map prestige is: 610
Army cost: 6024 , Current prestige is 1006
Prestige available on map yet is 170 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 14
AI stance is Defensive
if BV: +600, Kim is coming , cap disabled, 15 turns prestige: 112
if V : +250, Kim is coming , cap disabled, 18 turns prestige: 117
if TV: +100, Kim is coming , cap disabled, 21 turns prestige: 117
Ls: Loss , turn prestige: 117

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 581 exp , USA , 5/10 , Fire Discipline , 26 kill , 0 pp - U:001 [+105 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 679 exp , USA , 3/10 , Overwhelming Attack , 22 kill , 0 pp - U:004 [+219 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 3 bars , 341 exp , USA , 8/10 , 7 kill , 744 pp - U:009 [+33 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 3 bars , 326 exp , USA , 7/10 , Devastating Fire , 7 kill , 1992 pp - U:011 [+176 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1.ArDiv/37.ArReg 'Ready First' , 3 bars , 349 exp , USA , 9/10 , 34 kill , 1320 pp - U:007 [+50 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 240 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 3 kill , 984 pp - U:005 [+39 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1.ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 215 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 984 pp - U:008 [+32 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494. Fighter Squadron , 3 bars , 327 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 12 kill , 0 pp - U:006 [+105 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390. Electronic Combat Squadron , 3 bars , 383 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 0 pp - U:010 [+164 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501.AvReg/1.bat(a) 'Iron Dragons' , 4 bars , 413 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 14 kill , 0 pp - U:002
* AH-64D Longbow , 501.AvReg/2.bat(a) 'Desert Knights' , 4 bars , 496 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 11 kill , 0 pp - U:003 [+58 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:70 TNK:6 RCN:3 AT:13 FLAK:9 FORT:28 ATY:14 AD:16 FTR:4 Total: 163
Lost : Total: 0

BV 9
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 4 Units * 3 Leaders Total : 1927 exp, 62 kill, 2736 pp Average: 482 exp, 16 kill, 684 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 349 exp, 34 kill, 1320 pp Average: 349 exp, 34 kill, 1320 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 455 exp, 4 kill, 1968 pp Average: 228 exp, 2 kill, 984 pp
Myśliwiec * 2 Units * 1 Leaders Total : 710 exp, 19 kill, 0 pp Average: 355 exp, 10 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 909 exp, 25 kill, 0 pp Average: 455 exp, 13 kill, 0 pp
* Summary: * 11 Units * 7 Leaders Total : 4350 exp, 144 kill, 6024 pp Average: 395 exp, 13 kill, 548 pp


Player 1 USA has 15 units total (core+aux):
Piechota : 8
Czołg : 1
Artyleria : 2
Myśliwiec : 2
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Korea Północna has 37 units total (core+aux):
Piechota : 8
Artyleria ppanc. : 5
Artyleria uniwersalna : 2
Fortyfikacje : 13
Artyleria : 3
Myśliwiec : 1
Okręt podwodny : 1
Okręt pomocniczy : 4


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Kim is coming

Image

Dokupuję obronę przeciwlotniczą w postaci NASAMS. W tej misji ważne jak się ustawia jednostki w strefach rozstawienia, jeśli się źle ustawi mogą w nich trafić rakiety balistyczne. Północna Korea zaczyna swoją turę jako pierwsza i od razu przechodzi do dosyć silnej ofensywy w kierunku Seulu. Dysponuje on pokaźną ilością piechoty, dosyć sporą ilością artylerii i kilkoma batalionami czołgów. Tymczasem na zachodzie rozpoczynam starcie lotnicze nad Haenam-ri. Oprócz myśliwców wykorzystuję także sojusznicze PATRIOTY. Straty po stronie wroga są znaczne.
I buy anti-aircraft defense in the form of NASAMS. In this mission, it is important how you position units in deployment zones, if you position them incorrectly they may hit ballistic missiles. North Korea begins its turn first and immediately proceeds to a rather strong offensive towards Seoul. He has a considerable amount of infantry, quite a lot of artillery and several tank battalions. Meanwhile, in the west I am starting a flight fight over Haenam-ri. In addition to fighters, I also use allied PATRIOTS. The losses on the enemy side are significant.
Image

Wysyłam DELTĘ do zniszczenia pojedynczych jednostek artylerii co kończy się sukcesem. Dzięki temu wróg traci możliwości ofensywne. Lotnictwo w tym samym czasie eliminuje radar.
I am sending DELTA to destroy individual artillery units, which is successful. Thanks to this, the enemy loses his offensive capabilities. At the same time, aviation eliminates radar.
Image

Trwa zażarta obrona. Ściągam z okolicy pozostałe oddziały AUX. Pierwsza linia stanowi piechota, potem moja artyleria. Jest ona bardzo pomocna, ponieważ pozwala zatrzymać większość ataków. Wykorzystuję także śmigłowce. Z tury na turę przeciwnika jest coraz mniej.
Fierce defense is underway. I download other AUX branches from around the area. The first line is infantry, then my artillery. It is very helpful because it allows you to stop most attacks. I also use helicopters. There are fewer and fewer turns from turn to turn.
Image

SCUDY zostają zlokalizowane i zniszczone. DELTA będzie dalej działać na tyłach w celu zdobycia VH.
SCUDS are located and destroyed. DELTA will continue to work in the back to gain VH.
Image

Na północy podziały 1st Armored Division szturmują i zdobywają Yeongch'on. W tym miejscu opór wroga jest mały.
In the north, 1st Armored Division divides and conquers Yeongch'on. Here the enemy resistance is small.
Image

Ogólna sytuacja pod koniec scenariusza. Prawie wszystkie jednostki północno koreańskie, które atakowały od początku zostały wyeliminowane. Moje oddziały zaraz dojdą do Kaesong. Misja wydaje się trudna na samym początku, ale realnie jest prosta.
General situation at the end of the scenario. Almost all North Korean units that attacked from the beginning have been eliminated. My troops are about to reach Kaesong. The mission seems difficult at the very beginning, but it is really simple.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: ALBERICH---G35v.5.0---25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
--
Campaign score: 739 * Average: 73

..
Current scenario: Kim is coming, VH prestige is 100 , All map prestige is: 290
Army cost: 7128 , Current prestige is 330
Prestige available on map yet is 90 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 7
AI stance is Aggressive
if BV: +600, Khalif Ibrahim , cap disabled, 14 turns prestige: 212
if V : +300, Khalif Ibrahim , cap disabled, 17 turns prestige: 237
if TV: +100, Khalif Ibrahim , cap disabled, 20 turns prestige: 237
Ls: Loss , turn prestige: 237

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 711 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 29 kill , 0 pp - U:001 [+130 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 800 exp , USA , 8/10 , Overwhelming Attack , 26 kill , 0 pp - U:004 [+121 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 4 bars , 407 exp , USA , 6/10 , 7 kill , 744 pp - U:009 [+66 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 4 bars , 482 exp , USA , 7/10 , Devastating Fire , 11 kill , 1992 pp - U:011 [+156 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 4 bars , 414 exp , USA , 10/10 , 42 kill , 1320 pp - U:007 [+65 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 280 exp , USA , 8/10 , Street Fighter , 3 kill , 984 pp - U:005 [+40 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 243 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 984 pp - U:008 [+28 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1st ArDiv/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 150 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1104 pp - U:131

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 4 bars , 405 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 14 kill , 0 pp - U:006 [+78 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 4 bars , 465 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 0 pp - U:010 [+82 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-1Q Cobra , 501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 4 bars , 429 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 15 kill , 0 pp - U:002 [+16 exp]
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 599 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 13 kill , 0 pp - U:003 [+103 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:100 TNK:9 RCN:5 AT:16 FLAK:12 FORT:29 ATY:24 AD:16 FTR:6 TB:2 Total: 219
Lost : INF:1 RCN:1 Total: 2

BV 10
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 4 Units * 3 Leaders Total : 2400 exp, 73 kill, 2736 pp Average: 600 exp, 18 kill, 684 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 414 exp, 42 kill, 1320 pp Average: 414 exp, 42 kill, 1320 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 523 exp, 4 kill, 1968 pp Average: 262 exp, 2 kill, 984 pp
Obrona plot. * 1 Units * 0 Leaders Total : 150 exp, 0 kill, 1104 pp Average: 150 exp, 0 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 2 Units * 1 Leaders Total : 870 exp, 21 kill, 0 pp Average: 435 exp, 11 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1028 exp, 28 kill, 0 pp Average: 514 exp, 14 kill, 0 pp
* Summary: * 12 Units * 7 Leaders Total : 5385 exp, 168 kill, 7128 pp Average: 449 exp, 14 kill, 594 pp


Player 1 USA has 39 units total (core+aux):
Piechota : 18
Czołg : 3
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 1
Artyleria : 5
Obrona plot. : 4
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 3

Player 2 Korea Północna has 29 units total (core+aux):
Piechota : 23
Czołg : 2
Rozpoznanie : 1
Fortyfikacje : 1
Artyleria : 1
Myśliwiec : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Khalif Ibrahim

Po trzech intensywnych misjach i walkach z Koreą Północną dowództwo przenosi nas do Iraku, gdzie również toczą się walki. Tym razem dżihadyści przeszli do ofensywy i prawie zdobyli stolicę kraju czyli Bagdad. Ostatnie siły irackie okopały się w dzielnicy rządowej, po prawej stronie miasta. Lewą stronę miasta kontroluje wróg. Rozkazy są takie: utrzymać miasto, odbić lotnisko i przeprowadzić kontrofensywę. Mam na tyle dużo prestiżu by ulepszyć 501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' z AH-1Q Cobra do AH-64D Longbow. W następnych misjach umożliwi to w pełni korzystanie z sił powietrznych nawet podczas złej pogody.

Przeciwnik zaczyna jako pierwszy turę. Pierwsze ataki jednak nie są zorganizowane i szybko zostają rozbite. Zaraz po tym konsoliduję iracką obronę w dwóch punktach, na VH. Piechota jest ochraniania ogniem przez ciężkie karabiny maszynowe, moździerze i artyleria samobieżna. Na południu jest moja strefa rozstawienia. 1st Armored Division zacznie na wschodnim kierunku (w Al-Hilla) i uderzy główną tracą do Bagdadu. Zadaniem będzie jak najszybciej osiągniecie miasta. Tymczasem oddziały Delty rozstawione na zachodniej stronie (w okolicy Karbala) po pierwsze wraz z wsparciem myśliwców opanują lotnisko pod Bagdadem. To udaje się dosyć szybko osiągnąć, w ciągu dwóch tur, przez Delta Section 'C'. Dzięki temu mogę wystawić i użyć śmigłowców podczas obrony kluczowych obiektów. Po lotnisku kolejnymi celami będzie szybkie opanowanie dwóch VH położonych w Ar-Ramadi oraz Al-Fallujah. Dokonają tego dwie inne kompanie Delty, 'A' i 'B'.

Szpica pancerna na południu praktycznie nie napotyka na opór, a jeśli już tak to jest on szybko unieszkodliwiany. Droga się dłuży... dopiero pod koniec czwartej tury artyleria ma możliwość wsparcia swoim ogniem, a w piątej turze grupa Abramsów dociera do obrzeży stolicy. Przez cały czas wróg próbuje atakować, jak dotąd nieskuteczniejsze. W wyniku tego duża ilość ich sił się wykruszyła pomimo nacierających do niego posiłków. Ostatecznie AI wysyła nawet samoloty typu MiG-21M, szybko spadają z nieba. Na zachodzie Delta opanowuje wspomniane wyżej cele precyzyjnie niszcząc punkty obrony, niszcząc także kluczową infrastrukturę dowodzenia oraz komunikacji. Ostatni atak wykonała Delta Section 'C' wsparta przez 501st Aviation Regiment z powietrza zajmując kluczowy VH w samym centrum Bagdadu.

After three intense missions and battles with North Korea, the command takes us to Iraq, where fights are also taking place. This time, jihadists went on the offensive and almost captured the country's capital, Baghdad. Recent Iraqi forces have dug in to the government district on the right of the city. The left side of the city is controlled by the enemy. The orders are: keep the city, take the airport back and take offensive. I have enough prestige to improve the 501st AvReg / 1st bat (a) 'Iron Dragons' from AH-1Q Cobra to AH-64D Longbow. In the next missions, this will allow you to take full advantage of the air force even in bad weather.

The opponent begins as the first turn. However, the first attacks are not organized and are quickly destroyed. Immediately after that, I consolidate Iraqi defense at two points, on VH. Infantry is fire protected by heavy machine guns, mortars and self-propelled artillery. In the south is my spacing zone. 1st Armored Division will start on the east (in Al-Hilla) and hit the main lose to Baghdad. The task will be reaching the city as soon as possible. Meanwhile, Delta troops deployed on the west side (near Karbal) will take control of the airport near Baghdad with the support of fighters. This can be achieved quite quickly, in two turns, by Delta Section 'C'. Thanks to this I can deploy and use helicopters while defending key objects. After the airport, the next goals will be to quickly master two VH located in Ar-Ramadi and Al-Fallujah. Two other Delta companies, 'A' and 'B' will do this.

The armored spitz in the south has practically no resistance, and if so, it is quickly neutralized. The road is long ... only at the end of the fourth round artillery has the opportunity to support with its fire, and in the fifth round a group of Abrams reach the outskirts of the capital. All the time the enemy tries to attack, so far ineffective. As a result, a large amount of their strength crumbled despite reinforcements reaching him. Ultimately, AI sends even MiG-21M aircraft, they quickly fall from the sky. In the west, Delta masters the abovementioned goals by precisely destroying defense points, as well as destroying key command and communication infrastructure. The last attack was made by Delta Section 'C' supported by the 501st Aviation Regiment from the air taking the key VH in the very center of Baghdad.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81
--
Campaign score: 820 * Average: 74

..
Current scenario: Khalif Ibrahim, VH prestige is 60 , All map prestige is: 260
Army cost: 7128 , Current prestige is 370
Prestige available on map yet is 100 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 5
AI stance is Aggressive
if BV: +600, Deep in the Desert , cap disabled, 12 turns prestige: 150
if V : +350, Deep in the Desert , cap disabled, 15 turns prestige: 187
if TV: +100, Deep in the Desert , cap disabled, 18 turns prestige: 225
Ls: Loss , turn prestige: 225

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 761 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 31 kill , 0 pp - U:001 [+50 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 824 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 28 kill , 0 pp - U:004 [+24 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 4 bars , 411 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 744 pp - U:009 [+4 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 517 exp , USA , 7/10 , Devastating Fire , 14 kill , 1992 pp - U:011 [+35 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 4 bars , 414 exp , USA , 10/10 , 42 kill , 1320 pp - U:007

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 290 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 4 kill , 984 pp - U:005 [+10 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 249 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 984 pp - U:008 [+6 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1st ArDiv/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 150 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1104 pp - U:012

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 4 bars , 428 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 16 kill , 0 pp - U:006 [+23 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 531 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 0 pp - U:010 [+66 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 4 bars , 445 exp , USA , 9/10 , Aggressive Attack , 15 kill , 0 pp - U:002 [+16 exp]
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 654 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 15 kill , 0 pp - U:003 [+55 exp]

Player 1 : USA, Irak
Killed: INF:111 TNK:9 RCN:5 AT:18 FLAK:13 FORT:29 ATY:26 AD:17 FTR:6 TB:2 Total: 236
Lost : INF:1 RCN:1 Total: 2

BV 11
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 4 Units * 3 Leaders Total : 2513 exp, 82 kill, 2736 pp Average: 628 exp, 21 kill, 684 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 414 exp, 42 kill, 1320 pp Average: 414 exp, 42 kill, 1320 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 539 exp, 5 kill, 1968 pp Average: 270 exp, 3 kill, 984 pp
Obrona plot. * 1 Units * 0 Leaders Total : 150 exp, 0 kill, 1104 pp Average: 150 exp, 0 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 2 Units * 1 Leaders Total : 959 exp, 24 kill, 0 pp Average: 480 exp, 12 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1099 exp, 30 kill, 0 pp Average: 550 exp, 15 kill, 0 pp
* Summary: * 12 Units * 7 Leaders Total : 5674 exp, 183 kill, 7128 pp Average: 473 exp, 15 kill, 594 pp


Player 1 USA, Irak has 20 units total (core+aux):
Piechota : 9
Czołg : 1
Artyleria ppanc. : 1
Artyleria : 4
Obrona plot. : 1
Myśliwiec : 2
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Terroryści has 27 units total (core+aux):
Piechota : 14
Czołg : 1
Rozpoznanie : 5
Artyleria ppanc. : 2
Fortyfikacje : 2
Artyleria : 1
Obrona plot. : 1
Myśliwiec : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Deep in the Desert

Cała akcja misji dzieje się na bezkresnej pustyni, przeciwnikiem jest Iran. Dysponuje on tym razem silniejszymi siłami niż w ostatniej akcji przeciwko niemu. Szczególnie w siłach przeciwlotniczych i pancernych. Oprócz zadania obrony trzech VH, jeden z nich jest położony w północno zachodniej części mapy dosyć sporej odległości od głównych sił, które zaczynają od południa, to mamy na zadanie zdobycie dwóch wrogich VH na północno wschodnim krańcu mapy. Sztab jako nagrodę za poprzednią misję przydzielił mi M1126 Stryker DVH. Zdecydowanie go sprzedaję oraz także dodatek amunicyjny do śmigłowca. Z otrzymanych środków kupuję E-2C Hawkeye, samolot do zadań rozpoznawczych. Będzie mi służyć tymczasowo teraz i w następnych dwóch misjach. Zaczynamy na południu. W tej misji ważna jest szybkość działania i skuteczne wyeliminowanie obrony VH w postaci radaru (daje znaczną widoczność hexów na mapie) i jak obrony przeciwlotniczej w postaci S-200 i wyrzutni MIM-23 Hawk. Także znajdziemy tam Scudy. Od czasu do czasu napotkamy irańskie samoloty. Głównie będę używać oddziałów Delty i moich myśliwców i F-15C-II, samolotów AUX. Te ostatnie służą mi jako wabik na irańską obronę przeciwlotniczą. Obronę wysuniętego VH odpuszczam z powodu, że zanim dotrą tam jednostki wroga to wygram misję.

Blisko naszych pozycji wyjściowych, w zaroślach obok skrzyżowania, jest irański oddział sabotażystów. To doskonała okazja do wybadania gdzie są dokładnie położone wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. Jednak najważniejszym celem jest wyeliminowanie radaru, dzięki temu Delta będzie mogła swobodnie przemieścić się w okolice VH bez zauważenia. I znów najlepiej wykorzystać przy tym nasz wabik na pociski. Eliminuję radar, potem eliminuję pojedynczo wyrzutnie SAM. Po tym przybywają komandosi i szturmem zajmują VH, pamiętając by pozostawiać ich wcześniej poza zasięgiem wzroku wojsk Iranu. Przez nieuwagę prawie tracę moje rozpoznanie. MiG-29 atakuje E-2C i rezultat walki jest taki, że tracę aż 9 pultów siły z 10. Szybko się rewanżuje i to MiGi spadają. Tymczasem w ostatniej turze siły pancerne napotykają w połowie mapy wrogie czołgi. Zulfiqary 3 oraz T-72M1 szybko zostają wyłączone z walki przez ogień z dział Abramsów. Artyleria unieszkodliwia pozostałe oddziały zmechanizowane i artyleryjskie przeciwnika. Na koniec także dobijam inne jednostki powietrzne wroga.

All the mission's action takes place in the endless desert, the enemy is Iran. This time he has stronger forces than in the last action against him. Especially in anti-aircraft and armored forces. In addition to the task of defending three VHs, one of them is located in the north-west part of the map quite a considerable distance from the main forces that start from the south, we are tasked with capturing two enemy VHs at the north-eastern edge of the map. As a reward for the previous mission, the staff gave me M1126 Stryker DVH. I definitely sell it and also a helicopter ammunition additive. From the received funds I buy the E-2C Hawkeye, reconnaissance aircraft. It will serve me temporarily now and in the next two missions. We start in the south. In this mission, speed of action and effective elimination of VH defense in the form of radar (it gives significant visibility of hexes on the map) and as anti-aircraft defense in the form of the S-200 and the MIM-23 Hawk launcher are important. We will also find Scuds there. From time to time we will come across Iranian planes. I will mainly use Delta troops and my fighters and F-15C-II, AUX aircraft. The latter serve as a lure for Iranian anti-aircraft defense. I let go of defending the advanced VH because I will win the mission before the enemy units get there.

Close to our starting positions, in the bushes next to the intersection, there is an Iranian saboteur unit. This is a great opportunity to find out where exactly anti-aircraft rocket launchers are located. However, the most important goal is to eliminate the radar, thanks to which Delta will be able to move freely around VH without being noticed. And again it's best to use our lure for projectiles. I eliminate radar, then I eliminate SAM launchers one by one. After that, commandos arrive and assault VH, remembering to leave them earlier out of sight of Iranian troops. Inadvertently I almost lose my recognition. MiG-29 attacks the E-2C and the result of the fight is that I lose as many as 9 pults from 10. Quickly I get back and MiGs fall. Meanwhile, in the last turn, armored forces encounter enemy tanks in the middle of the map. Zulfiqars 3 and T-72M1 are quickly excluded from combat by fire from the Abrams cannons. Artillery disposes of the remaining mechanized and artillery units of the enemy. Finally, I shoot other enemy air units.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79
--
Campaign score: 899 * Average: 74

..
Current scenario: Deep in the Desert, VH prestige is 50 , All map prestige is: 130
Army cost: 8520 , Current prestige is 203
Prestige available on map yet is 90 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 5
AI stance is Aggressive
if BV: +600, Suez channel , cap disabled, 11 turns prestige: 137
if V : +300, Suez channel , cap disabled, 14 turns prestige: 175
if TV: +100, Suez channel , cap disabled, 17 turns prestige: 200
Ls: Loss , turn prestige: 200

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 774 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 32 kill , 0 pp - U:001 [+13 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 846 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 29 kill , 0 pp - U:004 [+22 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 4 bars , 428 exp , USA , 9/10 , 9 kill , 744 pp - U:009 [+17 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 565 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 16 kill , 1992 pp - U:011 [+48 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 4 bars , 424 exp , USA , 10/10 , 42 kill , 1320 pp - U:007 [+10 exp]

Rozpoznanie
+ M1126 Stryker DVH , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 1 bars , 160 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 0 pp - U:013

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 3 bars , 305 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 5 kill , 984 pp - U:005 [+15 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 249 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 984 pp - U:008

Obrona plot.
NASAMS , 1st ArDiv/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 160 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1104 pp - U:012

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 4 bars , 481 exp , USA , 8/10 , Fire Discipline , 17 kill , 0 pp - U:006 [+53 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 565 exp , USA , 9/10 , 9 kill , 0 pp - U:010 [+34 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 4 bars , 445 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 15 kill , 0 pp - U:002
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 654 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 15 kill , 0 pp - U:003
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 178 exp , USA , 1/10 , 0 kill , 1392 pp - U:072 [+18 exp]

Player 1 : USA, Irak
Killed: INF:112 TNK:9 RCN:5 AT:18 FLAK:13 FORT:31 ATY:27 AD:19 FTR:7 TB:2 Total: 243
Lost : INF:1 RCN:1 Total: 2

BV 12
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 4 Units * 3 Leaders Total : 2613 exp, 86 kill, 2736 pp Average: 653 exp, 22 kill, 684 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 424 exp, 42 kill, 1320 pp Average: 424 exp, 42 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 160 exp, 0 kill, 0 pp Average: 160 exp, 0 kill, 0 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 554 exp, 6 kill, 1968 pp Average: 277 exp, 3 kill, 984 pp
Obrona plot. * 1 Units * 0 Leaders Total : 160 exp, 0 kill, 1104 pp Average: 160 exp, 0 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 2 Units * 1 Leaders Total : 1046 exp, 26 kill, 0 pp Average: 523 exp, 13 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 1277 exp, 30 kill, 1392 pp Average: 426 exp, 10 kill, 464 pp
* Summary: * 14 Units * 7 Leaders Total : 6234 exp, 190 kill, 8520 pp Average: 445 exp, 14 kill, 609 pp


Player 1 USA, Irak has 20 units total (core+aux):
Piechota : 8
Czołg : 1
Rozpoznanie : 2
Artyleria : 2
Obrona plot. : 1
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 3

Player 2 Iran has 46 units total (core+aux):
Piechota : 22
Czołg : 3
Rozpoznanie : 4
Artyleria ppanc. : 2
Fortyfikacje : 5
Artyleria : 5
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 2


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Suez channel

Tym razem otrzymuję wyśmienity prototyp, jednostka F-35A Lightning II, która sformuje 48th Fighter Wing. Maszyna ta ma dosyć dobry atak na cele powietrzne i wyśmienity zasięg strzału równym 4 hexy co daje znaczącą przewagę w walkach z większością innych maszyn powietrznych, które zdecydowanie mają zasięg strzału tylko 3. Dokupuję również kompanię M3A3 Bradley, wraz z dodatkiem do ruchu i kości, przeznaczonych do rozpoznania, która wzmocni 37th Armored Regiment 'Ready First'. Odnośnie misji, to kolejna szybka bitwa, gdzie jak się pospieszy to nie napotka się na posiłki wroga. Przeciwnikiem jest Egipt, a teatr działań to Kanał Sueski, zadaniem naszym jest zabezpieczenie go.

Strefa rozstawienia znajduję się na południowym wschodzie. 1st Armored Division ruszy w kierunku przeprawy na kanale gdzie na razie są skromne siły Brytyjczyków. One spróbuję zdobyć lotnisko w pobliżu przeprawy. Mają oni również dwie jednostki na północy, którymi zabezpieczę wioski nad kanałem. Delta uderzy w pierwszej turze na portowe wioski położone nad wybrzeżu Morza Czerwonego. Potem skoncentrują się na zdobyciu położonych w głąb lądu VH i SH, gdzie czeka niespodzianka w postaci prototypu. Tymczasem moje E-2C Hawkey wykrywają wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych więc od razu je eliminuję w pierwszym ataku. W swojej turze AI przesuwa swoje siły w kierunku mojego VH do utrzymania, warto w nim trzymać jakąś jednostkę, by nie przegrać przez nieuwagę. Pokazuje też trochę swojego lotnictwa, dwie jednostki F-16 i dwie jednostki AH-64D choć poza zasięg mojego 1st ArDiv/AABat. 'Bloody Sky'. Moje lotnictwo sprawia, że szybko przestają istnieć. Siły główne w końcu przekraczają przeprawę, a artyleria wykorzystując swój zasięg ostrzeliwuje piechotę wroga.

W trzeciej turze i ostatniej dochodzi do konfrontacji 1st Armored Division i niezidentyfikowanej egipskiej brygady zmechanizowanej. Najnowszy sprzęt armii amerykańskiej z przewagą powietrzną kontra sprzęt eksportowy starszej generacji. Wynik może być tylko jeden. Po paru godzinach walk widać grupy zniszczonych egipskich Abramsów i M109A2. Piechota przeciwnika zostaje rozbita i zdezorganizowana. Zwycięskie oddziały zajmują VH. Na zachodzie zaś w tym samym czasie Delta zajmuje VH niszcząc przy tym centra komunikacyjne i sztaby.

This time I am receiving an excellent prototype, the F-35A Lightning II unit, which will form the 48th Fighter Wing. This machine has a fairly good attack on air targets and an excellent shot range of 4 hexes, which gives a significant advantage in fights with most other air machines, which definitely have a shot range of only 3. I also buy M3A3 Bradley company, with an addition to movement and bones, intended for reconnaissance, which will strengthen the 37th Armored Regiment 'Ready First'. Regarding the mission, this is another quick battle where, if you hurry up, you won't encounter enemy reinforcements. The opponent is Egypt, and the theater of operations is the Suez Canal, our task is to secure it.

The deployment zone is located in the south-east. 1st Armored Division will move towards the crossing on the channel where for now there are modest British forces. They'll try to get to the airport near the crossing. They also have two units in the north, which I will protect the villages of the canal. In the first round, Delta will hit the port villages on the Red Sea coast. Then they will focus on capturing VH and SH inland, where a prototype surprise awaits. Meanwhile, my E-2C Hawkey detect anti-aircraft rocket launchers so I eliminate them immediately in the first attack. In its turn, AI shifts its forces towards my VH to maintain, it is worth holding a unit in it, so as not to lose by inattention. It also shows some of its aviation, two F-16 units and two AH-64D units though out of range of my 1st ArDiv / AABat. 'Bloody Sky'. My aviation makes them quickly cease to exist. The main forces eventually cross the crossing, and the artillery, using its range, fires at the enemy's infantry.

In the third and final round, the 1st Armored Division and the unidentified Egyptian mechanized brigade are confronted. The latest equipment of the US Army with air predominance versus older generation export equipment. There can be only one result. After a few hours of fighting, you can see groups of destroyed Egyptian Abrams and M109A2. The enemy infantry is smashed and disorganized. The winning branches occupy VH. In the west, at the same time, Delta occupies VH, destroying communication centers and staffs.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
--
Campaign score: 980 * Average: 75

..
Current scenario: Suez channel, VH prestige is 80 , All map prestige is: 170
Army cost: 9108 , Current prestige is 187
Prestige available on map yet is 50 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 3
AI stance is Aggressive
if BV: +500, Ghosts Of The Pharaohs , cap disabled, 9 turns prestige: 62
if V : +350, Ghosts Of The Pharaohs , cap disabled, 12 turns prestige: 81
if TV: +100, Ghosts Of The Pharaohs , cap disabled, 15 turns prestige: 100
Ls: Loss , turn prestige: 100

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 856 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 35 kill , 0 pp - U:001 [+82 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 874 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 31 kill , 0 pp - U:004 [+28 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 4 bars , 443 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 744 pp - U:009 [+15 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 606 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , 20 kill , 1992 pp - U:011 [+41 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 4 bars , 438 exp , USA , 10/10 , 45 kill , 1320 pp - U:007 [+14 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 2 bars , 212 exp , USA , 10/10 , Fast Speed, Special Munition, 1 kill , 588 pp - U:013 [+52 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 3 bars , 322 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 6 kill , 984 pp - U:005 [+17 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 256 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 984 pp - U:008 [+7 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1st ArDiv/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 184 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1104 pp - U:012 [+24 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 527 exp , USA , 8/10 , Fire Discipline , 17 kill , 0 pp - U:006 [+46 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 614 exp , USA , 10/10 , 10 kill , 0 pp - U:010 [+49 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 2 bars , 249 exp , USA , 6/10 , 0 kill , 0 pp - U:015 [+89 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 4 bars , 450 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 15 kill , 0 pp - U:002 [+5 exp]
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 674 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 16 kill , 0 pp - U:003 [+20 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 178 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1392 pp - U:014
+ MQ-1C Gray Eagle , , 1 bars , 160 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 0 pp - U:072

Player 1 : USA
Killed: INF:118 TNK:10 RCN:7 AT:18 FLAK:15 FORT:34 ATY:30 AD:21 FTR:7 TB:2 Total: 262
Lost : INF:1 RCN:1 Total: 2

BV 13
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 4 Units * 3 Leaders Total : 2779 exp, 95 kill, 2736 pp Average: 695 exp, 24 kill, 684 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 438 exp, 45 kill, 1320 pp Average: 438 exp, 45 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 212 exp, 1 kill, 588 pp Average: 212 exp, 1 kill, 588 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 578 exp, 8 kill, 1968 pp Average: 289 exp, 4 kill, 984 pp
Obrona plot. * 1 Units * 0 Leaders Total : 184 exp, 0 kill, 1104 pp Average: 184 exp, 0 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 1 Leaders Total : 1390 exp, 27 kill, 0 pp Average: 463 exp, 9 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 4 Units * 2 Leaders Total : 1462 exp, 31 kill, 1392 pp Average: 366 exp, 8 kill, 348 pp
* Summary: * 16 Units * 7 Leaders Total : 7043 exp, 207 kill, 9108 pp Average: 440 exp, 13 kill, 569 pp


Player 1 USA has 21 units total (core+aux):
Piechota : 7
Czołg : 2
Rozpoznanie : 1
Artyleria : 3
Obrona plot. : 1
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 4

Player 2 Egipt has 16 units total (core+aux):
Piechota : 2
Czołg : 1
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 5
Artyleria : 2
Myśliwiec : 2
Bomb. taktyczny : 2
Okręt pomocniczy : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Ghosts Of The Pharaohs

Dosyć rozległa mapa Aleksandrii wymaga zastosowania połączonych działań lądowych i powietrzno-desantowych z wsparciem morskim w postaci niszczyciela rakietowego typu Arleigh Burke, fregaty typu O.H. Perry i lotniskowca typu Nimitz. Generalnie nie ma się co obawiać sił morskich przeciwnika. Działają one niezorganizowanie. Groźniejszym wrogiem są tutaj zdecydowanie wyrzutnie Scud położone głęboko na zachód od naszych pozycji w okolicy miasteczka El Hammam oraz dwa radary umiejscowione na lotniskach, które zapewniają bardzo dobrą widoczność dla komputera. Co do składu armii sprzedaję prototyp z poprzedniej misji i tymczasowo dokupuję dodatki Special Munition dla Lightningów II i oddziału NASAMS. Są dwie strefy rozstawienia. Lądowa na południowym wschodzie pomiędzy Abu El Matamir i El Kom El Akhdar (gdzie są nasze VH) oraz morska. 1st Armored Division trafia na ląd i jej celem będzie uderzenie w kierunku zachodnim na VH na lotnisku RAF Amiriya. Tymczasem Delta dokona desantu powietrznego pod ochroną lotnictwa, która również zniszczy pierwszy z radarów w rejonie bagien trochę poniżej lotniska RAF Maryut. Będą ją wspierać śmigłowce z 501st Aviation Regiment operujące z lotniskowca. Celem jest opanowanie Aleksandrii oraz późniejsza wycieczka do ostatniego VH. Wojska dodatkowe AUX zabezpieczą podejścia do moich VH.

Do dzieła. Wystawiam jednostki, kieruje je na swoje pozycje. Delta bez zakłóceń dokonuje desantu, wojska pancerne bez walk docierają do rzeki. Moje lotnictwo eliminuje w ciągu dwóch tur radary, a potem po namierzeniu przez E-2C Hawkeye wyrzutni Scud niszczą je. W międzyczasie otrzymuję lidera Devastating Fire na F-35A, co sprawia, że ich siła wielokrotnie się zmacania. Walki w samej Aleksandrii przypominają wcześniejsze walki z odziałem Delty czyli atak i odskok. Już pod koniec trzeciej tury większość wschodniej i środkowej części miasta zostaje oczyszczona. Widząc to przeciwnik zaczyna ściągać w tym kierunku posiłki w postaci piechoty, a kiedy Delta zajęta jest walkami o zachodni miejski VH tymczasowo odbijają mi VH na wschodzie. Grupa pancerna w tym samym czasie rozpoczyna walkę z dosyć mocno okopanym przeciwnikiem na pustyni, dużo wśród nich najemników z liderami. Dopiero atak z dział oraz niesamowite wsparcie rakietowe z niszczyciela pozwalają po kolei eliminować oddziały. Też powoli staram się je oflankować. W piątej turze bezskutecznie przeciwnik rzuca w tym kierunku samoloty typu MiG-21, Ił-28. Zostają strącone. W końcu szóstej turze pada VH na lotnisku. Aleksandra też jest pod kontrolą. Delta Section 'C' dokonuje rajdu i przechwytuje ostatni VH.

A fairly extensive map of Alexandria requires the use of combined land and airborne operations with maritime support in the form of an Arleigh Burke-type rocket destroyer, O.H. frigates. Perry and the Nimitz aircraft carrier. Generally, you should not be afraid of the enemy's naval forces. They operate unorganized. The more dangerous enemy here are the Scud launchers located deep west of our positions near the town of El Hammam and two radars located at airports, which provide very good visibility for the computer. As for the army composition, I sell a prototype from the previous mission and temporarily buy Special Munition add-ons for Lightning II and NASAMS branch. There are two spacing zones. Inland to the south-east between Abu El Matamir and El Kom El Akhdar (where our VH are) and sea. The 1st Armored Division goes ashore and its goal will be a westerly strike at VH at RAF Amiriya airport. Meanwhile, Delta will carry out an air landing under aviation protection, which will also destroy the first of the radars in the swamp area just below the RAF Maryut airport. It will be supported by helicopters from 501st Aviation Regiment operating from an aircraft carrier. The goal is to master Alexandria and a later trip to the last VH. Additional AUX troops will secure approaches to my VH.

To work. I issue units, direct them to my positions. The Delta makes a landing without disturbances, armored forces reach the river without fighting. My aviation eliminates radars in two turns and then, after being traced by E-2C Hawkeye, Scud launchers destroy them. In the meantime, I get the Devastating Fire leader on the F-35A, which causes their strength to strengthen many times. Fighting in Alexandria itself resembles earlier fights with Delta troops, i.e. attack and rebound. Already at the end of the third round most of the eastern and central parts of the city are cleared. Seeing this, the opponent begins to draw in this direction reinforcements in the form of infantry, and when Delta is engaged in fighting for the western city VH temporarily bounce me VH in the east. The armored group at the same time begins the fight with a fairly entrenched opponent in the desert, many of them mercenaries with leaders. Only the attack from the guns and the amazing rocket support from the destroyer allow you to eliminate the troops in turn. I'm also trying to flank them slowly. In the fifth round, the opponent throws MiG-21, Il-28 aircraft in this direction to no avail. They are precipitated. At the end of the sixth turn it is VH at the airport. Aleksandra is also under control. Delta Section 'C' rally and captures the last VH.
Image
Last edited by Alberich on 2020-07-08 16:22, Wednesday, edited 2 times in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
--
Campaign score: 1059 * Average: 75

..
Current scenario: Ghosts Of The Pharaohs, VH prestige is 50 , All map prestige is: 230
Army cost: 9108 , Current prestige is 345
Prestige available on map yet is 230 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 6
AI stance is Defensive
if BV: +1200, Kosovo , cap disabled, 12 turns prestige: 180
if V : +950, Kosovo , cap disabled, 15 turns prestige: 225
if TV: +600, Kosovo , cap disabled, 18 turns prestige: 270
Ls: Loss , turn prestige: 270

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 914 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 39 kill , 0 pp - U:001 [+58 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 920 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 35 kill , 0 pp - U:004 [+46 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , Spec.bat. 'Iron Legion' , 4 bars , 463 exp , USA , 10/10 , 10 kill , 744 pp - U:009 [+20 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 637 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 26 kill , 1992 pp - U:011 [+31 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 4 bars , 478 exp , USA , 8/10 , 50 kill , 1320 pp - U:007 [+40 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1st ArDiv/37th ArReg 'Ready First' , 2 bars , 290 exp , USA , 7/10 , Fast Speed, Special Munition, 1 kill , 588 pp - U:013 [+78 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 3 bars , 342 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 6 kill , 984 pp - U:005 [+20 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1st ArDiv/DIVARTY 'Iron Steel' , 2 bars , 289 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 984 pp - U:008 [+33 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1st ArDiv/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 184 exp , USA , 10/10 , Special Munition, 0 kill , 1104 pp - U:012

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 572 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 20 kill , 0 pp - U:006 [+45 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 652 exp , USA , 9/10 , 12 kill , 0 pp - U:010 [+38 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 3 bars , 318 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Special Munition, 4 kill , 0 pp - U:015 [+69 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 4 bars , 495 exp , USA , 9/10 , Aggressive Attack , 16 kill , 0 pp - U:002 [+45 exp]
* AH-64D Longbow , 501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 747 exp , USA , 7/10 , Devastating Fire , 16 kill , 0 pp - U:003 [+73 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 178 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1392 pp - U:014

Player 1 : USA, US Marines
Killed: INF:130 TNK:11 RCN:9 AT:21 FLAK:15 FORT:39 ATY:34 AD:23 FTR:8 TB:5 Total: 295
Lost : INF:1 RCN:1 Total: 2

BV 14
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 4 Units * 3 Leaders Total : 2934 exp, 110 kill, 2736 pp Average: 734 exp, 28 kill, 684 pp
Czołg * 1 Units * 0 Leaders Total : 478 exp, 50 kill, 1320 pp Average: 478 exp, 50 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 290 exp, 1 kill, 588 pp Average: 290 exp, 1 kill, 588 pp
Artyleria * 2 Units * 1 Leaders Total : 631 exp, 9 kill, 1968 pp Average: 316 exp, 5 kill, 984 pp
Obrona plot. * 1 Units * 0 Leaders Total : 184 exp, 0 kill, 1104 pp Average: 184 exp, 0 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 1542 exp, 36 kill, 0 pp Average: 514 exp, 12 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 1420 exp, 32 kill, 1392 pp Average: 473 exp, 11 kill, 464 pp
* Summary: * 15 Units * 8 Leaders Total : 7479 exp, 238 kill, 9108 pp Average: 499 exp, 16 kill, 607 pp


Player 1 USA, US Marines has 22 units total (core+aux):
Piechota : 8
Czołg : 1
Rozpoznanie : 1
Artyleria : 2
Obrona plot. : 1
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 1
Lotniskowiec : 1
Okręt pomocniczy : 1

Player 2 Egipt, Terroryści, Rosja has 39 units total (core+aux):
Piechota : 25
Czołg : 1
Rozpoznanie : 1
Artyleria ppanc. : 1
Fortyfikacje : 4
Artyleria : 1
Obrona plot. : 2
Okręt podwodny : 1
Okręt pomocniczy : 3


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Kosovo

Sprzedaję samolot rozpoznawczy i dodatki. W końcu mam znaczne fundusze na rozbudowę mojego składu armii, który teraz ulegnie modyfikacji. W ramach 1st Armored Division bedą działać dwie Armored Brigade Combat Team w skrócie ABCT o przydomkach 'Ready First' i 'Iron Brigade'. Skład takiej grupy bojowej przestawia się następująco:
- jedna kompania pancerna czołgów typów Abrams
- dwa bataliony lekkiej piechoty na pojazdach M1097 Humvee
- dwie kompanie artyleryjskie dział typu M109A6 Paladin
Wparcia będą udzielać Rangersi z Batalionu Specialnego 'Iron Legion', Pierwszy Batalion Rozpoznawczy 'Old Ironsides' wyposażonego w wozy typu M3A3 Bradley i Batalion Przeciwlotniczy 'Bloody Sky', który ma na stanie NASAMS. Osobnym pododdziałem dywizji będzie 501st Aviation Regiment wyposażony w śmigłowce typu AH-64D Longbow. W przyszłości zostanie także dodana rakietowa artyleria dywizyjna.

I sell reconnaissance aircraft and extras. After all, I have significant funds to expand my army squad, which will now be modified. As part of the 1st Armored Division, two Armored Brigade Combat Team will be operating in abbreviation ABCT with the nickname 'Ready First' and 'Iron Brigade'. The composition of such a battle group is as follows:
- one armored company of the Abrams tanks
- two light infantry battalions on M1097 Humvee vehicles
- two artillery companies of the M109A6 Paladin guns
Support will be given by Rangers from the Special Battalion 'Iron Legion', the First Reconnaissance Battalion 'Old Ironsides' equipped with M3A3 Bradley vehicles and the 'Bloody Sky' Anti-aircraft Battalion, which has NASAMS in stock. 501st Aviation Regiment equipped with AH-64D Longbow helicopters will be a separate division of the division. Divisional rocket artillery will also be added in the future.
Image

Kolejna szybka misja z wykorzystaniem Delty. Początek zaraz po rozstawieniu na południowych wschodzie to szturm milicji i wojsk serbskich na pozycje kosowskie. Tracę również przy tym VH w mieście Mitrovice, który teraz trzeba będzie odbić. Przesuwam dynamiczne oddziały pancerne i zmechanizowane w tym kierunku, artyleria zajmuje pierwsze pozycje i następuje ostrzał, a resztkami kosowskich wojsk przygotowuje obronę pod Vaganice. Delta korzystając z transportu powietrznego dokonuje rajdu na pozycje wroga, niszcząc przy tym kilka jednostek z wsparciem samolotów, a potem przegrupowuje się w góry. Próbuję także zastawić pułapkę przeciwlotniczą, ale kończy się to niepowodzeniem. W następnej turze dochodzi do pierwszych walk spotkaniowych między moją 1st Armored Division i brygady zmechanizowanej wroga. Przewaga w jednostkach ognia sprawia, że szybko zagrożenie z jego strony zostaje wyeliminowane. Odbijam przy tym Mitrovice. W tym samym czasie Delta zajmuje trzy pozostałe VH. Niestety dość ciężkie straty poniosła Delta Section 'B' atakując okopanych inżynierów w Novi Pazar, którzy mieli na dodatek wsparcie artylerii.
Another quick mission using Delta. Beginning immediately after deploying in the southeast, the militia and Serbian troops storm Kosovo positions. I am also losing VH in the city of Mitrovice, which now needs to be recaptured. I am moving dynamic armored and mechanized troops in this direction, artillery takes the first positions and is under fire, and the remains of Kosovo troops are preparing defense at Vaganice. Delta uses air transport to rally to enemy positions, destroying several units with aircraft support, and then regroups into the mountains. I'm also trying to set an air trap, but it ends in failure. In the next round, the first encounters between my 1st Armored Division and the mechanized enemy brigade take place. The advantage in units of fire means that quickly the threat on his part is eliminated. I bounce back Mitrovice. At the same time, Delta occupies the three remaining VH. Unfortunately, Delta Section 'B' suffered quite heavy losses attacking entrenched engineers in Novi Pazar, who also had artillery support.
Image
Last edited by Alberich on 2020-07-08 19:26, Wednesday, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
--
Campaign score: 1142 * Average: 76

..
Current scenario: Kosovo, VH prestige is 60 , All map prestige is: 460
Army cost: 12300 , Current prestige is 275
Prestige available on map yet is 380 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 3
AI stance is Aggressive
if BV: +1200, Devil's Square , cap disabled, 10 turns prestige: 90
if V : +850, Devil's Square , cap disabled, 13 turns prestige: 105
if TV: +500, Devil's Square , cap disabled, 16 turns prestige: 105
Ls: Loss , turn prestige: 105

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 964 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 41 kill , 0 pp - U:001 [+50 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1059 exp , USA , 1/10 , Overwhelming Attack , 37 kill , 0 pp - U:004 [+139 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 4 bars , 473 exp , USA , 9/10 , 10 kill , 744 pp - U:009 [+10 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 701 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , 27 kill , 1992 pp - U:011 [+64 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 2 bars , 204 exp , USA , 6/10 , 1 kill , 648 pp - U:077 [+44 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 1 bars , 167 exp , USA , 9/10 , 1 kill , 648 pp - U:078 [+7 exp]

Czołg M3A3 Bradley
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 4 bars , 497 exp , USA , 10/10 , 53 kill , 1320 pp - U:007 [+19 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 1 bars , 173 exp , USA , 8/10 , 1 kill , 1320 pp - U:014 [+13 exp]

Rozpoznanie
, 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 3 bars , 314 exp , USA , 10/10 , Fast Speed, 1 kill , 588 pp - U:013 [+24 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 3 bars , 356 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 6 kill , 984 pp - U:005 [+14 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 2 bars , 297 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 984 pp - U:008 [+8 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 1 bars , 170 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 984 pp - U:075 [+10 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 1 bars , 170 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 984 pp - U:076 [+10 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 184 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1104 pp - U:012

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 604 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 20 kill , 0 pp - U:006 [+32 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 659 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 0 pp - U:010 [+7 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 3 bars , 350 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 5 kill , 0 pp - U:015 [+32 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 505 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 16 kill , 0 pp - U:002 [+10 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 778 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 17 kill , 0 pp - U:003 [+31 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:141 TNK:12 RCN:10 AT:22 FLAK:15 FORT:39 ATY:35 AD:23 FTR:9 TB:5 Total: 311
Lost : INF:2 RCN:1 Total: 3

BV 15
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 6 Units * 3 Leaders Total : 3568 exp, 117 kill, 4032 pp Average: 595 exp, 20 kill, 672 pp
Czołg * 2 Units * 0 Leaders Total : 670 exp, 54 kill, 2640 pp Average: 335 exp, 27 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 314 exp, 1 kill, 588 pp Average: 314 exp, 1 kill, 588 pp
Artyleria * 4 Units * 1 Leaders Total : 993 exp, 10 kill, 3936 pp Average: 248 exp, 3 kill, 984 pp
Obrona plot. * 1 Units * 0 Leaders Total : 184 exp, 0 kill, 1104 pp Average: 184 exp, 0 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 1613 exp, 38 kill, 0 pp Average: 538 exp, 13 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1283 exp, 33 kill, 0 pp Average: 642 exp, 17 kill, 0 pp
* Summary: * 19 Units * 8 Leaders Total : 8625 exp, 253 kill, 12300 pp Average: 454 exp, 13 kill, 647 pp


Player 1 USA has 21 units total (core+aux):
Piechota : 8
Czołg : 2
Rozpoznanie : 1
Artyleria : 4
Obrona plot. : 1
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 2

Player 2 Serbia has 16 units total (core+aux):
Piechota : 7
Czołg : 1
Artyleria ppanc. : 1
Fortyfikacje : 2
Artyleria : 1
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Devil's Square

Przed bitwą wzmacniam śmigłowce z 501th Aviation Regiment dodatkami amunicyjnymi, będą one bardzo potrzebne w tej misji z powodu możliwości utraty lotniska. Przesmyk suwalski jest zagrożony. Przeciwnik, tym razem Rosja i Białoruś, zaczyna swoją kolejkę zaraz po tym jak wystawiłem moje armie. Główny atak przypuszcza na Suwałki siłami pancerno-zmechanizowanymi i desantowymi z wsparciem lotnictwa. Wysyła w tym kierunku dwie brygady. Trzecią brygadę z terytorium Kaliningradu wysyła w kierunku Mariampol. Oba wspomniane miasta to VH, które musimy utrzymać. Poza nimi są jeszcze dwa inne VH w Gusiew i Grodno. Do zdobycia tych wykorzystam Deltę. Skromna obrona Suwałk ulega natychmiast, więcej szczęścia ma natomiast oddział broniący pobliskie lotnisko. Na szczęście ponosząc duże straty utrzymuje się dzięki temu mogę w swojej turze wystawić tam moje lotnictwo. AH-64D Longbow sieją spustoszenie w szeregach T-72 i 2S1, a F-15E strącają wrogich spadochroniarzy. F-35 atakuje białoruskie Su-24 oraz Su-27 pod miejscowością Szypliszki. Jednocześnie posyłam 1st Armored Division by osiągnęła linie rzeki Neta, 'Ready First' na północy, a 'Iron Brigade' na południu. Mając także przy tym na flance w miejscowości Raczki koncentrującą się polską brygadę zmechanizowaną. Po litewskiej stronie ściągam wszystkie jednostki do obrony Mariampola. Wysyłam również oddziały Delty do Groda i Gusiewa, żeby jak najszybciej zdobyły tamtejsze VH, po drodze niszcząc zlokalizowaną w lesie kompanię dział samobieżnych 2S19 Msta-S.

W następnych turach po osiągnięciu linii rzeki Neta przekraczam ją przy jednoczesnym rozpoczęciu boju z jednostkami przeciwnika. Dosyć szybko jedna z brygad białoruskich zostaje wyeliminowana, a druga zostaje w połowie zniszczona. Podciągam moją artylerię i Suwałki są już w zasięgu dział. Do przebicia się szturmem wykorzystam polskie oddziały, które choć poniosą dosyć spore straty to otworzą mi drogę do miasta. Uwaga, w mieście ukrywa się zakamuflowana jednostka, trzeba uważać. Po całej turze walk z wroga pozostają tylko resztki spadochroniarzy. Teren oczyszczony, 1st ABCT może ruszyć do akcji. W czwartej turze VH należy do mnie. Sytuacja pod Mariampolem przedstawia się następująco, Rosjanie zdecydowanie przesuwają swoje siły pod ten VH pod osłoną samolotów. Dzięki temu, że ściągnąłem kilka oddziałów z okolicy mam teraz dosyć sporą obronę plus do tego oddział myśliwców w rezerwie. Pojedyncze ataki wroga zostają odparte, a samoloty ze spadochroniarzami bezskutecznie próbują się desantować. W tym samym czasie z łatwosią zdobywam Grodno, a także Gusiew. W przypadku drugiego miasta, żeby wspomóc oddział Delty i polskich komandosów musiałem rzucić tam moje lotnictwo by wpierw uciszyły artylerię i ciężkie karabiny maszynowe.

Before the battle I am strengthening helicopters from 501th Aviation Regiment with ammunition additions, they will be much needed in this mission because of the possibility of losing the airport. The Suwałki isthmus is under threat. The opponent, this time Russia and Belarus, starts their turn right after I put up my armies. The main attack is launched on Suwałki by armored-mechanized and landing forces with aviation support. He sends two brigades in this direction. He sends a third brigade from Kaliningrad towards Marijampole. Both of these cities are VH, which we must maintain. Apart from them there are two other VH in Gusiew and Grodno. To get these I will use Delta. The modest defense of Suwałki immediately gives up, however, the unit defending the nearby airport is more fortunate. Fortunately, sustaining large losses, thanks to which I can put my aviation there in my turn. The AH-64D Longbow wreak havoc in the T-72 and 2S1 ranks, and the F-15E knock down enemy paratroopers. F-35 attacks Belarusian Su-24 and Su-27 near Szypliszki. At the same time, I'm sending the 1st Armored Division to reach the Neta River, 'Ready First' in the north, and 'Iron Brigade' in the south. Having also a Polish mechanized brigade focused on the flank in Raczki. On the Lithuanian side, I gather all units to defend Marijampole. I am also sending Delta troops to Grodno and Gusiew so that they can capture the VH there as soon as possible, destroying the 2S19 Msta-S self-propelled gun company located in the forest.

In the next turns, after reaching the Neta River line, I cross it while fighting with enemy units. Pretty soon one of the Belarusian brigades is eliminated and the other is half destroyed. I pull up my artillery and Suwałki is already within range. To break through the storm I will use Polish troops, which, although they will suffer quite a lot of losses, will open my way to the city. Note, a camouflaged unit is hiding in the city, be careful. After the entire turn of fighting from the enemy, only the remains of paratroopers remain. Cleaned area, 1st ABCT can move into action. In the fourth round VH belongs to me. The situation near Marijampole is as follows, the Russians are definitely shifting their forces under this VH under cover of planes. Thanks to the fact that I have drawn several troops from the area, I have quite a lot of defense now, plus a fighter squad in reserve. Single enemy attacks are repelled, and planes with paratroopers try unsuccessfully to land. At the same time, I easily conquer Grodno and Gusiew. In the case of the second city, to support Delta and Polish commandos I had to dump my air force there to silence the artillery and heavy machine guns first.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85
--
Campaign score: 1227 * Average: 76

..
Current scenario: Devil's Square, VH prestige is 40 , All map prestige is: 450
Army cost: 12300 , Current prestige is 615
Prestige available on map yet is 320 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 4
AI stance is Aggressive
if BV: +800, Minsk , cap disabled, 16 turns prestige: 0
if V : +550, Minsk , cap disabled, 19 turns prestige: 0
if TV: +300, Minsk , cap disabled, 22 turns prestige: 0
Ls: Loss , turn prestige: 0

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 974 exp , USA , 8/10 , Fire Discipline , 42 kill , 0 pp - U:001 [+10 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1140 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 38 kill , 0 pp - U:004 [+81 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 517 exp , USA , 4/10 , 10 kill , 744 pp - U:009 [+44 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 722 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 28 kill , 1992 pp - U:011 [+21 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 2 bars , 221 exp , USA , 9/10 , 1 kill , 648 pp - U:018 [+17 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 1 bars , 168 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 648 pp - U:019 [+1 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 515 exp , USA , 10/10 , 53 kill , 1320 pp - U:007 [+18 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 1 bars , 178 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 1320 pp - U:014 [+5 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 3 bars , 317 exp , USA , 10/10 , Fast Speed, 1 kill , 588 pp - U:013 [+3 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 3 bars , 363 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 7 kill , 984 pp - U:005 [+7 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 3 bars , 308 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 984 pp - U:008 [+11 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 1 bars , 194 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 984 pp - U:016 [+24 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 1 bars , 189 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 984 pp - U:017 [+19 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 184 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1104 pp - U:012

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 636 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 22 kill , 0 pp - U:006 [+32 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 677 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 0 pp - U:010 [+18 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 4 bars , 412 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 7 kill , 0 pp - U:015 [+62 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 530 exp , USA , 9/10 , Aggressive Attack , Support, 17 kill , 0 pp - U:002 [+25 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 829 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 18 kill , 0 pp - U:003 [+51 exp]

Player 1 : USA, Polska, Litwa
Killed: INF:147 TNK:13 RCN:12 AT:22 FLAK:15 FORT:40 ATY:39 AD:24 FTR:11 TB:7 Total: 330
Lost : INF:8 RCN:2 Total: 10

BV 16
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 6 Units * 3 Leaders Total : 3742 exp, 121 kill, 4032 pp Average: 624 exp, 20 kill, 672 pp
Czołg * 2 Units * 0 Leaders Total : 693 exp, 55 kill, 2640 pp Average: 347 exp, 28 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 317 exp, 1 kill, 588 pp Average: 317 exp, 1 kill, 588 pp
Artyleria * 4 Units * 1 Leaders Total : 1054 exp, 13 kill, 3936 pp Average: 264 exp, 3 kill, 984 pp
Obrona plot. * 1 Units * 0 Leaders Total : 184 exp, 0 kill, 1104 pp Average: 184 exp, 0 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 1725 exp, 42 kill, 0 pp Average: 575 exp, 14 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1359 exp, 35 kill, 0 pp Average: 680 exp, 18 kill, 0 pp
* Summary: * 19 Units * 8 Leaders Total : 9074 exp, 267 kill, 12300 pp Average: 478 exp, 14 kill, 647 pp


Player 1 USA, Polska, Litwa has 33 units total (core+aux):
Piechota : 13
Czołg : 3
Rozpoznanie : 1
Artyleria ppanc. : 2
Artyleria : 6
Obrona plot. : 1
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 3

Player 2 Białoruś, Rosja, Terroryści has 53 units total (core+aux):
Piechota : 31
Czołg : 3
Artyleria ppanc. : 4
Fortyfikacje : 9
Artyleria : 4
Obrona plot. : 1
Bomb. strategiczny : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Minsk

Uderzamy na Mińsk, stolicę Białorusi, i musimy zdobyć te miasto. Rozbudowuję AABat. 'Bloody Sky' o kolejną jednostkę NASAMS i tworzę rakietową artylerię dywizyjną (DIVARTY) wyposażoną w bardzo dobre MGM-140 ATACMS o dużym zasięgu ognia. Teren działania jest dosyć rozległy, a VH bardzo od siebie rozrzucone. Zdobędę je na samym końcu mając w okolicach nich czekających w ukryciu Deltę. Pozwoli to ukierunkować oraz skanalizować siły wroga w jednym kierunku. Na szczęście także posiadamy również dosyć duże siły wsparcia AUX, cała dywizja zmechanizowana wraz z komandosami. A także dwie jednostki myśliwców, które będą mi służyć jako wabiki na obronę przeciwlotniczą wroga, którą trzeba jak najszybciej wyeliminować.

Pierwszym celem dla 1st Armored Division jest dojście do linii rzeki Usa i utrzymanie jej. To będzie punkt wyjściowy do dalszych ataków. Tymczasem polskie oddziały będą odpowiedzialne za flanki. Część sił zaatakuje miasto Kopyl i okoliczne lotnisko. Część sił zostanie przerzucona na północ, żeby utworzyć na linii rzeki Wolma obronę. Jednocześnie wykrywam stację radiolokacyjną pod Mińskiem, zostaje więc uciszona. W następnej turze znów po wykryciu eliminuję S-300PMU-2 pod Borysowem. F-35 wykrywają zgrupowanie przeciwnika zmierzające w kierunku moich pozycji o sile dwóch brygad. Pozbawiam ich artylerii dalekosiężnej przy tym. W trzeciej turze osiągam i przekraczam moimi siłami linię rzeki Usa spotykając się także z pierwszymi oddziałami rosyjskimi w tym czołgami T-80 i T-90. Padają potem najpierw od rakiet z śmigłowców (które staram się ukrywać przed możliwym atakiem ze strony lotnictwa), a potem z ognia z dział czołgów Abrams. Piechota zostaje zdziesiątkowa przez moją artylerię samobieżną. Ukryte w lesie NASAMS są skuteczną bronią i kiedy przeciwnik wysłał swoje siły powietrzne to one przestają istnieć. Czwarta i piąta tura to rozstrzygnięcie boju nad Usa, pomimo tego że wróg przysłał jeszcze jedną brygadę na pomoc, i przygotowanie do osiągnięcia linii rzeki Ptycz. W tym samym momencie polskie oddziały zdobywają Kopyl na południu i wykrywają kolejną brygadę na północy. Również w piątej turze przeciwnik dysponuje lokalną przewagą w powietrzu z powodu uaktywnienia się pod Miskiem wyrzutni S-300PS i wycofaniu całego mojego lotnictwa w celu uzupełnienia amunicji. Ale to się zmienia w szóstej turze i znów mam inicjatywę. Posiłki lotnicza przeciwnika znów spotykają się z NASAMS. Kolejne jednostki wroga zostają rozbite, a kontratak z północy przechodzi do historii praktycznie nie wyrządzając mi szkód. 1st Armored Division osiąga linię rzeki Ptycz i przekracza ją by w siódmej turze wziąć udział w sukcesywnym szturmie na sam Mińsk. Gdy główne oddziały walczyły, Delta i polscy komandosi osiągnęli wyznaczyli swoje punkty i uderzyli na pozostałe cele.

We strike Minsk, the capital of Belarus, and we must capture this city. I am developing AABat. 'Bloody Sky' for another NASAMS unit and I am creating a divisional rocket artillery (DIVARTY) equipped with very good MGM-140 ATACMS with a long range of fire. The area of ​​operation is quite extensive, and VH is very scattered from each other. I will get them at the very end with Delta waiting in hiding around them. This will direct and channel enemy forces in one direction. Fortunately, we also have quite a large AUX support force, the entire mechanized division with commandos. And also two fighter units that will serve as decoys for enemy anti-aircraft defense, which must be eliminated as soon as possible.

The first goal for the 1st Armored Division is to reach and maintain the Usa River line. This will be the starting point for further attacks. Meanwhile, Polish branches will be responsible for the flanks. Part of the forces will attack the city of Kopyl and the surrounding airport. Part of the forces will be shifted north to form a defense on the Wolma River line. At the same time, I detect a radar station near Minsk, so it is silenced. In the next round, after detection, I eliminate S-300PMU-2 near Borisov. F-35 detects an opponent's grouping towards my positions with the strength of two brigades. I deprive them of their long-range artillery. In the third round I reach and cross the Usa River line with my strength, also meeting the first Russian troops including T-80 and T-90 tanks. Then they fall first from helicopter rockets (which I try to hide from possible aviation attacks), and then from the fire from the Abrams tank guns. Infantry is decimated by my self-propelled artillery. NASAMS hidden in the forest are effective weapons and when the enemy sent their air force they cease to exist. The fourth and fifth round are the results of the battle over the Usa, despite the fact that the enemy sent another brigade to help and prepare to reach the Ptycz river line. At the same time, Polish troops capture Kopyl in the south and detect another brigade in the north. Also in the fifth round, the opponent has a local advantage in the air due to the activation of the S-300PS launcher under the Bowl and the withdrawal of all my aviation to replenish ammunition. But that changes in the sixth round and I have the initiative again. Meals of the opponent's air again meet with NASAMS. Subsequent enemy units are smashed, and the counterattack from the north goes down in history practically without causing me any damage. The 1st Armored Division reaches the Ptycz River line and crosses it to take part in the successive assault on Minsk itself in the seventh round. When the main units fought, Delta and Polish commandos reached, set their points and hit the other targets.
Image

Pierwsze spotkanie z siłami wroga, ich lotnictwo wpada na NASAMS:
The first meeting with enemy forces, their aviation falls into NASAMS:
Image

Kontratak wroga na północy, a na wschodzie rozbijanie kolejnych oddziałów:
The enemy's counterattack in the north, and in the east break up more troops:
Image

Już na przedpolach Mińska, artyleria ma decydujący wpływ na losy bitwy:
Already on the outskirts of Minsk, artillery has a decisive influence on the fate of the battle:
Image

Białoruska stolica w końcu naszych rękach w siódmej turze:
The Belarusian capital finally got our hands on the seventh round:
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
--
Campaign score: 1304 * Average: 76

..
Current scenario: Minsk, VH prestige is 180 , All map prestige is: 830
Army cost: 15036 , Current prestige is 691
Prestige available on map yet is 300 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 7
AI stance is Aggressive
if BV: +800, Lwów , cap disabled, 12 turns prestige: 90
if V : +450, Lwów , cap disabled, 15 turns prestige: 105
if TV: +200, Lwów , cap disabled, 20 turns prestige: 110
Ls: Loss , turn prestige: 110

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1013 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 44 kill , 0 pp - U:001 [+39 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1226 exp , USA , 8/10 , Overwhelming Attack , 42 kill , 0 pp - U:004 [+86 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 537 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 744 pp - U:009 [+20 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 802 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 31 kill , 1992 pp - U:011 [+80 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 2 bars , 249 exp , USA , 9/10 , 5 kill , 648 pp - U:018 [+28 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 2 bars , 216 exp , USA , 9/10 , 6 kill , 648 pp - U:019 [+48 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 558 exp , USA , 9/10 , 58 kill , 1320 pp - U:007 [+43 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 2 bars , 255 exp , USA , 6/10 , 6 kill , 1320 pp - U:014 [+77 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 3 bars , 323 exp , USA , 10/10 , Fast Speed, 3 kill , 588 pp - U:013 [+6 exp]

Artyleria
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 4 bars , 425 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 9 kill , 984 pp - U:005 [+62 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 3 bars , 379 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 984 pp - U:008 [+71 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 2 bars , 282 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 984 pp - U:016 [+88 exp]
M109A6 Paladin (RAP) , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 2 bars , 272 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 984 pp - U:017 [+83 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 1 bars , 167 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1632 pp - U:130 [+27 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 254 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 1104 pp - U:012 [+70 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 1 bars , 184 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 1104 pp - U:020 [+44 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 676 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 25 kill , 0 pp - U:006 [+40 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 761 exp , USA , 10/10 , 17 kill , 0 pp - U:010 [+84 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 4 bars , 479 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , 11 kill , 0 pp - U:015 [+67 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 560 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 18 kill , 0 pp - U:002 [+30 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 907 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , Support, 18 kill , 0 pp - U:003 [+78 exp]
+ AH-64E Guardian , , 1 bars , 140 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 0 pp - U:131

Player 1 : USA
Killed: INF:178 TNK:18 RCN:14 AT:24 FLAK:17 FORT:49 ATY:51 AD:27 FTR:13 TB:10 LB:1 Total: 402
Lost : INF:8 RCN:2 FTR:1 Total: 11

BV 17
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 6 Units * 3 Leaders Total : 4043 exp, 141 kill, 4032 pp Average: 674 exp, 24 kill, 672 pp
Czołg * 2 Units * 0 Leaders Total : 813 exp, 64 kill, 2640 pp Average: 407 exp, 32 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 323 exp, 3 kill, 588 pp Average: 323 exp, 3 kill, 588 pp
Artyleria * 5 Units * 1 Leaders Total : 1525 exp, 20 kill, 5568 pp Average: 305 exp, 4 kill, 1114 pp
Obrona plot. * 2 Units * 0 Leaders Total : 438 exp, 4 kill, 2208 pp Average: 219 exp, 2 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 1916 exp, 53 kill, 0 pp Average: 639 exp, 18 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 1607 exp, 36 kill, 0 pp Average: 536 exp, 12 kill, 0 pp
* Summary: * 22 Units * 8 Leaders Total : 10665 exp, 321 kill, 15036 pp Average: 485 exp, 15 kill, 683 pp


Player 1 USA has 40 units total (core+aux):
Piechota : 15
Czołg : 5
Rozpoznanie : 3
Artyleria : 7
Obrona plot. : 2
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 4

Player 2 Rosja, Białoruś has 17 units total (core+aux):
Piechota : 8
Czołg : 1
Fortyfikacje : 5
Artyleria : 1
Obrona plot. : 2


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Lwów

Ostatnia misja przed powrotem na Pacyfik. Z uzbieranych środków inwestuję w dodatki do kości dla artylerii samobieżnej i przeciwlotniczej na czas tej misji. Również ulepszam wszystkie M109A6 na model AHS Krab. Plan bitwy jest taki: z Rawy Ruskiej nastąpi uderzenie 2ndABCT'Iron Brigade' w kierunku Żołkiewa, a potem dalej w kierunku Lwowa od strony północnej. Będzie wsparta mieszaną grupą wojsk polsko-niemieckich. Jednocześnie ze strony wschodniej z miasta Cieszanowa 1stABCT'Ready First' przeprowadzi atak na Gródek Jagieloński i potem dalej zaatakuje zachodnią część Lwowa. Bardzo przydatnym sprzętem w rozpoznaniu jest przydzielony AUX Boeing E-3 Setry. Siły wroga w tej misji są skromniejsze niż w poprzedniej choć lotnictwo wydaje się równe.

W pierwszych dwóch turach uderzam lotnictwem i niszczę radar w Gródku Jagielońskim, a Deltą niszczę środki artyleryjskie rosyjskiego zgrupowania na wschodzie. Oprócz tego na razie nie napotykam na opór czy jakieś walki. Dopiero w trzeciej i czwartej turze się to zmienia, oba moje zgrupowania nawiązują kontakt ogniowy w pierwszymi jednostkami wroga, szczególnie nad rzeką Białą. Dużą rolą miała moja artyleria, która szybko i sprawnie powstrzymywała kolejne oddziały przeciwnika podczas przedzierania się w kierunku moich pozycji. Jest również dobra w kontrowaniu ataków czołgów. Ostatecznie wróg wezwał lotnictwo w dwóch falach. Moje wyrzutnie przeciwlotnicze ukryte w lasach tylko na to czekały. W sumie obie zyskują aż 110 doświadczenia. W końcu udaje mi się rozbić całość ich sił i na zachodzie i na wschodzie. W centrum pomiędzy moimi brygadami w luce desperacko na koniec komputer wysyła ostatnie oddziały zmotoryzowane przez przełęcz, lecz samoloty, śmigłowce i Rangersi wysłani w tym kierunku powstrzymują tę próbę. W siódmej i ostatniej turze mam w zasięgu VH w Gródku Jagielońskim oraz Lwowie i skoncentrowane uderzenie wszystkimi siłami sprawia, że są wkrótce w moich rękach. Wcześniej wysłana Delta w tym samym momencie przejmuje pozostałe VH przy okazji zbierając trochę prestiżu z flag.

Last mission before returning to the Pacific. From the funds I invest in bone additions for self-propelled and anti-aircraft artillery during this mission. I am also upgrading all M109A6 to the AHS Krab model. The battle plan is this: from Rawa Ruska, 2ndABCT'Iron Brigade 'will strike towards Żołkiewo, and then further towards Lviv from the north. It will be supported by a mixed group of Polish-German troops. At the same time, from the eastern side of the city of Cieszanów, 1stABCT'Ready First 'will launch an attack on Gródek Jagieloński and then continue to attack the western part of Lviv. AUX Boeing E-3 Setry is very useful equipment in recognition. The enemy forces in this mission are more modest than in the previous one although the air force seems equal.

In the first two turns, I strike with air and destroy radar in Gródek Jagieloński, and with Delta I destroy the artillery of the Russian grouping in the east. In addition, I don't face resistance or any fights yet. It is only in the third and fourth round that this changes, both my groups make contact with the first enemy units, especially on the Biała River. My artillery played a big role, as it quickly and efficiently held back enemy troops while breaking into my positions. It's also good at countering tank attacks. Ultimately, the enemy called for aviation in two waves. My anti-aircraft launchers hidden in the woods were waiting for that. In total, both gain as much as 110 experience. In the end I manage to break down all their strength in the west and east. In the center between my brigades in the gap, the computer desperately sends the last units motorized by the pass, but the planes, helicopters and Rangers sent in that direction stop this attempt. In the seventh and last round I have VH coverage in Gródek Jagieloński and Lviv and the concentrated blow with all my strength makes them soon in my hands. The previously sent Delta at the same time takes over the remaining VH while collecting some prestige from the flags
Image

Dwie grupy w natarciu na Lwów. Przeciwnik wysyła swoje oddziały w przeciwnatarciu.
Two groups attack Lviv. The opponent sends his troops in counter-attack.
Image

Intensywne walki nad rzeką Białą. Artyleria jest potęgą.
Intense fights on the Biała River. Artillery is power.
Image

Droga na Lwów otwarta przy akompaniamencie spadających samolotów i śmigłowców wroga.
The road to Lviv is open to the accompaniment of falling planes and helicopters of the enemy.
Image
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75
--
Campaign score: 1379 * Average: 76

..
Current scenario: Lwów, VH prestige is 130 , All map prestige is: 1170
Army cost: 14220 , Current prestige is 663
Prestige available on map yet is 650 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 6
AI stance is Aggressive
if BV: +800, Taiwan , cap disabled, 10 turns prestige: 85
if V : +650, Taiwan , cap disabled, 13 turns prestige: 107
if TV: +400, Taiwan , cap disabled, 16 turns prestige: 130
Ls: Loss , turn prestige: 130

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1016 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 45 kill , 0 pp - U:001 [+3 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1313 exp , USA , 8/10 , Overwhelming Attack , 45 kill , 0 pp - U:004 [+87 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 549 exp , USA , 9/10 , 14 kill , 744 pp - U:009 [+12 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 884 exp , USA , 6/10 , Devastating Fire , 33 kill , 1992 pp - U:011 [+82 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 3 bars , 376 exp , USA , 7/10 , 5 kill , 648 pp - U:018 [+127 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 2 bars , 289 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 648 pp - U:019 [+73 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 631 exp , USA , 10/10 , 64 kill , 1320 pp - U:007 [+73 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 3 bars , 306 exp , USA , 9/10 , 11 kill , 1320 pp - U:014 [+51 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 3 bars , 337 exp , USA , 9/10 , Fast Speed, 3 kill , 588 pp - U:013 [+14 exp]

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 4 bars , 455 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , Special Munition, 10 kill , 780 pp - U:005 [+30 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 4 bars , 412 exp , USA , 10/10 , Special Munition, 7 kill , 780 pp - U:008 [+33 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 3 bars , 305 exp , USA , 10/10 , Special Munition, 3 kill , 780 pp - U:016 [+23 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 3 bars , 321 exp , USA , 10/10 , Special Munition, 3 kill , 780 pp - U:017 [+49 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 1 bars , 184 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1632 pp - U:021 [+17 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 321 exp , USA , 10/10 , Special Munition, 4 kill , 1104 pp - U:012 [+67 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 227 exp , USA , 10/10 , Special Munition, 3 kill , 1104 pp - U:020 [+43 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 718 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 28 kill , 0 pp - U:006 [+42 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 821 exp , USA , 10/10 , 19 kill , 0 pp - U:010 [+60 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 569 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , 15 kill , 0 pp - U:015 [+90 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 578 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 18 kill , 0 pp - U:002 [+18 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 946 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, 20 kill , 0 pp - U:003 [+39 exp]

Player 1 : USA, Polska, RFN
Killed: INF:199 TNK:21 RCN:18 AT:26 FLAK:18 FORT:53 ATY:57 AD:29 FTR:16 TB:13 LB:1 Total: 451
Lost : INF:8 RCN:2 FTR:1 Total: 11

BV 18
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 6 Units * 3 Leaders Total : 4427 exp, 150 kill, 4032 pp Average: 738 exp, 25 kill, 672 pp
Czołg * 2 Units * 0 Leaders Total : 937 exp, 75 kill, 2640 pp Average: 469 exp, 38 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 337 exp, 3 kill, 588 pp Average: 337 exp, 3 kill, 588 pp
Artyleria * 5 Units * 1 Leaders Total : 1677 exp, 23 kill, 4752 pp Average: 335 exp, 5 kill, 950 pp
Obrona plot. * 2 Units * 0 Leaders Total : 548 exp, 7 kill, 2208 pp Average: 274 exp, 4 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 2108 exp, 62 kill, 0 pp Average: 703 exp, 21 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1524 exp, 38 kill, 0 pp Average: 762 exp, 19 kill, 0 pp
* Summary: * 21 Units * 8 Leaders Total : 11558 exp, 358 kill, 14220 pp Average: 550 exp, 17 kill, 677 pp


Player 1 USA, Polska, RFN has 32 units total (core+aux):
Piechota : 10
Czołg : 4
Rozpoznanie : 2
Artyleria : 7
Obrona plot. : 2
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 2
Bomb. strategiczny : 1

Player 2 Rosja, Białoruś has 11 units total (core+aux):
Piechota : 6
Artyleria ppanc. : 1
Fortyfikacje : 1
Artyleria : 1
Obrona plot. : 1
Bomb. taktyczny : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Taiwan

Obszar operacyjny składa się z dwóch części, z wyspy Tajwan i z kontynentalnej części Chin. W pierwszym obszarze będzie działać 2nd ABCT 'Iron Brigade', głównie po to by zyskała jak najwięcej doświadczenia, chroniony przez wszystkie NASAMSy i wsparte przez Bradleye. Tymczasem 1st ABCT 'Ready First' zabezpieczy porty na kontynencie. Całe lotnictwo ze względu na istnienie wrogich wyrzutni SAM będzie latać tylko na Tajwanie. Zanim zaczynam misję to kupuję dwa niszczyciele typu Arleigh Burke i E-2C Hawkeye dla rozpoznania dużych obszarów. Rozczarowujące jest natomiast to, że nowo kupione jednostki mają 0 doświadczenia. Podczas misji dokupuję również kilka M1200 Armored Knight by zebrać prestiż z flag.

Początek jest ciekawy. Z Tajwanu ostał nam się tylko Hengchun na południu i nie mamy możliwości rozstawienia jednostek na lądzie. Więc działam szybko, lokalne siły z wsparciem samolotów Lightning II zdobywają Pingdong gdzie w końcu mogę wystawić połowę moich sił. Z tego przyczółka uderzam na najbliższy port w Kaohsiung i lotnisko. Pod koniec tury opanowuję całą okolicę i eliminuję oddziały wroga. Podejrzana wydaje się mi również wyspa na cieśninie więc sprawdzam ją lotnictwem. Podejrzenia wydają się trafne i wkrótce należące do przeciwnika S-300 i radar zostają wyłączone z gry. Potem wysyłam jeden oddział Delty na kontynent, a drugi w głąb Tajwanu. Następna tura spokojna. Zmienia się jednak to w trzeciej, bo od tego momentu zaczynają się intensywne walki na tym obszarze. Chińczycy rzucają w moim kierunku całe lotnictwo, ale dzięki zastawionej pułapce zadaję im trochę strat. Dopełniam w swojej kolejne, atakuję i strącam ich samoloty z łatwością. Wynik jest taki, że aż do końca misji nie widuję chińskiego lotnictwa. Manewruję też flotą by cały czas pozostawać poza zasięgiem chińskich pocisków.

Walki na wyspie są zacięte, od czwartej tury zajmuję linię rzeki Zengwum by powoli osiągnąć miasto Taibao. Moje skromne siły na tym odcinku walczą z masą zwykłej piechoty, a potem piechoty morskiej, która zdecydowanie jest trudniejsza do wyeliminowania. Te siły wroga wsparte są kilkoma kompaniami artylerii i czołgów. Sukcesem jest tutaj postawienie zapory ogniowej i wykorzystywanie overrunów. Jakoś udaje się powstrzymać Chińczyków. Pomocna jest również pogoda, przez kilka tur padało. Tymczasem w piątej turze komandosi z Delty lądują na kontynencie i zabezpieczają porty w okolicy Zhangpu oraz Dongyuanzhen. Tutaj rozładowuję pozostałe siły w postaci 1st ABCT 'Ready First', która ruszy atakiem na miasto Xiamen. Pada ono w ósmej turze. W tej samej turze penetruje Deltą pozostałe VH do zdobycia na kontynencie, najpierw niszcząc artylerię, a potem po wycofaniu i uzupełnieniu amunicji, w dziesiątej turze przejmuję je.

The operational area consists of two parts, the island of Taiwan and the mainland of China. 2nd ABCT 'Iron Brigade' will operate in the first area, mainly to gain as much experience as possible, protected by all NASAMS and backed by Bradleys. Meanwhile, 1st ABCT 'Ready First' will secure mainland ports. All aviation, due to the existence of hostile SAM launchers, will only fly in Taiwan. Before starting the mission, I am buying two destroyers, the Arleigh Burke and the E-2C Hawkeye, for large area reconnaissance. What is disappointing is that the newly bought units have 0 experience. During the mission, I also buy several M1200 Armored Knight to collect prestige from flags.

The beginning is interesting. From Taiwan, we only have Hengchun in the south and we are not able to deploy our units on land. So I act fast, local forces with the support of Lightning II planes conquer Pingdong where I can finally field half my strength. From this bridgehead, I hit the nearest port in Kaohsiung and the airport. At the end of the turn, I take control of the entire area and eliminate enemy troops. The island in the strait also seems suspicious to me, so I check it with aviation. The suspicions seem to be right and soon the enemy's S-300 and the radar are taken out of the game. Then I ship one Delta branch to the mainland and the other deep into Taiwan. The next round is calm. However, this changes in the third one, as this is where the intense fighting in this area begins. The Chinese are throwing all air force in my direction, but thanks to the trap I have set, I am inflicting some losses on them. I complete my next ones, attack and knock down their planes with ease. The result is that I don't see Chinese aviation until the end of the mission. I also maneuver the fleet to stay out of the range of Chinese missiles at all times.

The fights on the island are fierce, from the fourth turn I take the line of the Zengwum River to slowly reach the city of Taibao. My modest forces in this episode are fighting a lot of ordinary infantry, then marines, which are definitely more difficult to eliminate. These enemy forces are backed by several artillery and tank companies. The success here is to put up a firewall and use overruns. Somehow the Chinese are stopped. The weather is also helpful, it rained for several turns. Meanwhile, in the fifth turn, the Delta commandos land on the mainland and secure the harbors around Zhangpu and Dongyuanzhen. Here I unload the remaining forces in the form of 1st ABCT 'Ready First', which will launch an attack on the city of Xiamen. It falls in the eighth turn. In the same turn, he penetrates the Delta with the remaining VHs to be captured on the continent, first destroying the artillery, then after withdrawing and replenishing ammunition, in the tenth turn I take them.
Image

Lotnictwo przyleciało i odleciało. Nigdy już nie powróci:
Aviation has come and gone. Will never come back:
Image

W deszczu rozbijanie kolejnych fal chińskiej piechoty:
Breaking waves of Chinese infantry in the rain:
Image

Ofensywa na kontynencie trwa:
The offensive on the continent continues:
Image
Last edited by Alberich on 2020-07-20 13:31, Monday, edited 2 times in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
--
Campaign score: 1460 * Average: 76

..
Current scenario: Taiwan, VH prestige is 60 , All map prestige is: 740
Army cost: 20148 , Current prestige is 286
Prestige available on map yet is 580 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 10
AI stance is Aggressive
if BV: +600, Just like Mac Arthur did , cap disabled, 18 turns prestige: 270
if V : +450, Just like Mac Arthur did , cap disabled, 21 turns prestige: 315
if TV: +200, Just like Mac Arthur did , cap disabled, 24 turns prestige: 360
Ls: Loss , turn prestige: 360

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1046 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 49 kill , 0 pp - U:001 [+30 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1394 exp , USA , 4/10 , Overwhelming Attack , 48 kill , 0 pp - U:004 [+81 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 572 exp , USA , 10/10 , 17 kill , 744 pp - U:009 [+23 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1061 exp , USA , 3/10 , Devastating Fire , 37 kill , 1992 pp - U:011 [+177 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 3 bars , 399 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 648 pp - U:018 [+23 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 4 bars , 421 exp , USA , 7/10 , 11 kill , 648 pp - U:019 [+132 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 680 exp , USA , 10/10 , 69 kill , 1320 pp - U:007 [+49 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 4 bars , 458 exp , USA , 9/10 , 24 kill , 1320 pp - U:014 [+152 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 3 bars , 366 exp , USA , 9/10 , 4 kill , 588 pp - U:013 [+29 exp]
M1200 Armored Knight , , 0 bars , 0 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 252 pp - U:023
M1200 Armored Knight , , 0 bars , 0 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 252 pp - U:062

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 4 bars , 482 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 10 kill , 780 pp - U:005 [+27 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 4 bars , 457 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 780 pp - U:008 [+45 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 3 bars , 330 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 780 pp - U:016 [+25 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 3 bars , 369 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 780 pp - U:017 [+48 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 2 bars , 207 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1632 pp - U:021 [+23 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 334 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 1104 pp - U:012 [+13 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 241 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 1104 pp - U:020 [+14 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 797 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 31 kill , 0 pp - U:006 [+79 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 904 exp , USA , 10/10 , 21 kill , 0 pp - U:010 [+83 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 734 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 20 kill , 0 pp - U:015 [+165 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 631 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 19 kill , 0 pp - U:002 [+53 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1038 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 24 kill , 0 pp - U:003 [+92 exp]
E-2C Hawkeye , , 0 bars , 0 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1392 pp - U:022

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), , 0 bars , 64 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 2016 pp - U:133 [+64 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), , 0 bars , 44 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 2016 pp - U:134 [+44 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:240 TNK:24 RCN:19 AT:33 FLAK:18 FORT:55 ATY:61 AD:31 FTR:18 TB:16 LB:2 Total: 517
Lost : INF:8 RCN:2 FTR:1 Total: 11

BV 19
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 6 Units * 3 Leaders Total : 4893 exp, 170 kill, 4032 pp Average: 816 exp, 28 kill, 672 pp
Czołg * 2 Units * 0 Leaders Total : 1138 exp, 93 kill, 2640 pp Average: 569 exp, 47 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 3 Units * 0 Leaders Total : 366 exp, 4 kill, 1092 pp Average: 122 exp, 1 kill, 364 pp
Artyleria * 5 Units * 1 Leaders Total : 1845 exp, 24 kill, 4752 pp Average: 369 exp, 5 kill, 950 pp
Obrona plot. * 2 Units * 0 Leaders Total : 575 exp, 7 kill, 2208 pp Average: 288 exp, 4 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 2435 exp, 72 kill, 0 pp Average: 812 exp, 24 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 1669 exp, 43 kill, 1392 pp Average: 556 exp, 14 kill, 464 pp
Niszczyciel * 2 Units * 0 Leaders Total : 108 exp, 4 kill, 4032 pp Average: 54 exp, 2 kill, 2016 pp
* Summary: * 26 Units * 8 Leaders Total : 13029 exp, 417 kill, 20148 pp Average: 501 exp, 16 kill, 775 pp


Player 1 USA has 34 units total (core+aux):
Piechota : 10
Czołg : 3
Rozpoznanie : 4
Artyleria : 5
Obrona plot. : 2
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 3
Lotniskowiec : 1

Player 2 Chińska Republika Ludowa has 40 units total (core+aux):
Piechota : 10
Fortyfikacje : 12
Artyleria : 6
Obrona plot. : 7
Niszczyciel : 3
Okręt pomocniczy : 2


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Hej wszystkim. Wracam po dłuższej przerwie do dalszego publikowania kolejnych raportów z kampanii.

Dziękuję wszystkim co czytają i kibicowali mi w bojach.

Hey everyone. After a long break, I am returning to continue publishing further campaign reports.

Thank you to everyone who reads and cheered me on in my fights
Last edited by Alberich on 2020-09-23 21:34, Wednesday, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Just like Mac Arthur did

Sprawiam sobie trzy niszczyciele klasy Arleigh Burke i podnoszę ich stan o jeden. Scenariusz składa się z dwóch etapów. Pierwszego gdzie głównie toczymy walki obronne siłami południowo-koreańskimi na półwyspie i wspieramy je własnym lotnictwem, a tymczasem główne siły core płyną przez morze kilka tur. Ważne jest tutaj jak największe uratowanie sił sojuszniczych przed bardzo silnym atakiem Chin. W pierwszym etapie eliminuję również obronę przeciwlotniczą przeciwnika i jego lotnicze środki rozpoznawcze. Drugi etap to agresywne walki oraz ataki już po zdesantowaniu się w Pusan. Delta działa na głębokich tyłach frontu eliminując artylerię i wyrzutnie rakiet, a na końcu zdobywając odległe VH. Chińczycy mają dużo oddziałów, ale jak skutecznie się skoncentruje ogień z niszczycieli i z lotnictwa to błyskawicznie zniknie ta przewaga.
I get myself three Arleigh Burke-class destroyers and raise them by one. The scenario consists of two stages. The first, where we mainly fight defense fights with South Korean forces on the peninsula and support them with our own aviation, while the main core forces sail through the sea for several turns. It is important here to save the allied forces as much as possible from a very strong attack by China. In the first stage, I also eliminate the enemy's anti-aircraft defense and its aerial reconnaissance assets. The second stage is aggressive fights and attacks after you desant into Busan. The Delta operates in the deep rear of the front, eliminating artillery and rocket launchers, and finally capturing distant VH. The Chinese have a lot of troops, but if you concentrate the fire from destroyers and aviation, this advantage will disappear quickly.
OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77
--
Campaign score: 1537 * Average: 76

..
Current scenario: Just like Mac Arthur did, VH prestige is 80 , All map prestige is: 200
Army cost: 20670 , Current prestige is 463
Prestige available on map yet is 10 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 11
AI stance is Aggressive
if BV: +600, China counterattack , cap disabled, 17 turns prestige: 170
if V : +350, China counterattack , cap disabled, 20 turns prestige: 200
if TV: +200, China counterattack , cap disabled, 23 turns prestige: 230
Ls: Loss , turn prestige: 230

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1106 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 52 kill , 0 pp - U:001 [+60 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1511 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 53 kill , 0 pp - U:004 [+117 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 626 exp , USA , 8/10 , 18 kill , 744 pp - U:009 [+54 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1122 exp , USA , 7/10 , Devastating Fire , 41 kill , 1992 pp - U:011 [+61 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 4 bars , 439 exp , USA , 7/10 , Infiltration Tactics , 10 kill , 648 pp - U:018 [+40 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 4 bars , 431 exp , USA , 10/10 , 13 kill , 648 pp - U:019 [+10 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 703 exp , USA , 9/10 , 72 kill , 1320 pp - U:007 [+23 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 500 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 27 kill , 1320 pp - U:014 [+42 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 3 bars , 375 exp , USA , 9/10 , 4 kill , 588 pp - U:013 [+9 exp]

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 527 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 13 kill , 780 pp - U:005 [+45 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 4 bars , 471 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 780 pp - U:008 [+14 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 3 bars , 336 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 780 pp - U:016 [+6 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 3 bars , 392 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 780 pp - U:017 [+23 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 2 bars , 221 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1632 pp - U:021 [+14 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 342 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 1104 pp - U:012 [+8 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 274 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:020 [+33 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 870 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 35 kill , 0 pp - U:006 [+73 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1067 exp , USA , 10/10 , 23 kill , 0 pp - U:010 [+163 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 934 exp , USA , 7/10 , Devastating Fire , 28 kill , 0 pp - U:015 [+200 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 678 exp , USA , 8/10 , Aggressive Attack , 20 kill , 0 pp - U:002 [+47 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1131 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 27 kill , 0 pp - U:003 [+93 exp]

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 3 bars , 335 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 2016 pp - U:022 [+185 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 2 bars , 274 exp , USA , 11/10 , 2 kill , 2217 pp - U:023 [+124 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 2 bars , 276 exp , USA , 11/10 , 1 kill , 2217 pp - U:024 [+126 exp]

Player 1 : USA, Wielka Brytania, Korea Południowa
Killed: INF:287 TNK:29 RCN:23 AT:35 FLAK:20 FORT:55 ATY:71 AD:34 FTR:24 TB:21 LB:3 SUB:1 DD:1 CRs:1 Total: 605
Lost : INF:12 RCN:2 FORT:4 ATY:1 AD:1 FTR:1 Total: 21

BV 20
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 6 Units * 4 Leaders Total : 5235 exp, 187 kill, 4032 pp Average: 873 exp, 31 kill, 672 pp
Czołg * 2 Units * 1 Leaders Total : 1203 exp, 99 kill, 2640 pp Average: 602 exp, 50 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 375 exp, 4 kill, 588 pp Average: 375 exp, 4 kill, 588 pp
Artyleria * 5 Units * 1 Leaders Total : 1947 exp, 31 kill, 4752 pp Average: 389 exp, 6 kill, 950 pp
Obrona plot. * 2 Units * 0 Leaders Total : 616 exp, 9 kill, 2208 pp Average: 308 exp, 5 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 2871 exp, 86 kill, 0 pp Average: 957 exp, 29 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1809 exp, 47 kill, 0 pp Average: 905 exp, 24 kill, 0 pp
Niszczyciel * 3 Units * 0 Leaders Total : 885 exp, 6 kill, 6450 pp Average: 295 exp, 2 kill, 2150 pp
* Summary: * 24 Units * 10 Leaders Total : 14941 exp, 469 kill, 20670 pp Average: 623 exp, 20 kill, 861 pp


Player 1 USA, Wielka Brytania, Korea Południowa has 41 units total (core+aux):
Piechota : 12
Czołg : 4
Rozpoznanie : 1
Artyleria : 9
Obrona plot. : 4
Myśliwiec : 4
Bomb. taktyczny : 2
Niszczyciel : 5

Player 2 Chińska Republika Ludowa, Korea Północna has 19 units total (core+aux):
Piechota : 7
Czołg : 1
Rozpoznanie : 1
Artyleria ppanc. : 2
Fortyfikacje : 2
Obrona plot. : 1
Bomb. taktyczny : 1
Okręt podwodny : 1
Okręt pomocniczy : 3


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

China counterattack

Czas w końcu stworzyć od podstaw 3rd ABCT 'Bulldog Brigade' w ramach 1. Dywizji Pancernej ale na razie bez oddziału batalionu pancernego. Od samego początku działam dosyć agresywnie próbując już w drugiej turze osiągnąć przedmieścia Seulu gdzie w końcu zatrzymuję kontratak kilku chińskich. Tam się na kilka tur okupuję i walczę zawzięcie z wrogiem. Udało mi się też złapać zasięgiem swojej artylerii ich działa więc ogień kontrbateryjny spowodował trochę spustoszenia w ich szeregach. Skromne ataki lotnictwa zostają odparte przez systemy przeciwlotnicze NASAMS w krzyżowym ogniu. W końcu pod koniec misji szybko i zdecydowanie rozbijam pozostałości i wyzwalam stolicę Korei.
It's time to finally build the 3rd ABCT 'Bulldog Brigade' as part of the 1st Armored Division, but without an armored battalion unit. From the very beginning I act quite aggressively trying to reach the outskirts of Seoul in the second round, where I finally stop the counterattack of several Chinese. There, I occupy myself for a few turns and fight fiercely with the enemy. I also managed to catch their cannons with my artillery range, so counter-batter fire caused some havoc in their ranks. Modest aviation attacks are repelled by NASAMS anti-aircraft systems in crossfire. After all, at the end of the mission, I quickly and decisively break down the remains and liberate the Korean capital.
OpenGen 0.93.3.99.RC * 29 Jan 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.2.4d
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79
--
Campaign score: 1616 * Average: 76

..
Current scenario: China counterattack, VH prestige is 140 , All map prestige is: 440
Army cost: 23322 , Current prestige is 452
Prestige available on map yet is 140 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 8
AI stance is Aggressive
if BV: +1000, Bejing , cap disabled, 15 turns prestige: 212
if V : +700, Bejing , cap disabled, 18 turns prestige: 235
if TV: +400, Bejing , cap disabled, 21 turns prestige: 250
Ls: Loss , turn prestige: 250

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1116 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 53 kill , 0 pp - U:001 [+10 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1545 exp , USA , 8/10 , Overwhelming Attack , 54 kill , 0 pp - U:004 [+34 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 660 exp , USA , 4/10 , 20 kill , 744 pp - U:009 [+34 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1195 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 44 kill , 1992 pp - U:011 [+73 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 4 bars , 496 exp , USA , 9/10 , Infiltration Tactics , 13 kill , 648 pp - U:018 [+57 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 4 bars , 449 exp , USA , 3/10 , 15 kill , 648 pp - U:019 [+18 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 2 bars , 227 exp , USA , 6/10 , 2 kill , 648 pp - U:149 [+57 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 741 exp , USA , 8/10 , 80 kill , 1320 pp - U:007 [+38 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 621 exp , USA , 8/10 , Overwhelming Attack , 44 kill , 1320 pp - U:014 [+121 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 4 bars , 441 exp , USA , 6/10 , 4 kill , 588 pp - U:013 [+66 exp]
M1200 Armored Knight , , 1 bars , 170 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 252 pp - U:026

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 572 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 13 kill , 780 pp - U:005 [+45 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 522 exp , USA , 10/10 , 10 kill , 780 pp - U:008 [+51 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 3 bars , 374 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 780 pp - U:016 [+38 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 4 bars , 445 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 6 kill , 780 pp - U:017 [+53 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 2 bars , 247 exp , USA , 10/10 , 1 kill , 1632 pp - U:021 [+26 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 2 bars , 209 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 876 pp - U:025 [+39 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 2 bars , 213 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 876 pp - U:148 [+43 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 4 bars , 411 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 1104 pp - U:012 [+69 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 333 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 1104 pp - U:020 [+59 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 911 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 37 kill , 0 pp - U:006 [+41 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1167 exp , USA , 10/10 , 23 kill , 0 pp - U:010 [+100 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1006 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 31 kill , 0 pp - U:015 [+72 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 700 exp , USA , 9/10 , Aggressive Attack , 21 kill , 0 pp - U:002 [+22 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1148 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 27 kill , 0 pp - U:003 [+17 exp]

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 3 bars , 368 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 2016 pp - U:022 [+33 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 3 bars , 321 exp , USA , 11/10 , 2 kill , 2217 pp - U:023 [+47 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 3 bars , 315 exp , USA , 11/10 , 2 kill , 2217 pp - U:024 [+39 exp]

Player 1 : USA, Korea Południowa
Killed: INF:319 TNK:34 RCN:27 AT:42 FLAK:22 FORT:56 ATY:81 AD:35 FTR:28 TB:25 LB:3 SUB:1 DD:1 CRs:2 Total: 676
Lost : INF:13 RCN:2 FORT:7 ATY:1 AD:1 FTR:2 CRs:1 Total: 27

BV 21
V 0
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 5688 exp, 201 kill, 4680 pp Average: 813 exp, 29 kill, 669 pp
Czołg * 2 Units * 1 Leaders Total : 1362 exp, 124 kill, 2640 pp Average: 681 exp, 62 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 2 Units * 0 Leaders Total : 611 exp, 4 kill, 840 pp Average: 306 exp, 2 kill, 420 pp
Artyleria * 7 Units * 2 Leaders Total : 2582 exp, 36 kill, 6504 pp Average: 369 exp, 5 kill, 929 pp
Obrona plot. * 2 Units * 0 Leaders Total : 744 exp, 12 kill, 2208 pp Average: 372 exp, 6 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 3084 exp, 91 kill, 0 pp Average: 1028 exp, 30 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1848 exp, 48 kill, 0 pp Average: 924 exp, 24 kill, 0 pp
Niszczyciel * 3 Units * 0 Leaders Total : 1004 exp, 7 kill, 6450 pp Average: 335 exp, 2 kill, 2150 pp
* Summary: * 28 Units * 11 Leaders Total : 16923 exp, 523 kill, 23322 pp Average: 604 exp, 19 kill, 833 pp


Player 1 USA, Korea Południowa has 43 units total (core+aux):
Piechota : 14
Czołg : 3
Rozpoznanie : 2
Fortyfikacje : 3
Artyleria : 10
Obrona plot. : 2
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 2
Niszczyciel : 4

Player 2 Chińska Republika Ludowa, Korea Północna has 32 units total (core+aux):
Piechota : 9
Czołg : 4
Rozpoznanie : 1
Fortyfikacje : 3
Artyleria : 2
Obrona plot. : 6
Myśliwiec : 2
Niszczyciel : 2
Okręt pomocniczy : 3


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Bejing

Grałem bardzo defensywnie i bezpiecznie więc osiągam niestety w tej misji zwykłe zwycięstwo zamiast BV. Warunkiem wygrania jest utrzymanie wszystkich VH w ciągu 17 tur, jednak przeszkodą jest bardzo rozległa mapa autorstwa Sympatyka (rozmiar: 120x109) w której wróg dysponuje przewagą w możliwościach obserwacyjnych oraz to, że początek to desant morski. Odnośnie składu mojej armii to kompletuję do końca trzecią brygadę. Zaczynamy w okolicach Xincunxiang na samym południowym wschodzie brytyjskimi siłami aux, które w ciągu dwóch tur pomimo sporego ostrzału i strat zajmują lokalne porty. Z tej pozycji mogę w końcu wyruszyć oddziałami Delty. Ich rajd w kierunku Tencin otwiera dalszą możliwość przeprowadzenia natarcia reszty sił dywizji pancernej w kierunku głębi lądu. W samym mieście przez kilka tur bardzo ostrożnie się poruszam, powoli do przodu. Ciągle lata chmara chińskich samolotów, naliczyłem 6 jednostek w jednej grupie. W końcu po zlokalizowaniu Scudów i wyrzutni S-300 mój atak rusza i zajmuje kolejne miasta: Wuqing oraz Langfang, po drodze niszcząc trzy brygady przeciwnika. Jednak to dopiero początek. Zostaje mi tylko kilka tur do końca... a tu już czekają na mnie bardzo silnie dwie kolejne brygady zmechanizowane i okopane jednostki piechoty w Pekinie. Tymczasem wojskom zaczyna brakować zaopatrzenia i tak kolejna tura mija. Dochodzę do przedmieść, Delta zajmuje szybko lotniska gdzie mogę zaopatrzyć lotnictwo. Wschodzą w miasto, trwają silne walki, ale ostatni VH jest poza zasięgiem. Według mnie to najtrudniejsza misja w kampanii.
I was playing very defensively and safely so unfortunately I achieve a simple win in this mission instead of BV. The condition to win is to maintain all VHs for 17 turns, but the obstacle is a very extensive map by Sympatyk (size: 120x109) in which the enemy has an advantage in observation possibilities and the fact that the beginning is a sea landing. Regarding the composition of my army, I am completing the third brigade. We start near Xincunxiang in the very south-east with British auxiliary forces, which in two turns, despite considerable shelling and losses, occupy local ports. From this position, I can finally set off with Delta troops. Their raid towards Tencin opens up a further possibility of carrying out an attack by the rest of the armored division forces towards the hinterland. In the city itself, I move very carefully for several turns, slowly moving forward. There are still a lot of Chinese planes flying, I counted 6 units in one group. Finally, after locating the Scuds and the S-300 launchers, my attack starts and takes over the next cities: Wuqing and Langfang, destroying three enemy brigades on the way. However, this is just the beginning. I only have a few turns left ... and here two more mechanized brigades and entrenched infantry units in Beijing are waiting for me very strongly. Meanwhile, the troops run out of supplies and so the next turn passes. I come to the suburbs, Delta takes quickly to airports where I can supply aviation. They rise into the city, strong fights continue, but the last VH is out of reach. In my opinion, this is the most difficult mission in the campaign.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
--
Campaign score: 1661 * Average: 75

..
Current scenario: Bejing, VH prestige is 60 , All map prestige is: 560
Army cost: 26670 , Current prestige is 990
Prestige available on map yet is 340 pp ( 20 pp in VH to capture) * Turn: 18
AI stance is Defensive Using map: 50022
if BV: +1200, Szanghaj , cap disabled, 17 turns prestige: 0
if V : +900, Szanghaj , cap disabled, 17 turns prestige: 0
if TV: +650, Szanghaj , cap disabled, 17 turns prestige: 0
Ls: Loss , turn prestige: 0

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1193 exp , USA , 5/10 , Fire Discipline , 55 kill , 0 pp - U:001 [+77 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1605 exp , USA , 7/10 , Overwhelming Attack , 59 kill , 0 pp - U:004 [+60 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 729 exp , USA , 3/10 , 27 kill , 744 pp - U:009 [+69 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1305 exp , USA , 2/10 , Devastating Fire , 50 kill , 1992 pp - U:011 [+110 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 544 exp , USA , 6/10 , Infiltration Tactics , 19 kill , 648 pp - U:018 [+48 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 4 bars , 489 exp , USA , 7/10 , 16 kill , 648 pp - U:019 [+40 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 2 bars , 259 exp , USA , 3/10 , 6 kill , 648 pp - U:028 [+32 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 827 exp , USA , 8/10 , 91 kill , 1320 pp - U:007 [+86 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 712 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 54 kill , 1320 pp - U:014 [+91 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 3 bars , 300 exp , USA , 7/10 , 9 kill , 1320 pp - U:029 [+130 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 4 bars , 484 exp , USA , 10/10 , 6 kill , 588 pp - U:013 [+43 exp]
M1200 Armored Knight , , 1 bars , 195 exp , USA , 5/10 , 0 kill , 252 pp - U:036 [+25 exp]
M1200 Armored Knight , , 1 bars , 178 exp , USA , 6/10 , 0 kill , 252 pp - U:037 [+8 exp]

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 673 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 14 kill , 948 pp - U:005 [+101 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 570 exp , USA , 10/10 , 14 kill , 948 pp - U:008 [+48 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 4 bars , 458 exp , USA , 10/10 , 6 kill , 948 pp - U:016 [+84 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 522 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 7 kill , 948 pp - U:017 [+77 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 2 bars , 288 exp , USA , 9/10 , 1 kill , 1632 pp - U:021 [+41 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 2 bars , 294 exp , USA , 10/10 , 4 kill , 876 pp - U:025 [+85 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 2 bars , 270 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 876 pp - U:027 [+57 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 4 bars , 467 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 1104 pp - U:012 [+56 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 337 exp , USA , 10/10 , 8 kill , 1104 pp - U:020 [+4 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 248 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 1104 pp - U:026 [+78 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1002 exp , USA , 3/10 , Fire Discipline , 38 kill , 0 pp - U:006 [+91 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1277 exp , USA , 7/10 , 26 kill , 0 pp - U:010 [+110 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1157 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 34 kill , 0 pp - U:015 [+151 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 732 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , 21 kill , 0 pp - U:002 [+32 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1237 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 27 kill , 0 pp - U:003 [+89 exp]

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 4 bars , 408 exp , USA , 10/10 , 5 kill , 2016 pp - U:022 [+40 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 3 bars , 372 exp , USA , 11/10 , 6 kill , 2217 pp - U:023 [+51 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 3 bars , 385 exp , USA , 11/10 , 5 kill , 2217 pp - U:024 [+70 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:362 TNK:40 RCN:32 AT:45 FLAK:22 FORT:68 ATY:92 AD:44 FTR:34 TB:31 LB:3 SUB:1 DD:4 CV:1 CRs:4 Total: 783
Lost : INF:13 RCN:2 FORT:7 ATY:1 AD:1 FTR:2 CRs:1 Total: 27

BV 21
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 6124 exp, 232 kill, 4680 pp Average: 875 exp, 33 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 1839 exp, 154 kill, 3960 pp Average: 613 exp, 51 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 3 Units * 0 Leaders Total : 857 exp, 6 kill, 1092 pp Average: 286 exp, 2 kill, 364 pp
Artyleria * 7 Units * 2 Leaders Total : 3075 exp, 48 kill, 7176 pp Average: 439 exp, 7 kill, 1025 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1052 exp, 16 kill, 3312 pp Average: 351 exp, 5 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 3436 exp, 98 kill, 0 pp Average: 1145 exp, 33 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 2 Units * 2 Leaders Total : 1969 exp, 48 kill, 0 pp Average: 985 exp, 24 kill, 0 pp
Niszczyciel * 3 Units * 0 Leaders Total : 1165 exp, 16 kill, 6450 pp Average: 388 exp, 5 kill, 2150 pp
* Summary: * 31 Units * 11 Leaders Total : 19517 exp, 618 kill, 26670 pp Average: 630 exp, 20 kill, 860 pp


Player 1 USA has 39 units total (core+aux):
Piechota : 11
Czołg : 4
Rozpoznanie : 3
Artyleria : 7
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 2
Niszczyciel : 4
Lotniskowiec : 1
Krążownik : 1

Player 2 Chińska Republika Ludowa has 32 units total (core+aux):
Piechota : 14
Czołg : 1
Rozpoznanie : 2
Artyleria ppanc. : 2
Fortyfikacje : 3
Artyleria : 5
Obrona plot. : 2
Okręt podwodny : 2
Okręt pomocniczy : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Szanghaj

Po trudnym Pekinie czas na dosyć łatwy Szanghaj. To kolejny scenariusz desantowy z funkcjonalnymi portami jako SH. Plan mam prosty, oddziały komandosów zdesantują się na jednej z mniejszych wysp i od razu dokonają rajdu na port Baoshan, gdzie również znajduje się tam radar, który powinien być jak najszybciej zniszczony. Po zabezpieczeniu tego przyczółka wystawiam resztę mej armii do boju. Jedna brygada ruszy na sam Szanghaj, druga weźmie odcinek północny, a trzecie będzie jako rezerwa. Delta przeprowadza kolejny rajd, tym razem na lotnisko co umożliwia mi teraz dostęp do lotnictwa. Jedynym poważnym przeciwnikiem na tym odcinku są doświadczone Type 99, ale te szybko padają od ognia Abramsów i ognia zaporowego artylerii samobieżnej. Po kilku turach okolica należy do mnie, ruszam na zdobycie pozostałych celów. Tam praktycznie nie ma oporu. Co cieszy na końcu to nowi liderzy... w końcu bo długo na nich czekałem.
After difficult Beijing, it's time for quite easy Shanghai. This is another landing scenario with functional ports as SH. My plan is simple, commando troops will deploy to one of the smaller islands and raid the Baoshan port, where there is also a radar that should be destroyed as soon as possible. Having secured this bridgehead, I put the rest of my army into battle. One brigade will go to Shanghai itself, the other will take the northern section, and the third will be used as a reserve. Delta carries out another rally, this time to the airport, which now gives me access to aviation. The seasoned Type 99s are the only serious opponent for this episode, but they fall quickly from Abrams fire and self-propelled barrage fire. After a few turns, the area belongs to me, so I set out to achieve the remaining targets. There is practically no resistance there. What is happy in the end are new leaders ... after all, because I have waited a long time for them.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
--
Campaign score: 1726 * Average: 75

..
Current scenario: Szanghaj, VH prestige is 130 , All map prestige is: 790
Army cost: 28062 , Current prestige is 1416
Prestige available on map yet is 40 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 15
AI stance is Defensive Using map: 1478
if BV: +900, Singapore , cap disabled, 14 turns prestige: 175
if V : +700, Singapore , cap disabled, 14 turns prestige: 175
if TV: +500, Singapore , cap disabled, 14 turns prestige: 175
Ls: Loss , turn prestige: 175

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1219 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 60 kill , 0 pp - U:001 [+26 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1658 exp , USA , 6/10 , Overwhelming Attack , 63 kill , 0 pp - U:004 [+53 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 779 exp , USA , 9/10 , 31 kill , 744 pp - U:009 [+50 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1374 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 56 kill , 1992 pp - U:011 [+69 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 578 exp , USA , 8/10 , Infiltration Tactics , 23 kill , 648 pp - U:018 [+34 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 503 exp , USA , 7/10 , 18 kill , 648 pp - U:019 [+14 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 2 bars , 298 exp , USA , 6/10 , 7 kill , 648 pp - U:028 [+39 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 898 exp , USA , 8/10 , 99 kill , 1320 pp - U:007 [+71 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 875 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 64 kill , 1320 pp - U:014 [+163 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 3 bars , 334 exp , USA , 10/10 , 12 kill , 1320 pp - U:029 [+34 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 519 exp , USA , 9/10 , 8 kill , 588 pp - U:013 [+35 exp]
M1200 Armored Knight , , 1 bars , 125 exp , USA , 9/10 , 0 kill , 252 pp - U:031 [+2 exp]
M1200 Armored Knight , , 1 bars , 123 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 252 pp - U:032

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 706 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 17 kill , 948 pp - U:005 [+33 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 656 exp , USA , 10/10 , 15 kill , 948 pp - U:008 [+86 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 516 exp , USA , 10/10 , Influence , 7 kill , 948 pp - U:016 [+58 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 556 exp , USA , 9/10 , Fire Discipline , 10 kill , 948 pp - U:017 [+34 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 3 bars , 318 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , 2 kill , 1632 pp - U:021 [+30 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 3 bars , 308 exp , USA , 10/10 , Resilience , 5 kill , 876 pp - U:025 [+14 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 2 bars , 286 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 876 pp - U:027 [+16 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 4 bars , 491 exp , USA , 10/10 , 6 kill , 1104 pp - U:012 [+24 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 361 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 1104 pp - U:020 [+24 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 259 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 1104 pp - U:026 [+11 exp]

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1035 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 40 kill , 0 pp - U:006 [+33 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1340 exp , USA , 10/10 , 27 kill , 0 pp - U:010 [+63 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1258 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 37 kill , 0 pp - U:015 [+101 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 780 exp , USA , 9/10 , Aggressive Attack , 21 kill , 0 pp - U:002 [+48 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1289 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 29 kill , 0 pp - U:003 [+52 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 123 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1392 pp - U:030

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 4 bars , 477 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 2016 pp - U:022 [+69 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 4 bars , 430 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 12 kill , 2217 pp - U:023 [+58 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 4 bars , 458 exp , USA , 11/10 , 9 kill , 2217 pp - U:024 [+73 exp]

Player 1 : USA, US Marines
Killed: INF:402 TNK:45 RCN:32 AT:53 FLAK:22 FORT:76 ATY:101 AD:54 FTR:36 TB:35 LB:3 SUB:1 DD:6 CV:1 CRs:6 Total: 873
Lost : INF:13 RCN:2 FORT:7 ATY:1 AD:1 FTR:2 CRs:1 Total: 27

BV 22
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 6409 exp, 258 kill, 4680 pp Average: 916 exp, 37 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 2107 exp, 175 kill, 3960 pp Average: 702 exp, 58 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 3 Units * 0 Leaders Total : 767 exp, 8 kill, 1092 pp Average: 256 exp, 3 kill, 364 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 3346 exp, 58 kill, 7176 pp Average: 478 exp, 8 kill, 1025 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1111 exp, 18 kill, 3312 pp Average: 370 exp, 6 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 3633 exp, 104 kill, 0 pp Average: 1211 exp, 35 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 2192 exp, 50 kill, 1392 pp Average: 731 exp, 17 kill, 464 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 1365 exp, 30 kill, 6450 pp Average: 455 exp, 10 kill, 2150 pp
* Summary: * 32 Units * 15 Leaders Total : 20930 exp, 701 kill, 28062 pp Average: 654 exp, 22 kill, 877 pp


Player 1 USA, US Marines has 35 units total (core+aux):
Piechota : 7
Czołg : 3
Rozpoznanie : 3
Artyleria : 7
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 5
Lotniskowiec : 1

Player 2 Chińska Republika Ludowa has 5 units total (core+aux):
Piechota : 2
Fortyfikacje : 2
Okręt pomocniczy : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Singapore

Druga najtrudniejsza misja w całej kampanii, gdzie pogoda nie dopisuje i na dodatek nie mamy możliwości zbytniego manewrowania armią. Kupuję dodatkową amunicję do myśliwców i tymczasowego SH-60B Seahawk do misji ASW. Pierwszymi krokami jakie czynię jest zlokalizowanie wrogiej wyrzutni SAM na północy i zniszczenie jej przy pomocy Delty, zabezpieczenie ostatniego kontrolowanego VH przez nas w Singapurze oraz zabezpieczenie podejść morskich w miejscu desantu, lubią się tam kręcić wrogie okręty podwodne. Podczas samego desantu głównych sił morskich muszę się już mierzyć dosyć silną drużyną pancerną i wieloma, wieloma oddziałami piechoty przeciwnika. Własnym lotnictwem wspieram desant, ewentualnie zestrzeliwuje wrogie samoloty w okolicy. Jak wspomniałem, teren miejski i miejscowe lasy wraz samym ukształtowaniem wyspy nie sprzyjają przeprowadzeniu manewru i zostaje nam tylko szturm przed siebie. Walki są brutalne i trwają praktycznie do samego końca scenariusza z powodu licznych posiłków otrzymywanych przez wroga. I tutaj ważne jest liczenie amunicji w jednostkach bo inaczej można je stracić. Warto też zwracać uwagę na okręty przeciwnej strony, lubią strzelać w nasze niszczyciele. Tymczasem Delta wykonuje swoje misje na głębokich tyłach.
The second most difficult mission in the entire campaign, where the weather is bad and we can't maneuver our army too much. I am buying additional ammunition for fighters and a temporary SH-60B Seahawk for ASW missions. The first steps I take are to locate the enemy SAM launcher in the north and destroy it with the Delta, secure the last VH controlled by us in Singapore, and secure sea approaches at the landing site, enemy submarines like to hang around there. During the landing of the main naval forces, I have to deal with a fairly strong tank team and many, many enemy infantry units. I support the landing with my own aviation, or I can shoot down enemy planes in the area. As I mentioned, the urban area and local forests together with the shape of the island are not conducive to the maneuver and we only have to storm ahead. The fights are brutal and last practically to the end of the scenario due to the numerous meals received by the enemy. And here it is important to count ammunition in units, otherwise you can lose them. It is also worth paying attention to the ships of the opposite side, they like to shoot our destroyers. Meanwhile, Delta carries out its missions in the deep rear.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
--
Campaign score: 1798 * Average: 74

..
Current scenario: Singapore, VH prestige is 100 , All map prestige is: 500
Army cost: 28506 , Current prestige is 748
Prestige available on map yet is 160 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 13
AI stance is Aggressive Using map: 981
if BV: +1000, Manila , cap disabled, 16 turns prestige: 200
if V : +500, Manila , cap disabled, 18 turns prestige: 225
if TV: +100, Manila , cap disabled, 20 turns prestige: 250
Ls: Loss , turn prestige: 250

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1241 exp , USA , 8/10 , Fire Discipline , 63 kill , 0 pp - U:001 [+22 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1704 exp , USA , 9/10 , Overwhelming Attack , 66 kill , 0 pp - U:004 [+46 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 808 exp , USA , 5/10 , 35 kill , 744 pp - U:009 [+29 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1439 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 60 kill , 1992 pp - U:011 [+65 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 608 exp , USA , 9/10 , Infiltration Tactics , 25 kill , 648 pp - U:018 [+30 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 542 exp , USA , 1/10 , 20 kill , 648 pp - U:019 [+39 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 3 bars , 319 exp , USA , 8/10 , 9 kill , 648 pp - U:028 [+21 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 989 exp , USA , 10/10 , 117 kill , 1320 pp - U:007 [+91 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 996 exp , USA , 6/10 , Overwhelming Attack , 74 kill , 1320 pp - U:014 [+121 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 3 bars , 387 exp , USA , 7/10 , 23 kill , 1320 pp - U:029 [+53 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 552 exp , USA , 8/10 , 10 kill , 588 pp - U:013 [+33 exp]

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 763 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 18 kill , 948 pp - U:005 [+57 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 726 exp , USA , 10/10 , 16 kill , 948 pp - U:008 [+70 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 570 exp , USA , 10/10 , Influence , 8 kill , 948 pp - U:016 [+54 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 631 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 10 kill , 948 pp - U:017 [+75 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 3 bars , 343 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , 2 kill , 1632 pp - U:021 [+25 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 3 bars , 357 exp , USA , 10/10 , Resilience , 5 kill , 876 pp - U:025 [+49 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 3 bars , 339 exp , USA , 5/10 , 2 kill , 876 pp - U:027 [+53 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 504 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 1104 pp - U:012 [+13 exp]
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 361 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 1104 pp - U:020
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 259 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 1104 pp - U:026

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1109 exp , USA , 8/10 , Fire Discipline , 42 kill , 0 pp - U:006 [+74 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1437 exp , USA , 5/10 , Support, 30 kill , 0 pp - U:010 [+97 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1435 exp , USA , 6/10 , Devastating Fire , Support, 48 kill , 0 pp - U:015 [+177 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 863 exp , USA , 7/10 , Aggressive Attack , 24 kill , 0 pp - U:002 [+83 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1406 exp , USA , 10/10 , Devastating Fire , 33 kill , 0 pp - U:003 [+117 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 123 exp , USA , 10/10 , 0 kill , 1392 pp - U:030
SH-60B Seahawk (CV), , 0 bars , 38 exp , USA , 8/10 , 0 kill , 948 pp - U:031 [+38 exp]

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 519 exp , USA , 10/10 , 12 kill , 2016 pp - U:022 [+42 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 4 bars , 479 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 15 kill , 2217 pp - U:023 [+49 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 504 exp , USA , 11/10 , 11 kill , 2217 pp - U:024 [+46 exp]

Player 1 : USA, Wielka Brytania
Killed: INF:456 TNK:55 RCN:35 AT:57 FLAK:22 FORT:78 ATY:108 AD:60 FTR:41 TB:39 LB:5 SUB:3 DD:6 CV:1 CRs:7 Total: 973
Lost : INF:15 RCN:2 FORT:7 ATY:1 AD:1 FTR:2 CRs:1 Total: 29

BV 23
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 6661 exp, 278 kill, 4680 pp Average: 952 exp, 40 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 2372 exp, 214 kill, 3960 pp Average: 791 exp, 71 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 552 exp, 10 kill, 588 pp Average: 552 exp, 10 kill, 588 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 3729 exp, 61 kill, 7176 pp Average: 533 exp, 9 kill, 1025 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1124 exp, 19 kill, 3312 pp Average: 375 exp, 6 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 3981 exp, 120 kill, 0 pp Average: 1327 exp, 40 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 4 Units * 2 Leaders Total : 2430 exp, 57 kill, 2340 pp Average: 608 exp, 14 kill, 585 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 1502 exp, 38 kill, 6450 pp Average: 501 exp, 13 kill, 2150 pp
* Summary: * 31 Units * 15 Leaders Total : 22351 exp, 797 kill, 28506 pp Average: 721 exp, 26 kill, 920 pp


Player 1 USA, Wielka Brytania has 34 units total (core+aux):
Piechota : 7
Czołg : 3
Rozpoznanie : 1
Artyleria : 7
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 4
Niszczyciel : 5
Lotniskowiec : 1

Player 2 Chińska Republika Ludowa, Rosja, Wietnam has 21 units total (core+aux):
Piechota : 8
Fortyfikacje : 3
Artyleria : 1
Obrona plot. : 2
Niszczyciel : 1
Okręt pomocniczy : 6


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
User avatar
Alberich
Specialist
Specialist
Posts: 115
Joined: 2020-06-23 11:58, Tuesday
Location: Königreich Preußen

Re: Alberich-G35v.5.0-25% (PL-ENG by google tlanslator)

Post by Alberich »

Manila

I znów po trudnej misji przychodzi łatwa misja na dosyć rozległej mapie. To również ostatnia misja na pacyficznym teatrze działań. Z uzbieranego prestiżu stawiam na dodatkową amunicję dla śmigłowców AH-64 i dla artylerii rakietowej MGM-140 ATACMS. Z tego co zostało przeznaczam na dodatek rozpoznawczy dla jednostki E-2C Hawkeye. Sytuacja rysuje się następująco: islamska partyzantka wspierana przez Chińską Armię Narodowo Wyzwoleńczą w Filipinach przeszła do otwartych działań wojennych i po szturmie zdobyła stolicę państwa oraz przejęła kontrolę nad większą częścią okolicy. Oddziały armii filipińskiej wycofały się na dwie pozycje, do portu w Balayan, i do Bacoor na obrzeżach Manili. Istnieje jeszcze mały garnizon na wyspie na północnym zachodzie. Siły te są dosyć słabe i wymagają wsparcia. Niestety moja pomoc przybędzie drogą morską, która potrwa od kilku do kilkunastu tur. Przez ten czas jedyną możliwością wsparcia będzie lotnictwo, marynarka wojenna i oddziały Delty.

Na początku wydaję polecenia by to co zostało z sojuszników umocniła się na pozycjach. Szczególnie w Bacoor gdzie wkrótce rozpoczynają się intensywne, długie i krwawe walki. Pomimo wsparcia powietrznego, siły wroga wsparte zaś przez przybywające siły chińskie. Trochę inna sytuacja ustanawia się w Balayan oraz w Bayan ng Mariveles. Tu udaje się dotrzeć komandosom z Delty już w pierwszych turach i przejść do kontrofensywy. Warto też wspomnieć, że działaniami marynarki wojennej powstrzymano próbę desantu morskiego na twierdzę w Corregidor.

Po wielu, wielu turach w końcu się doczekał aż główne siły Dywizji Pancernej dopłynął do głównego obszaru działań. Jedna brygada, która wylądowała na zachód od Balayan ma na zadanie ruszyć najpierw na południowy wschód w kierunku zespołu miejskiego Batangas by potem skręcić na północ i od tyłu zajęć pozycje islamistów w Calamba. Tak jak się spodziewałem opór na tym odcinku jest bardzo słaby. Tymczasem dwie pozostałe brygady zostaną przekierowane w kierunku Bacoor, żeby odzyskać ten punkt po drodze eliminując kilka jednostek wroga. Po tym zaś powoli lecz sukcesywnie będą mieć na zadanie przeprowadzenie ofensywy na samą stolicę Filipin. Pojawienie się pancernego argumentu powoduje, że siły wroga które do tej pory były zwycięskie, teraz praktycznie przestają istnieć. Pomimo posiłków przeciwnik zostaje wypchnięty. W międzyczasie przygotowuję oddziały Delty do decydującego szturmu. W rajdzie przejmują kontrolę nad lotniskiem położonym w Pasay, stąd bardzo blisko do ostatecznego celu dla moich samolotów co błyskawicznie wykorzystuję przerzucają wszystkie siły lotnicze. Okręty też płyną w tym kierunku. Jestem już gotowy. Zespół miejski Manila to trzy VH do przejęcia. Są one ufortyfikowane, jednak po połączonym ostrzale z ziemi, powietrza i morza padają jeden po drugim. W ostatnim posunięciu wszystkie te cele przejmują komandosi.

Again, after a difficult mission, comes an easy mission on a fairly large map. It is also the last mission in the Pacific theater of operations. From the accumulated prestige, I bet on additional ammunition for the AH-64 helicopters and for the MGM-140 ATACMS rocket artillery. From what is left I am allocating a reconnaissance allowance for the E-2C Hawkeye. The situation is as follows: Islamic guerrillas supported by the Chinese National Liberation Army in the Philippines went into open warfare and after the assault took the capital of the state and took control of most of the area. Philippine troops withdrew to two positions, to the port of Balayan and to Bacoor on the outskirts of Manila. There is also a small garrison on the island in the northwest. These forces are quite weak and require support. Unfortunately, my help will come by sea, which will take from a few to a dozen or so turns. During this time, the only support options will be aviation, navy and Delta troops.

At the beginning, I give orders to strengthen what was left of the allies. Especially in Bacoor, where intense, long and bloody fights soon begin. Despite the air support, the enemy forces were supported by the incoming Chinese forces. The situation is somewhat different in Balayan and in Bayan ng Mariveles. This is where the commandos from Delta manage to get in the first turns and start the counteroffensive. It is also worth mentioning that the naval operations stopped an attempted sea landing on the fortress in Corregidor.

After many, many turns, it finally waited until the main forces of the Panzer Division reached the main area of ​​operations. One brigade, which has landed west of Balayan, is tasked with moving south-east first towards the Batangas city complex, then turning north, and from the rear of the class, the Islamist positions in Calamba. As expected, the resistance in this section is very weak. Meanwhile, the other two brigades will be diverted towards Bacoor to regain this point along the way by eliminating several enemy units. After that, slowly but successively, they will be tasked with carrying out an offensive against the very capital of the Philippines. The appearance of an armored argument means that the enemy forces that have been victorious so far now practically cease to exist. Despite the reinforcements, the opponent is pushed out. Meanwhile, I prepare the Delta troops for a decisive assault. In the rally, they take control of the airport located in Pasay, hence very close to the final destination for my planes, which I quickly use to move all air forces. Ships are going in that direction too. I'm ready now. The Manila City Team has three VHs to take over. They are fortified, but fall one after the other after combined fire from ground, air and sea. In the last move, all these targets are taken over by commandos.
OpenGen 0.93.3.99.RC10 * 13 May 2020 * AI version: 2.00 (2014)
Efile folder: D:\OpenGeneral\efile_og\ * Efile version: GusOpen ver. 7.3.0
Campaign: G35 DELTA FORCE v.5.0, * Player prestige modifier 25% * AI prestige modifier 100%

Played Scenarios:
1 Mogadishu , #0 , Brilliant Victory , score:61 +++ Proto: Delta 2010
2 Mogadishu2 , #1 , Brilliant Victory , score:79
3 Somali , #2 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
4 Algerian crisis , #3 , Brilliant Victory , score:73
5 Sneak attack! , #4 , Brilliant Victory , score:78
6 Heavy Water , #5 , Brilliant Victory , score:79
7 Afganistan , #6 , Brilliant Victory , score:72 +++ Proto: EA-18G Growler (SEAD)
8 Seoul , #7 , Brilliant Victory , score:76
9 Phenian , #8 , Brilliant Victory , score:68
10 Kim is coming , #9 , Brilliant Victory , score:81
11 Khalif Ibrahim , #10 , Brilliant Victory , score:81 +++ Proto: M1126 Stryker DVH
12 Deep in the Desert , #11 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: F-35A Lightning II
13 Suez channel , #12 , Brilliant Victory , score:81
14 Ghosts Of The Pharaohs , #13 , Brilliant Victory , score:79
15 Kosovo , #14 , Brilliant Victory , score:83
16 Devil's Square , #15 , Brilliant Victory , score:85 +++ Proto: M109A7
17 Minsk , #16 , Brilliant Victory , score:77
18 Lwów , #17 , Brilliant Victory , score:75 +++ Proto: A-29B Super Tucano
19 Taiwan , #18 , Brilliant Victory , score:81
20 Just like Mac Arthur did , #19 , Brilliant Victory , score:77 +++ Proto: F-15E AESA Strike Eagle
21 China counterattack , #20 , Brilliant Victory , score:79 +++ Proto: M109A7
22 Bejing , #21 , Victory , score:45
23 Szanghaj , #22 , Brilliant Victory , score:65
24 Singapore , #23 , Brilliant Victory , score:72
25 Manila , #24 , Brilliant Victory , score:72
--
Campaign score: 1870 * Average: 74

..
Current scenario: Manila, VH prestige is 100 , All map prestige is: 670
Army cost: 27759 , Current prestige is 1209
Prestige available on map yet is 90 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 11
AI stance is Aggressive Using map: 1317
if BV: +1200, Tunis , cap disabled, 15 turns prestige: 187
if V : +800, Tunis , cap disabled, 18 turns prestige: 225
if TV: +200, Tunis , cap disabled, 22 turns prestige: 275
Ls: Loss , turn prestige: 275

Piechota
* Delta 2000 , M998 Humvee [W] , Delta Section 'A' , 5 bars , 1311 exp , USA , 5/10 , Fire Discipline , 67 kill , 0 pp - U:001 [+70 exp]
+ Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'B' , 5 bars , 1788 exp , USA , 5/10 , Overwhelming Attack , 70 kill , 0 pp - U:004 [+84 exp]
Rangers 2010 , GMV (Humvee) , 1AD/Spec.bat. 'Iron Legion' , 5 bars , 832 exp , USA , 9/10 , 38 kill , 744 pp - U:009 [+24 exp]
Delta 2010 , GMV (Humvee) , Delta Section 'C' , 5 bars , 1501 exp , USA , 8/10 , Devastating Fire , 72 kill , 1992 pp - U:011 [+62 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/1stABCT'Ready First'/1stCavReg , 5 bars , 615 exp , USA , 9/10 , Infiltration Tactics , 27 kill , 648 pp - U:018 [+7 exp]
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/13thCavReg , 5 bars , 542 exp , USA , 10/10 , 20 kill , 648 pp - U:019
Light Inf.2010 , M1097 Humvee [W] , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/12thCavReg , 3 bars , 338 exp , USA , 9/10 , 12 kill , 648 pp - U:028 [+19 exp]

Czołg
M1A2A Abrams , 1AD/1stABCT'Ready First'/37thArmReg , 5 bars , 989 exp , USA , 10/10 , 117 kill , 1320 pp - U:007
M1A2A Abrams , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/35thArmReg , 5 bars , 1017 exp , USA , 10/10 , Overwhelming Attack , 74 kill , 1320 pp - U:014 [+21 exp]
M1A2A Abrams , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/67thArmReg , 4 bars , 415 exp , USA , 10/10 , 25 kill , 1320 pp - U:029 [+28 exp]

Rozpoznanie
M3A3 Bradley , 1AD/1stRecBat 'Old Ironsides' , 5 bars , 557 exp , USA , 10/10 , 10 kill , 588 pp - U:013 [+5 exp]

Artyleria
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 773 exp , USA , 10/10 , Street Fighter , 19 kill , 948 pp - U:005 [+10 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 731 exp , USA , 10/10 , 17 kill , 948 pp - U:008 [+5 exp]
AHS Krab , 1AD/1stABCT'Ready First'/3rdFAR , 5 bars , 576 exp , USA , 10/10 , Influence , 9 kill , 948 pp - U:016 [+6 exp]
AHS Krab , 1AD/2ndABCT'Iron Brigade'/27thFAR , 5 bars , 644 exp , USA , 10/10 , Fire Discipline , 11 kill , 948 pp - U:017 [+13 exp]
MGM-140 ATACMS , 1AD/DIVARTY , 3 bars , 354 exp , USA , 10/10 , Infiltration Tactics , Support, 3 kill , 1632 pp - U:021 [+11 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/3rdFAR , 3 bars , 380 exp , USA , 10/10 , Resilience , 8 kill , 876 pp - U:025 [+23 exp]
K9 Thunder , 1AD/3rdABCT'Bulldog Brigade'/27thFAR , 3 bars , 363 exp , USA , 10/10 , 2 kill , 876 pp - U:027 [+24 exp]

Obrona plot.
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 5 bars , 504 exp , USA , 10/10 , 7 kill , 1104 pp - U:012
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 3 bars , 361 exp , USA , 10/10 , 9 kill , 1104 pp - U:020
NASAMS , 1AD/AABat. 'Bloody Sky' , 2 bars , 259 exp , USA , 10/10 , 3 kill , 1104 pp - U:026

Myśliwiec
+ F-15E AESA Strike Eagle , 494th Fighter Squadron , 5 bars , 1194 exp , USA , 7/10 , Fire Discipline , 45 kill , 0 pp - U:006 [+85 exp]
+ EA-18G Growler (SEAD) , 390th Electronic Combat Squadron , 5 bars , 1526 exp , USA , 10/10 , Support, 34 kill , 0 pp - U:010 [+89 exp]
+ F-35A Lightning II , 48th Fighter Wing , 5 bars , 1544 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, 53 kill , 0 pp - U:015 [+109 exp]

Bomb. taktyczny
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/1st bat(a) 'Iron Dragons' , 5 bars , 909 exp , USA , 10/10 , Aggressive Attack , Support, 25 kill , 0 pp - U:002 [+46 exp]
* AH-64D Longbow , 1AD/501st AvReg/2nd bat(a) 'Desert Knights' , 5 bars , 1478 exp , USA , 9/10 , Devastating Fire , Support, 38 kill , 0 pp - U:003 [+72 exp]
E-2C Hawkeye , Air Recon , 1 bars , 123 exp , USA , 10/10 , Recon, 0 kill , 1392 pp - U:030

Niszczyciel
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Roosevelt , 5 bars , 577 exp , USA , 11/10 , 18 kill , 2217 pp - U:022 [+58 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Spruance , 5 bars , 535 exp , USA , 11/10 , Fire Discipline , 19 kill , 2217 pp - U:023 [+56 exp]
Arleigh Burke DDG (Planes:0/1), USS Halsey , 5 bars , 576 exp , USA , 11/10 , 15 kill , 2217 pp - U:024 [+72 exp]

Player 1 : USA
Killed: INF:500 TNK:58 RCN:37 AT:62 FLAK:32 FORT:85 ATY:112 AD:67 FTR:45 TB:39 LB:5 SUB:3 DD:6 CV:1 CRs:13 Total: 1065
Lost : INF:20 RCN:3 AT:1 FORT:7 ATY:1 AD:1 FTR:2 TB:1 CRs:1 Total: 37

BV 24
V 1
TV 0
L 0

Averages:
Piechota * 7 Units * 4 Leaders Total : 6927 exp, 306 kill, 4680 pp Average: 990 exp, 44 kill, 669 pp
Czołg * 3 Units * 1 Leaders Total : 2421 exp, 216 kill, 3960 pp Average: 807 exp, 72 kill, 1320 pp
Rozpoznanie * 1 Units * 0 Leaders Total : 557 exp, 10 kill, 588 pp Average: 557 exp, 10 kill, 588 pp
Artyleria * 7 Units * 5 Leaders Total : 3821 exp, 69 kill, 7176 pp Average: 546 exp, 10 kill, 1025 pp
Obrona plot. * 3 Units * 0 Leaders Total : 1124 exp, 19 kill, 3312 pp Average: 375 exp, 6 kill, 1104 pp
Myśliwiec * 3 Units * 2 Leaders Total : 4264 exp, 132 kill, 0 pp Average: 1421 exp, 44 kill, 0 pp
Bomb. taktyczny * 3 Units * 2 Leaders Total : 2510 exp, 63 kill, 1392 pp Average: 837 exp, 21 kill, 464 pp
Niszczyciel * 3 Units * 1 Leaders Total : 1688 exp, 52 kill, 6651 pp Average: 563 exp, 17 kill, 2217 pp
* Summary: * 30 Units * 15 Leaders Total : 23312 exp, 867 kill, 27759 pp Average: 777 exp, 29 kill, 925 pp


Player 1 USA has 41 units total (core+aux):
Piechota : 9
Czołg : 3
Rozpoznanie : 4
Artyleria ppanc. : 1
Artyleria : 9
Obrona plot. : 3
Myśliwiec : 3
Bomb. taktyczny : 3
Niszczyciel : 4
Lotniskowiec : 1
Krążownik : 1

Player 2 Terroryści, Chińska Republika Ludowa has 6 units total (core+aux):
Artyleria uniwersalna : 1
Fortyfikacje : 4
Obrona plot. : 1


* <- original core (don't count against cap)
+ <- BV prototype
pp <- prestige points
Image
Post Reply